Hvad der er vigtigt at vide for chauffører til AffaldPlus' anlæg.

Vigtigt at vide for chauffører

Som chauffør, der aflever affald på AffaldPlus' behandlingsanlæg, skal du vide noget om:
 • hvad affald kører du med?
 • hvem er affaldsproducenten?
 • i hvilken kommune er affaldet opstået?
 • EAK-kode og H- eller E-kode
 • hvis affaldet skal afleveres på deponi
Når en chauffør afleverer affald på et af AffaldPlus’ behandlingsanlæg, skal der for hvert læs indtastes nogle oplysninger om affaldet.
De oplysninger, som skal indtastes, bruges i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem.

Nogle af oplysningerne kan allerede ligge i vejekortet, hvis chaufføren har sådan et, men ofte skal chaufføren selv indtaste dem på vejestanderen.

De oplysninger, chaufføren skal kende, er følgende:

Hvad er det for noget affald?
Her indtastes den fraktion af affald, der er på læsset. Her i  AffaldPlus’ takstblad kan man se en oversigt over de almindeligste fraktioner af affald, vi modtager på de forskellige anlæg, samt hvilket varenummer de enkelte fraktioner har.

Er affaldsfraktionen ikke på oversigten eller kommer chaufføren i tvivl, kontaktes vægten via telefonen i standeren.

Hvem er affaldsproducenten?
Her indtastes P-nummeret på den, der har produceret affaldet.

P-numre er knyttet til den enkelte adresse, hvor der foregår erhvervsmæssig aktivitet, og hvor der er ansatte. P-numre kan findes her i CVR-registret, hvor man kan søge på virksomhedsnavnet og så vælge det P-nummer, der er knyttet til adressen, hvor affaldet er hentet.

Hvis affaldet er hentet hos en privat kunde, indtastes P-nummeret 0123456789 – så bruger systemet alene kommunekoden som affaldsproducent.

Hvis vognmandsfirmaet har kørt affaldet som ’Indsamler’, indtastes vognmandsfirmaets eget P-nummer.

Det samme gælder, hvis der køres ’eget affald’, det vil sige affald fra egen virksomhed, herunder også fx nedrivningsfirmaer, anlægsgartnere og skades-servicefirmaer, hvis de har indgået en aftale med den oprindelige affaldsproducent om at køre affaldet væk.
 
I hvilken kommune er affaldet opstået?
Her tastes kommunekoden på den kommune, hvor affaldet er opstået. De seks kommuner i AffaldPlus’ opland har følgende koder:
 • Faxe: 320
 • Næstved: 370
 • Ringsted: 329
 • Slagelse: 330
 • Sorø: 340
 • Vordingborg: 390
En komplet liste med koder for alle landets kommuner findes på borger.dk
 
EAK-kode og H- eller E-kode
EAK-koder er sekscifrede koder, der beskriver affaldstype og branchetilhørsforhold mv.

H- og E-koder beskriver, om affaldet stammer fra Husholdninger (private) eller Erhverv, og der er knyttet forskellige tal til, afhængig af affaldstypen. Når indsamlere og dem, som ’kører eget affald’, afleverer affald til AffaldPlus, skal det altid registreres med E-kode, da det jo kommer fra en erhvervsvirksomhed.

Miljøstyrelsen har på sin hjemmeside lagt en oversigt over de almindeligt forekommende affaldstyper og deres EAK- og H/E-koder. HUSK, at når det handler om affald til deponi, er det kun affald med bestemte EAK-koder, der må modtages. Se mere om, hvad der modtages på AffaldPlus' miljøanlæg, nedenfor.
 
Ved aflevering på deponi
Alt affald, der afleveres til deponering, skal være ledsaget af en deklaration. Læs mere om affaldsdeklarationer og hvordan man får dem .

Det er kun affald med bestemte EAK-koder, der må modtages. Se mere om, hvad der modtages på deponierne (positivlisten) på miljøanlæggenes sider: Faxe Miljøanlæg og Forlev Miljøanlæg. Hvis affaldet ikke er optaget på listen, skal AffaldPlus kontaktes. Vi vil så i samarbejde med kommunen undersøge muligheden for, at affaldet kommer på positivlisten.


 
Opdateret: 28. juni 2019