Affaldsplanerne for 2014-2024 er vedtaget. I 2015 gennemfører vi forsøg, som skal klæde os bedre på til de ændringer, der skal ske fra 2018.

Affaldsplaner

Det er AffaldPlus og de seks ejerkommuner, som i fællesskab har udarbejdet forslag til de affaldsplaner, der skal gælde for perioden 2014-2024. Der er altså tale om seks affaldsplaner, men med næsten samme indhold.

Med en samlet løsning for alle kommuner i AffaldPlus kan vi indføre nogle økonomiske og effektive systemer, som vil gøre det lettere for borgerne at få sorteret deres affald.

 

Læs om vores forsøg i Større samlede bebyggelser i 2015

Affaldsplanerne er vedtaget i alle 6 kommuner, og der arbejdes nu med realiseringen af planerne.

Læs mere om de nye affaldsordninger i kommunerne her: www.affaldplus.dk/giv-affaldet-nyt-liv

Kommunernes affaldsplaner

Hver af AffaldPlus-kommunernes affaldsplaner for 2014-2024  blev vedtaget i 2014, i Faxe dog i 2013.

Hver kommunes plan er detaljeret for perioden frem til 2018 og beskriver mere overordnet forventningerne frem til 2024. Der skulle oprindelig have været udarbejdet en ny, detaljeret plan i 2018, men Miljøstyrelsen har siden udsat fristen til 2020 for kommuner, der som AffaldPlus-kommunerne har en vedtaget plan frem til 2024, hvor der indgår udsortering af madaffald.

De nugældende planer - læsevejledning
Hovedelen beskriver planen i sin helhed, herunder de statslige og kommunale målsætninger, de samlede mængder og behandlingskapaciteter nu og i fremtiden, økonomien i planens realisering og en kort beskrivelse af de vigtigste indsatsområder frem mod 2018.

Bilag 1 indeholder handleplaner for hver enkelt affaldsfraktion – hvad skal der ske med dem fremover, og hvad vil det betyde?

Bilag 2 indeholder den samlede kortlægning af affald i kommunen i 2011-2013 og giver prognoser for de fremtidige mængder og deres fordeling på genanvendelse, forbrænding og deponering i takt med planens realisering. Indeholder også en opgørelse af kommunens affaldsordninger på tidspunktet for planens vedtagelse.

Bilag 3 indeholder nogle baggrundsnotater, som har ligget til grund for planernes udarbejdelse

Herudover der er til hver plan en aktivitets- og tidsplan for husholdninger, en aktivitets- og tidsplan for erhverv og en aktivitets- og tidsplan for tværgående indsatser

Her kan du se din kommunes affaldsplan: 

 


Næstved Kommune (plan vedtaget 30/8-14)
Hoveddel
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Aktivitets- og tidsplan for husholdninger
Aktivitets- og tidsplan for erhverv
Aktivitets- og tidsplan for tværgående indsatser
 

Ringsted Kommune (plan vedtaget 8/9-14)
Hoveddel
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Aktivitets- og tidsplan for husholdninger
Aktivitets- og tidsplan for erhverv
Aktivitets- og tidsplan for tværgående indsatser
 

Slagelse Kommune (plan vedtaget 15/9-14)
Hoveddel
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Aktivitets- og tidsplan for husholdninger
Aktivitets- og tidsplan for erhverv
Aktivitets- og tidsplan for tværgående indsatser
 

Sorø Kommune (plan vedtaget 17/9-14)
Hoveddel
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Aktivitets- og tidsplan for husholdninger
Aktivitets- og tidsplan for erhverv
Aktivitets- og tidsplan for tværgående indsatser
 

Vordingborg Kommune  (plan vedtaget 9/10-14)
Hoveddel
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Aktivitets- og tidsplan for husholdninger
Aktivitets- og tidsplan for erhverv
Aktivitets- og tidsplan for tværgående indsatser

 

Arbejdet med affaldsplanerne indtil nu

I sommeren 2014 var der høring om affaldsplanerne, hvor borgere kunne indsende deres forslag og kommentarer til planerne.
 

Fælles for høringssvarene er, at de fleste borgere gerne vil genanvende mere, men de vil ikke have flere beholdere i indkørslerne. Enkelte mener desuden, at det ikke kan betale sig at genanvende mere og læner sig her op ad beregninger fra vismændene i Det Økonomiske Råd, som i det tidlige forår antydede, at det ville være samfundsøkonomisk uklogt at øge genanvendelsen.
 

Affaldsplanerne tager allerede højde for borgernes modvilje overfor flere beholdere. Det foreslås nemlig, at borgerne skal kunne blande nogle af de genanvendelige materialer sammen i én beholder, og at materialerne så efterfølgende adskilles på nogle centrale sorteringsanlæg. Det betyder, at man i langt de fleste tilfælde stadig vil kunne klare sig med to beholdere, som til gengæld er rumopdelte. Det giver større service for borgerne – uden gener i form af ekstra skraldespande i indkørslerne. Og mindre trafik- og miljøbelastning ved indsamlingen.
 

I forhold til Det Økonomiske Råds ’modstand’ over for genanvendelse, har kommunerne henholdt sig til Miljøstyrelsens gendrivelse af vismændenes beregninger. Og til det faktum at kommunerne gerne vil bidrage til en bedre bevarelse af klodens ressourcer – også selv om gevinsterne ved dette kommer andre dele af kloden til gavn. 
 

Nye systemer fra 2018
AffaldPlus’ kommuner vil altså lægge sig i selen for at opfylde regeringens mål for, at mindst 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022. For at være sikre på at nå dette – og fordi kommunernes kontrakter med indsamlerne udløber omkring 2018 – er man blevet enige om at indføre de nye ordninger i 2018.
 

Det vil derfor allerede i løbet af 2018 blive lige så let for borgerne at aflevere affald til genanvendelse som til forbrænding. Det opnår vi ved at hente borgernes papir, pap, plast, metal og organisk mad- og køkkenaffald ved husstanden - og måske også glas. Samtidig vil vi sikre, at træ udsorteres fra stort og småt brændbart affald med henblik på genanvendelse i fx spånpladeproduktion. Det vil formentlig medføre, at godt 30.000 ton husholdningsaffald om året vil blive flyttet fra forbrænding til genanvendelse. Omvendt vil godt 7.000 ton haveaffald – nemlig de større grene – flytte endemål fra kompostmilerne til forbrændingsanlæggene, hvor de ifølge livscyklusvurderinger gør større gavn for miljø og klima.
 

Forsøg og 'udrulning'
AffaldPlus og kommunerne  indsamler lige nu erfaringer fra ind- og udland, og der studeres behandlingsløsninger. Der arbejdes med forsøg i 2015, vedtagelse af nye ordninger i 2016, udbud i 2017 og endelig ’udrulning’ til borgernes indkørsler i 2018. I Faxe måske endda lidt før. 
 

Læs om vores forsøg i Større samlede bebyggelser i 2015
 


 

Opdateret: 2. januar 2019