Faxe Miljøanlæg har mange aktiviteter: Deponi, sorteringsanlæg, komposteringsanlæg, gasindvinding og meget mere.

Faxe Miljøanlæg

Åbningstider

Mandag-torsdag: 7.00-15.30
Fredag: 7.00-14.30

Find vej

Præstøvej 105B
4640 Faxe

Telefon: 

5671 5960

E-mail: 

På Faxe Miljøanlæg deponerer vi det affald, som ikke kan genbruges eller forbrændes. Vi har særskilte celler til fx asbestholdigt byggeaffald og et område med sæsonlager for brændbart affald.

Der foregår flere andre ting på anlægget. Fx neddeler og sorterer vi brændbart affald, og vi producerer energi ved at udnytte deponigassen. Desuden producerer vi biobrændsel og kompost ved neddeling og kompostering af haveaffald og slam.

Miljøanlægget er indrettet, så håndteringen af affaldet belaster miljøet mindst muligt. Det areal, hvor affaldet bliver deponeret, er et moderne og kontrolleret deponi, som er forsynet med membraner for at forhindre, at spildevandet (perkolat) siver ned til grundvandet. Vi opsamler og renser spildevandet og tager jævnligt prøver af grundvandet i området.

Nyhedsbrev 
Læs det seneste nummer af NYT fra miljøanlæggene - et nyhedsbrev, som vi to gange årligt sender ud til naboerne til Faxe og Forlev Miljøanlæg.

Modtagelse af affald til deponering - affaldsdeklaration 
Når du skal aflevere affald til deponering, skal du udfylde en såkaldt grundlæggende karakterisering af affaldet. Den grundlæggende karakterisering er affaldsproducentens ansvar og skal bl.a. indeholde oplysninger om affaldets kilde og oprindelse, affaldets sammensætning, affaldets EAK-kode (EAK = Europæiske Affaldskatalog - se "Det kan du aflevere") og affaldets affaldsklasse (blandet, inert, mineralsk eller farligt affald).

Biobrændsel
På anlægget producerer vi biobrændsel ud af  have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser. Det foregår ved, at vi frasorterer den vedholdige del af haveaffaldet (dvs. al træet) og nedknuser det.  Biobrændslet bruges til produktion af el og varme på vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse.

Et biprodukt fra produktionen af biobrændsel er et jordforbedringsmiddel, som køres direkte på fx landbrugsjord uden en forudgående komposteringsproces.


Kompost
På anlægget producerer vi også kompostjord ud af en del af haveaffaldet og bioaffaldet (den grønne del af affaldet) fra borgerne i Slagelse Kommune.  Komposten afsættes til private borgere via vores genbrugspladser og til erhverv.

Dyregødning
Som en særlig service til borgere og erhvervsliv kan der afleveres dyregødning i en særskilt container på Faxe Miljøanlæg. Se her, hvor du finder containeren:
Læs mere om dyregødning.

Læs mere om komposteringsprocessen, kompostjorden, deklarationer m.m.

Læs mere
Vejledning i ansøgning om deklaration (pdf)
Hvad må der modtages på deponierne, positivliste (pdf)
Deklaration
AffaldPlus' miljø - og årsrapporter - om mængder, miljø m.m.
Pjecer om miljøanlægget - fx sorteringsvejledning, miljø- og sikkerhedsregler for eksterne leverandører m.m.

 

 

 

Opdateret: 14. februar 2017