Vores side af sagen

Nyheder
Læs vores nyheder

Nyhedsbrev
Læs mere og tilmeld dig

Sociale medier
Følg os på Facebook, LinkedIn eller YouTube
Her giver AffaldPlus en kort udmelding på aktuelle sager i pressen.
Glas sendes til Polen (28. januar 2020)
Dansk plastaffald dumpes i Asien (29. september 2019)
Plast og genanvendelsesprocent (22. august 2019)
"Sur stank" på Ydernæs (17. august 2019)
AffaldPlus anklages for manglende hygiejnisering (15. august 2019)
Stigende takster på affaldsbehandling (19. juni 2019)
Skraldemændene blander sorteret affald (6. april 2019)
Plast på markerne? (31. december 2018)


Glas sendes til Polen
28. januar 2020
Flere medier bringer historien om, at AffaldPlus sender glas indsamlet hos borgerne til Polen, og det er korrekt. Glas indsamles sammen med metal og hård plast og sorteres efterfølgende, før det sendes til genanvendelse - denne indsamlingsmetode anvendes, foruden i de seks AffaldPlus-kommuner, af 16 andre kommuner i Danmark.
Det var egentlig meningen, at Reiling i Næstved skulle aftage borgernes glas, men teknologien i deres sorteringsanlæg er optimeret til glas indsamlet for sig. Indsamlingen sammen med metal og hård plast giver langt mindre glasskår, hvilket anlægget desværre ikke er gearet til at håndtere. Derfor har vi fundet en anden aftager af det husstandsindsamlede glas. Via Marius Pedersen, som vi har indgået en aftale med, sendes glasset til en virksomhed i Polen. Læs mere om glasset
Glas og flasker afleveret på AffaldPlus’ genbrugspladser sendes til genanvendelse hos Reiling i Næstved.

Dansk plastaffald dumpes i Asien
29. september 2019
TV2 viser i en dokumentar, hvordan dansk plastaffald dumpes i Malaysia. Det har sat yderligere gang i plastdebatten herhjemme. Miljøministeren vil tage problemet op med sine kolleger i EU, så europæisk plastaffald fremover forbliver i EU. AffaldPlus har fået en detaljeret redegørelse fra den virksomhed, som håndterer vores plastaffald, der bekræfter, at det genanvendelige plast afsættes til kunder i Europa. Den del, der går videre til energiudnyttelse, bliver brændt på tyske affaldsenergianlæg. Vi er derfor sikre på, at intet af det husstandsindsamlede plast fra AffaldPlus-kommunerne havner i Asien. Læs mere om plast og genanvendelse.

Plast og genanvendelsesprocent
22. august 2019
Det forlyder i pressen, at Vestforbrænding kun genanvender 31 % plastik i modsætning til de udmeldte 75 %. Vi har også fået spørgsmålet: "Hvor mange procent af AffaldPlus' plastik bliver egentlig genanvendt"? Som det måske fremgår af diverse TV-indslag og artikler, er plast en af de mere komplicerede affaldstyper. Af de hårde plasttyper fra husholdningen, som kan genanvendes, ligger AffaldPlus' genanvendelse på 75 %. Det gælder de "rene" plastmaterialer, som kun består af én plasttype. Men der er desværre også en hel del hårde plastmaterialer, som i dag ikke kan genanvendes, fordi de er sammensat af flere forskellige plasttyper. Disse bliver i stedet brændt og brugt til produktion af energi. Vi anslår, at vores reelle genanvendelsesprocent, hvad hård plast fra husholdningerne angår, ligger på ca. 33 %. Vi har udarbejdet en side om plast og genanvendelse, hvor der findes mere specifikke tal - også over genanvendelse af plast fra vores genbrugspladser.

"Sur stank" på Ydernæs
17. august 2019
Beboerne i et villakvarter nær Ydernæs i Næstved har sommeren over bemærket en "sur stank", som, nogle mener, stammer fra AffaldPlus - andre hælder til rensningsanlægget. Beboerne har klaget, og vi udelukker ikke, at lugten kan stamme fra haveaffaldet, som vi omdanner til biobrændsel. Vi er meget interesserede i dialog med de berørte borgere og har derfor haft en medarbejder ude og besøge dem i et forsøg på, at vi sammen kunne identificere den "sure stank", - foreløbig uden held. Alligevel har vi valgt at ændre vores håndtering af haveaffaldet, så opbevaringstiden på anlægget bliver kortere.

Opdatering december 2019
Vi har i slutningen af september fået et påbud fra Miljøstyrelsen, hvor de indskærper, at haveaffald, efter det er neddelt/knust, skal sorteres senest 7 dage senere. Dette krav efterlever vi. Herudover har vi fået et par klager fra borgere, der kan lugte, når vi læsser vores råkompost. Råkomposten har undtagelsesvist ligget længere end normalt, da markerne er for våde til, at den kan blive kørt ud. Vi har indført en ny procedure, hvor vi kun læsser råkompost på lastbiler, når vinden ikke er ind over byen. 

AffaldPlus anklages for manglende hygiejnisering 
15. august 2019
AffaldPlus er blevet politianmeldt for at overtræde slambekendtgørelsen i forbindelse med behandling af det indsamlede madaffald. Slambekendtgørelsen dikterer, at madaffald skal hygiejniseres ved at opvarmes til 70 grader i 60 minutter. Det er korrekt, at en sådan hygiejnisering ikke finder sted i vores anlæg til behanling af madaffald, men det er ikke ensbetydende med, at vi overtræder loven. Når madaffaldet er omdannet til pulp, afsætter vi det til biogasanlæg, og dér får det den fornødne opvarmning. Opvarmningen sker, men blot ikke hos os, og det er helt i tråd med loven. Vi synes tillige, det giver god mening, at der ikke bruges energi og økonomiske ressourcer på at varme pulpen op hos AffaldPlus, når biogasanlæggene har overskudsvarme til at udføre hygiejniseringen med og jo allerede har teknologien hertil på plads. 

Stigende takster på affaldsbehandling
19. juni 2019
I 2020 stiger prisen for sortering af metal, glas og hård plast med 13,65 kr. pr. husstand om året. Stigningen skyldes, at AffaldPlus har måttet skifte udbyder af denne opgave. Reiling, som, efter flere test-sorteringer, påtog sig opgaven ved den nye affaldsordnings start, opsagde kontrakten efter et års samarbejde, da de ikke var tilfredse med sorteringens renhed. I dag er det RGS Nordic i Herlufmagle, der sorterer, men til en lidt højere pris. Herudover stiger taksterne for brug af genbrugspladserne med 40 kr., mens de øvrige takster holdes i ro trods den generelle prisudvikling. Kommunerne vil dog formentlig opleve en gennemsnitlig lavere afregningspris for papir i 2020, men det skyldes udviklingen på verdensmarkedet. Herudover har kommunerne indbyrdes aftalt at justere den såkaldte transportudligning kommunerne imellem. Det betyder, at nogle kommuner oplever højere og andre lavere takster. 

Skraldemændene blander sorteret affald
6. april 2019
I medierne p.t. fylder en sag, hvor skraldemænd blander sorteret affald sammen ved tømning hos borgerne. AffaldPlus er også i søgelyset, for hvordan foregår det så, når skraldebilerne læsser affaldet af til videre behandling hos AffaldPlus. Vi kan slå fast, at sorteret affald ikke blandes sammen, når vi modtager det. Her på vores hjemmeside ligger en video af, hvordan det foregår, når skraldebilerne læsser af samt en nærmere beskrivelse af, hvilke krav vi skal leve op til i forbindelse med tømning. Alle vores ejerkommuner har som konsekvens af denne sag indskærpet overfor rennovatørerne, at sorteret affald ikke blandes. 

Plast på markerne?
31. december 2018
I pressen lyder det, at AffaldPlus "smider plast på markerne", fordi vores pulp, som vi fremstiller af madaffald, indeholder plastik. Det er korrekt, at der kan spores plastik i vores pulp, men det er samtidig meget vigtigt at understrege, at vi ligger under alle de grænseværdier, som staten har sat for ’urenheder’ i pulp. Vi justerer løbende vores anlæg, så det kører så optimalt og korrekt som muligt. Vi ser selvfølgelig helst en pulp, hvor alle grænseværdier er lig 0, men det er meget svært, for ikke at sige umuligt i praksis. Vores energiafdeling har derfor som mål at være dobbelt så gode som grænseværdierne tillader, og det arbejder vi på hver dag. Vi har konstateret, at såkaldte 'bioposer' er de største syndere, når det handler om plastik i pulpen. Læs mere om den problematik her på vores hjemmeside
Opdateret: 6. februar 2020