Asbest- og eternitplader skal afleveres hele og må ikke være støvende.

Asbest/eternit

I containeren til asbest/eternit på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

Ikke-støvende asbestholdige byggematerialer:

  • Eternitplader, som er hele
  • Hele pladestykker indeholdende asbestfibre (eternit, væg- og loftbeklædning)
  • Skifer-eternit
  • Asbest fra metalrør/varmerør og varmtvandsbeholdere

Vær opmærksom på:

Støvende asbestholdige byggematerialer skal være dobbeltemballeret ved aflevering, fx:

  • Knuste plader af eternit, eternitskifer og asbestholdig loftbeklædning
  • Støv og slam fra rensning af asbestholdige tagplader
  • Mos og blade fra rensning af tage med asbestholdige tagplader
  • Isoleringsmateriale med asbest fra fx fjernvarmerør
Maks. 20 plader pr. dag

Godt at vide: 

Du skal henvende dig til personalet, da containeren er aflåst.

 

Husk, at der altid er en sundhedsrisiko ved håndtering af asbest/eternit. Du bør anvende egnet åndedrætsbeskyttelse.

 

Tagrensning
Affald fra tagrensning kan være asbestholdigt, når det drejer sig om rensning af gamle eternittage, idet der kan være asbestfibre i. Resterne fra tagrensning (støv og slam, som sies fra) kan afleveres på genbrugspladsen i dobbelt emballage.

Hardieplank og Ivarplank indeholder ikke asbest, derfor skal de afleveres til Beton og tegl.

 

Procesvand fra tagrensning kan ikke afleveres på genbrugspladsen.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Ikke-støvende og støvende asbestholdigt affald bliver specialdeponeret på Faxe og Forlev Miljøanlæg. Eternitten/asbesten dækkes med jord umiddelbart efter aflæsning på miljøanlægget for at forhindre spredning af asbestfibre.