Faxe Miljøanlæg har mange aktiviteter: Deponi, sorteringsanlæg, komposteringsanlæg, gasindvinding og meget mere.

Faxe Miljøanlæg

Åbningstider

Mandag-torsdag: 7.00-15.30
Fredag: 7.00-14.30

Find vej

Sidste nyt fra Faxe Miljøanlæg 
  • April 2019: "Synlab" står nu for at tage og analysere de 156 prøver, som der årligt tages på Faxe- og Forlev Miljøanlæg
  • Februar 2019: Der komposteres ikke længere bioaffald (mad- og haveaffald) på Faxe Miljøanlæg. Det bliver i stedet omdannet til 'pulp'.
  • Januar 2019: Over 12.000 ton træ blev i 2018 sendt til genanvendelse. Kronospan i Jylland omdanner det til spånplader.
Præstøvej 105B
4640 Faxe

Telefon: 

5671 5960

E-mail: 

På Faxe Miljøanlæg deponerer vi det affald, som ikke kan genbruges eller forbrændes. Vi har særskilte celler til fx asbestholdigt byggeaffald og et område med sæsonlager for brændbart affald.

Der foregår flere andre ting på anlægget. Fx neddeler og sorterer vi brændbart affald, og vi producerer energi ved at udnytte deponigassen. Desuden producerer vi biobrændsel og kompost ved neddeling og kompostering af haveaffald og slam.

Miljøanlægget er indrettet, så håndteringen af affaldet belaster miljøet mindst muligt. Det areal, hvor affaldet bliver deponeret, er et moderne og kontrolleret deponi, som er forsynet med membraner for at forhindre, at spildevandet (perkolat) siver ned til grundvandet. Vi opsamler og renser spildevandet og tager jævnligt prøver af grundvandet i området.

Modtagelse af affald til deponering - affaldsdeklaration 
Når du skal aflevere affald til deponering, skal du udfylde en såkaldt grundlæggende karakterisering af affaldet. Den grundlæggende karakterisering er affaldsproducentens ansvar og skal bl.a. indeholde oplysninger om affaldets kilde og oprindelse, affaldets sammensætning, affaldets EAK-kode (EAK = Europæiske Affaldskatalog - se "Det kan du aflevere") og affaldets affaldsklasse (blandet, inert, mineralsk eller farligt affald).

Biobrændsel
På anlægget producerer vi biobrændsel ud af  have- og parkaffald fra områdets genbrugspladser. Det foregår ved, at vi frasorterer den vedholdige del af haveaffaldet (dvs. al træet) og nedknuser det.  Biobrændslet bruges til produktion af el og varme på vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse.

Et biprodukt fra produktionen af biobrændsel er et jordforbedringsmiddel, som køres direkte på fx landbrugsjord uden en forudgående komposteringsproces.


Kompost
Indtil sommeren 2019 producerer vi også kompostjord ud af en del af haveaffaldet og det bioaffald, som tidligere blev indsamlet i Slagelse Kommune.  Komposten afsættes til private borgere via vores genbrugspladser og til erhverv. Fremover vil der ikke blive  produceret kompost på anlægget, da organisk affald fra borgerne (madaffald) fremover skal omsættes til pulp, der bliver til biogas og gødning. Læs mere om, hvorfor vi siger farvel til kompost.

Dyregødning
Som en særlig service til borgere og erhvervsliv kan der afleveres dyregødning i en særskilt container på Faxe Miljøanlæg. Se her, hvor du finder containeren:
Læs mere om dyregødning.


Læs mere
Vejledning i ansøgning om deklaration (pdf)
Hvad må der modtages på deponierne, positivliste (pdf)
Deklaration
AffaldPlus' miljø - og årsrapporter - om mængder, miljø m.m.
Pjecer om miljøanlægget - fx sorteringsvejledning, miljø- og sikkerhedsregler for eksterne leverandører m.m.

 

 

 

Opdateret: 21. juni 2019