Privatlivspolitik

Herunder kan du læse vores underretning om indsamling af personoplysninger
Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse for nuværende og tidligere ansatte, borgere og kunder, AffaldPlus meget på sinde.
 
Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelsesforordningen.
 
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.
 
De oplysninger vi skal give dig er følgende:
 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 10. Retten til at trække et samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet
 
1.    Kontaktoplysninger
AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Telefon: 5575 0800
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Website: www.affaldplus.dk
 
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO):
Jette Lund Jensen
Mail: jej@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800
Brev: Ved Fjorden 20, 4700 Næstved, Att.: Databeskyttelsesrådgiver
 
(Husk at almindelig mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.)
 
2.    Indsamling af personoplysninger
AffaldPlus indsamler ikke personoplysninger uden at personen selv har givet AffaldPlus oplysningerne via formularer, via nummerpladeaflæsning på genbrugspladserne eller lignende. Personoplysninger kan dog indhentes, hvis der foreligger et lovligt grundlag, og i så tilfælde oplyses personen om grundlaget og AffaldPlus’ legitime interesse i de ønskede oplysninger.
For medarbejdere er formålet:
 • Lønbehandling
 • Kontakt
 • Løbende opfølgning
 • Omsorgsdage
 • Dokumentation
 • Kørsel i firmabil
 • Intranet
 • Internet (kontaktoplysninger/billeder)
 • Udnyttelse af ressourcer
 
2.1 Personoplysninger
AffaldPlus indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige i forhold til lovgivningen, virksomhedens drift og administration af indgåede aftaler eller andre retslige forpligtelser.
Sædvanligvis vil der alene være tale om almindelige personoplysninger som navn/titel/firma/organisation, adresse, cvr-nummer, p-nummer, ean-nummer, telefonnummer, mailadresse, forbrugshistorik, betalingsoplysninger, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS eller kamera for at opfylde indgåede aftaler.
For medarbejdere behandler vi følgende kategorier af personoplysninger:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-mail
 • Løn-nummer
 • CPR-nummer
 • Lønbehandling  
 • Afdeling
 • Jobtitel
 • Ansættelsesperiode
 • Arbejdsskader
 • Nærmeste pårørende
 • Ferie
 • Fravær
 • Oplysninger om bank, SKAT og pension
 • Navn(e) på barn/børn samt CPR nummer
 • MUS
 • Billeder
 • Udleverede effekter, eksempelvis PC og telefon
 • Kontaktperson ved evt. tilskadekomst
 • Erhvervserfaring, uddannelse, kurser o.l.
 • Ansøgning, ansættelsespapirer o.l.
 • Særlige skavanker (jf. §56)
 
2.2 Indsamling og sletning af oplysninger
Ved indsamling af personoplysninger oplyses om formålet med oplysningerne. Personoplysningerne opdateres løbende, og AffaldPlus kontrollerer stikprøvevis, at oplysningerne ikke er urigtige eller vildledende.
Da korrekte og opdaterede data er vigtige anmodes brugerne om at oplyse relevante ændringer i de oplyste data. Ændringer kan oplyses telefonisk eller pr. mail - jf. ovenfor.
 
Personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til at oplysningerne blev indsamlet. Statistiske data behandles og opbevares.
 
2.3 Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:
Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 
Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelses-lovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 
Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme AffaldPlus’ forretning og tilbyde kunder den bedste service.
 
Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlings-reglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 
Statistik. Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabe-ligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opgivet
 
3. Brug af personoplysninger
Personoplysninger gives generelt aldrig til tredjepart, med mindre personen selv udtrykkeligt giver tilladelse til det.
Personoplysninger og andre data videregives dog til eksempelvis samarbejdspartnere, som AffaldPlus har indgået aftale med om løsningen af selskabets opgaver, eksempelvis it-firmaer (lønbehandling/lønoverførsel, elektronisk personalemappe) bankforbindelser, SKAT og andre offentlige myndigheder.
 
I sådanne tilfælde har AffaldPlus databehandleraftaler med samarbejdspartnerne, hvilket betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.
Samtykke til videregivelse af personoplysninger indhentes ikke, hvis AffaldPlus er retsligt forpligtet til at videregive oplysningerne, eksempelvis som led i indberetning til en myndighed.
 
 
4. Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge lovgivningen skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.
AffaldPlus beskytter personoplysninger og andre følsomme data efter interne regler om informationssikkerhed, der beskytter data mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til at oplysningerne blev indsamlet. Statistiske data behandles og opbevares.
 
I hvor lang tid vi opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med ansættelse, afhænger af oplysningernes art.
Data som slettes 1 år efter fratrædelse:
 • Telefon, e-mail, pårørende, TR
 • Børn (navn og CPR nummer)
 • MUS, kompetencehjul og udviklingsaftale
 • Kørekortoplysninger
 • Foto (portrætfoto)
 • Udleverede effekter
 • Erhvervserfaring, kurser o.l.
 • Uddannelse, ansøgning, ansættelsespapirer o.l.
 • Certifikater, lønfastsættelse o.l.
 • Særlige skavanker (jf. §56)
Data som slettes 5 år efter fratrædelse:
 • Diverse oplysninger relevant for lønoverførsel, herunder oplysninger fra bank, SKAT, pension o.l.
Data som ikke slettes:
 • Navn
 • Adresse
 • Løn-nummer
 • CPR-nummer
 • Afdeling
 • Jobtitel
 • Ansættelsesperiode
 • Arbejdsskader
 • Ferie
 • Fravær

6. Retten til at trække evt. samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 
7. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. (Se kontaktoplysninger øverst)

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 
9. Cookies
Vores hjemmeside anvender cookies. Læs mere og se hvilke her
 
Opdateret: 11. marts 2019