Farligt affald

I beholderen til farligt affald på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
 • Acetone
 • Benzin
 • Brandalarmer
 • Fortynder
 • Fugemasse
 • Gift
 • Kanyler, skalpeller og ampuller i kanylebokse
 • Kunstgødning
 • Kviksølvholdige termometre og barometre
 • Lattergaspatroner
 • Lim
 • Lovligt fyrværkeri
 • Maling
 • Medicin
 • Olie
 • Slibestøv med tungmetaller
 • Spartelmasse
 • Spraydåser
 • Sprøjtegifte
 • Syrer/baser
 • Træbeskyttelse
 • Vejsalt
 • Øvrige kemikalier

 

Godt at vide: 

Affaldet må ikke afleveres i større emballager, end det kan hånderes manuelt. Der må maks. afleveres 2 x 25 kg/liter pr. dag og maks. 200 kg pr. år.

På nogle af AffaldPlus' genbrugspladser skal du selv håndtere spildolie ved omhældning til anden beholder. Dette sker efter anvisning fra personalet.

Kanylebokse udleveres fra genbrugspladsen.

Farligt affald skal afleveres til pladspersonalet, og der udstedes kvittering på forlangende. Kvitteringsskemaet kan downloades og medbringes på genbrugspladsen i udfyldt stand.

Læs mere om farligt affald.

 

 

Særligt for erhverv: 

Erhverv betaler for aflevering af affald. Farligt affald skal vejes af personalet ved afleveringen, hvorefter der udstedes kvittering.

Hvad sker der med affaldet?: 

Fra genbrugspladsen sendes det miljøfarlige affald til forskellige behandlingsanlæg i ind- og udland.

 

Noget af det brændes i ovne, hvor man kan opnå meget høje temperaturer. På den måde uskadeliggøres giftstofferne i affaldet – og man kan bruge varmen til at lave fjernvarme og elektricitet med. Andet affald udsættes for kemisk behandling. Endelig deponeres visse typer farligt affald på steder, hvor de ikke udgør nogen trussel mod grundvandet og miljøet som helhed, fx i nedlagte miner.

 

Ca. 62 % af spildolien bliver til ny olie, ca. 37 % til andet brændstof. 1 % er vand.

Særligt for genbrugsvejledere: 

Alle AffaldPlus' genbrugsvejledere skal på kursus i håndtering af farligt affald med løbende genopfriskning.

Det er yderst vigtigt, at farligt affald håndteres korrekt, da det ellers udgør en fare for sundhed, sikkerhed og miljø. Se sikkerhedsinstruks AI-907.

De enkelte typer af farligt affald skal holdes adskilt, da det ikke er tilladt at sammenblande forskellige typer af farligt affald. Se AI-901 for sortering af farligt affald.

Der skal anvendes egnede beskyttelsesmidler under håndteringen af farligt affald, herunder beskyttelsesbriller og egnede handsker.

Vær særligt opmærksom på risiko for at stikke sig på kanyler. Ved risiko for tilstedeværelse af kanyler anvendes stikfaste handsker.

Medicinrester destrueres på EKOKEM (det gamle Nordgroup).

Der er krav om, at gift skal opbevares aflåst.

Ammunition, nødblus og eventuelt ulovligt fyrværkeri skal afhentes af politiet.

Plastmaling til egenforbrænding
En stor del af den tidligere H-fraktion er plastmaling med malkode 00-0, 00-1, og 0-1 eller lavere eller produkter uden faremærker, som AffaldPlus' forbrændingsanlæg har tilladelse til at forbrænde.

Det, der især kan sorteres fra, er de fleste af følgende produkter: Plastmaling, sandspartel, spartelmasse, fliseklæber, fugemasse, vævlim, sprinklervæske, vaskepulver, shampoo, parfumer, kosmetik, fritureolie mm.

Nogle af disse produkter kan have en malkode større end, 00-0, 00-1 og 0-1, fx sprinklervæske til vinterbrug (-21 grader) og nogle fugemasser. Så det er altid vigtigt at læse på produktet.

Kræmerplader med myresyre
Brugte plader og nye plader, som er forbehandlet med myresyre, sorteres til Syrer, 1.X5. Er pladerne ikke ordentligt pakket i plastik, kan der opstå stærke syredampe. Husk, at plastikposen rundt om de brugte plader kan have en åbning, og derfor skal pladerne være tætpakket i en ekstra innerliner, før de kommer i et fad. Husk at anvende personlige værnemidler, når der håndteres brugte, løse plader.


Der anvises i øvrigt til ALFA Specialaffald for yderligere oplysning om farligt affald og behandling heraf.

Ved uheld se AI-908.
Ved større uheld, der ikke kan håndteres af medarbejderen, kontaktes beredskabet via 112.