Affald i Sorø

Ofte stillede spørgsmål om den nye affaldsordning i Sorø


Her finder du svarene på de oftest stillede spørgsmål om den nye affaldsordning.

Sorø Kommune fik ny affaldsordning d. 30. april 2018. Det betyder, at du nu får hentet mere sorteret affald derhjemme, så vi kan genbruge endnu mere.

Her finder du svarene på nogle af de spørgsmål, vi oftest får stillet om den nye affaldsordning.

Mere information
Sorteringsvejledning til husstande/villaejere
Sorteringsvejledning til beboere i samlede bebyggelser
 

Hvorfor ændrer I på affaldsordningen?

Sorø Kommune har vedtaget en ny affaldsplan, som skal føre til mere genbrug. Helt præcist lyder målet på mindst 50 % genbrug af husholdningernes affald i 2022.

En del af planen går ud på at hente flere typer sorteret affald hjemme ved hver enkelt husstand. Det skal gøre det nemmere for dig som borger at få sorteret mere affald fra til genbrug.

Den nye affaldsordning trådte i kraft 30. april 2018.

Hvorfor er det AffaldPlus, som skriver til mig?

AffaldPlus står for den daglige drift af affaldsordningerne i Sorø Kommune. Det har vi gjort siden 1. januar 2016.

Sorø Kommune er stadig myndighed på affaldsområdet og træffer de overordnede beslutninger om, hvordan affaldsordningen skal være. Men det er AffaldPlus, som står for driften. Det er derfor AffaldPlus, du skal henvende dig til - både om den daglige drift og om den nye affaldsordning. Du kan skrive til os på affaldplus@affaldplus.dk

Hvem har besluttet, at vi skal have ny affaldsordning?

Det er politikerne i Sorø Kommune, som har vedtaget den nye affaldsordning. Høringsudkastet til Affaldsplan 2014-2018 blev godkendt af Sorø Byråd i maj 2014 og herefter sendt i offentlig høring. Planen blev endeligt vedtaget af Sorø Byråd den 17. september 2014. 

Husholdningsaffaldsregulativet, der præciserer ordningen (bl.a. om at der fremover skal være to beholdere på hver husstand), var i en 4-ugers høring i efteråret  2016.
 

Hvorfor har jeg fået en ny beholder?

I den nye ordning skal du sortere mere. Du har derfor fået en ny todelt affaldsbeholder til madaffald og restaffald. Din tidligere glas- og papirbeholder er blevet omdannet til en genbrugsbeholder, hvor du kan aflevere flere typer affald. Det lille rum i beholderen er nu til papir og småt pap. Det store rum er nu til metal, glas og hård plast.

Hvor tit bliver min beholder tømt?

Ved en standardløsning får du tømt dine beholdere sådan her:
• Mad- og restaffald: Hver 14. dag
• Genbrugsbeholder: Hver 4. uge

Du kan se din tømmekalender i den blå boks. Her kan du også ændre i din afhentningsfrekvens, hvis du ønsker det.

Hvad er målene på beholderne?

Dine affaldsbeholdere måler tilsammen ca. 130 cm x 75 cm.

Beholderen til mad- og restaffald måler: 57x112x73 cm (bredde x højde x dybde)

Beholderen til genbrug måler: 55x107x71 cm (bredde x højde x dybde)

Hvorfor har min nye beholder en anden farve end den gamle?

Din gamle og din nye affaldsbeholder har hver sin farve - lysegrå og mørkegrå. Det skyldes, at det er næsten umuligt at få den samme lysegrå farve på en ny beholder som på den, der har stået ude i sol, vejr og vind i 5 år. Derfor har vi bevidst valgt en mørkere grå farve på den nye beholder. Det har desuden den fordel, at man tydeligt kan se forskel på de to beholdere.

Hvad skal jeg bruge den lille, grønne spand til?

Sammen med din affaldsbeholder til mad- og restaffald har du fået en lille grøn køkkenspand. Den er til sortering af madaffald. Du har også fået nogle poser til spanden. Husk, at binde knude på posen, før du lægger den i madaffaldsbeholderen. Så undgår du at tiltrække fluer m.m. Nye poser kan fås på genbrugspladsen eller i Borgerservice. Du må også gerne bruge dine egne poser.

Det er en god ide at skifte pose i din køkkenspand ca. hver 2.-3. dag.

Den grønne køkkenspand er på 7 liter og måler 25x19x18,8 cm (b x h x d).

Hvilke poser må jeg bruge?

Vi anbefaler, at du bruger de udleverede poser af genbrugsplast til køkkenspanden. Du har sammen med din nye affaldsspand fået 2 ruller a 65 stk. Når de slipper op, kan du frit afhente nye poser på genbrugspladserne i Sorø Kommune, i Borgerservice, på biliotekerne og i en række dagligvarebutikker  i kommunen. Læs mere om det her.

Madaffaldet køres til AffaldPlus' pulp-anlæg i Næstved, og her sorteres plastposerne fra, inden madaffaldet bliver til biogas og gødning.
 

Hvem rengør mine beholdere?

Du skal selv sørge for at rengøre dine affaldsbeholdere. Det er en god ide at sørge for, at dine poser til mad- og restaffald altid er tætte og lukket med knude. Al affald i genbrugsbeholderen skal derimod afleveres løst.

Hvad koster den nye ordning?

Du betaler ikke særskilt for din nye beholder, og beholderen er Sorø Kommunes ejendom.

Prisen på din nye affaldsordning afhænger af, hvor ofte du får tømt, og om du har behov for ekstra beholdere. Men vælger du standardløsningen, vil din samlede udgift være noget nær det samme som i 2017. Grundgebyret, som bl.a. dækker administration, muligheden for at bruge genbrugspladserne og at få indsamlet papir/pap samt metal/glas og hård plast, udgør i 2018 kr. 1.456,-

Evt. forskelle i din pris for tømning fra gammel til ny ordning vil blive efterreguleret i din opkrævning for 2019. 

Se de vedtagne gebyrer i Sorø Kommunes budgetforslag 2018-2019 på side 239-242. Se det det samlede budgetforslag på Sorø Kommunes hjemmeside.
 

Må jeg rykke på skillevæggen i beholderne?

Nej, skillevæggen i begge beholdere er sat, så den passer med skraldebilens opdeling. Hvis du rykker den, risikerer vi, at affaldet blandes sammen i skraldebilens kamre. Derfor må du ikke rykke på skillevæggen.

Fordelingen mellem de to rum er 60/40. Det svarer til 144 liter i det store rum og 96 liter i det lille rum.

Hvis du mener, du har for lidt plads i dine beholdere, kan du evt. vælge at få beholderne tømt hyppigere eller få en ekstra beholder. 

Findes der en SMS- og mailservice?

Du kan tilmelde dig vores sms- eller e-mailservice på www.affaldplus.dk/soroe. Så holder vi dig opdateret om tømning, uregelmæssigheder i driften osv.

Hvad med mit gamle udstyr til restaffald?

Dit gamle udstyr til restaffald (sækkestativ eller beholder) er dit eget.

I forbindelse med indførelsen af den nye ordning tilbød vi at hente det hjemme hos dig, hvis du ikke længere ville beholde det. Vores indsamling af gammelt udstyr er overstået. Har du udstyr, du ikke længere vil beholde, kan du aflevere et på genbrugspladsen.

Får jeg hentet mere eller mindre restaffald i den nye ordning?

Det kommer an på, hvilken løsning du har valgt, og hvilken løsning du havde før.
 
Standardløsningen tidligere var en 110 liters restaffaldssæk med ugetømning. Standardløsningen i dag er en 240-liters todelt beholder til mad- og restaffald med tømning hver 14. dag. Dvs. at man i standardløsningen nu får hentet lidt mere affald (20 liter helt præcis) end i den gamle ordning. Men altså bare kun hver 14. dag. Med den fordeling der er til affaldet i de to rum i beholderen (60 % restaffald og 40 % madaffald) svarer det til, at du hver 14. dag kan få afhentet 144 liter restaffald og 96 liter madaffald.
 

Hvor skal mine beholdere stå?

Det er op til dig, hvor dine beholdere står til dagligt, men på tømmedagen skal beholderne stå på deres ’standplads’ senest kl. 6.00 om morgen. Der er følgende krav til standpladsen:
 • Beholderne skal stå på et plant og fast underlag. Håndtagene skal vende udad.
 • Adgangsvejen må højst være 20 m lang og skal også have et kørefast underlag. Fjern cykler og andre forhindringer.
 • Adgangsvejen skal være tilstrækkelig bred og have 2,2 m frihøjde hele vejen.
 • Adgangsvejen må ikke hælde mere end 10 cm for hver meter.
 • Låger og døre skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Sørg for belysning, når det er mørkt, og ryd for sne. Husk evt. at gruse eller glatførebekæmpe på anden vis.
Se krav til adgangsvej
 
Du kan også vælge at køre beholderne frem til skel på tømmedagen, hvis beholderne ikke står på en godkendt standplads.
 

Hvilken vej skal beholderne vende?

Begge beholdere skal stå med håndtaget ud mod skraldemanden på tømmedagen. I den mellemliggende periode må de stå, som du ønsker det.
Beholderen til rest- og madaffald har i øvrigt "låg-i-låg", hvilket betyder, at den kan åbnes fra begge sider.

Hvad er et afstandstillæg?

Du skal betale afstandstillæg, hvis dine beholdere står mere end 20 meter fra offentlig vej. Med afstandstillægget vil skraldemanden hente beholderne inde på din grund – helt op til 60 meter, hvis du ønsker det. Standpladsen skal dog stadig leve op til kravene om fx belysning og tilgængelighed.

Vær opmærksom på, at afstandstillægget er steget i 2018. Fx stiger tillægget fra 68,- til 163,- pr. beholder, hvis beholderen står 20-40 meter fra skel, og du får tømt affald hver 14. dag. Se flere takster her 

Du kan også vælge selv at køre beholderne frem til skel senest kl. 6.00 om morgenen på tømmedagen. Eller at etablere en ny godkendt standplads maks. 20 m. fra vejen.
 

Hvordan skal jeg sortere?

Sådan sorterer du:
 • Madaffald: Fx madrester, kød, fisk, frugt, brød, grønt, kaffegrums, teposer og køkkenrulle.
 • Restaffald: Fx beskidt emballage, skum- og pizzabakker, juice- og mælkekartoner, kattegrus, støvsugerposer og bleer.
 • Papir og småt pap: Aviser, ugeblade, reklamer, bøger, breve, kuverter. Kartonemballager fra fx cornflakes og tandpasta, æggebakker af pap og små papkasser.
 • Metal, glas og hård plast: Fx dåser fra madlavning, øl- og sodavandsdåser uden pant, kapsler, metallåg, alubakker. Vin- og spiritusflasker, syltetøjsglas og andre konservesglas, pilleglas. Plastflasker til mad- og drikkevarer, plastdunke fra rengøring og personlig hygiejne, plastlåg og små plastbeholdere.
 • Batterier: Små husholdningsbatterier som fx AA, AAA, C, D og E-batterier, knapcellebatterier, nikkel-cadmiumbatterier
 • Småt elektronikskrot: Små elektroniske apparater, fx mobiltelefoner, el-tandbørster, fjernbetjeninger, lyskæder, barbermaskiner, elektroniske ure, opladere
Brug vores "Affalds-ABC", hvis du er i tvivl om sorteringen. Indtast det ord, du vil vide noget om, og få at vide hvor det skal afleveres.

 

Skal jeg bruge poser?

Alt mad- og restaffald skal afleveres i poser med knude på. Dette er for at minimere risikoen for lugtgener og skadedyr.

Til din køkkenspand udlever kommune grønne poser, som passer til din nye køkkenspand. Poserne bliver sorteret fra på vores behandlingsanlæg. Læs her, hvor du kan hente flere poser.

Poserne til restaffald skal du som hidtil selv købe.

Alt affald i genbrugsbeholderen skal afleveres i ’løs vægt ’ - dvs. ikke i pose. Der må nemlig ikke komme poser i genbrugsbeholderen.

Hvor rent skal affaldet være?

Som udgangspunkt skal affald til genbrug være fri for rester, men det behøver ikke være meget grundigt rengjort. Som hovedregel skal du blot skylle det i koldt vand og lade det dryptørre. Undgå at bruge varmt vand og sæbe, for hvis det er nødvendigt, kan det ikke svare sig at genbruge affaldet. Kræver en bøtte for meget rengøring af dig, anbefaler vi derfor, at du i stedet smider den til restaffald.

Ellers gælder følgende:
 • Papir og småt pap skal være rent og tørt og fri for rester/indhold.
 • Metal, glas og hård plast: Affaldet skal være tømt og skyllet, og låg skal tages af. På den måde sikrer vi, at der ikke er indhold i. Lågene må gerne afleveres sammen med affaldet, men må altså ikke sidde på.

Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget restaffald?

Du kan vælge at få tømt din beholder hver uge i stedet for hver 14. dag. Du kan også vælge at få en ekstra beholder til restaffald. Du kan ændre på din affaldsordning (og se priserne) i selvbetjeningsløsningen i den blå boks.

Du har også stadig mulighed for at bruge en blå ekstrasæk, hvis du har for meget restaffald. De blå sække kan købe spå genbrugspladsen eller i Borgerservice. Den blå ekstrasæk kan stilles ved din affaldsbeholder derhjemme - så tager skraldemanden den med, når han tømme. Du kan også aflevere den blå ekstra sæk på genbrugspladsen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald til genbrug?

Du er stadig velkommen på genbrugspladsen med dit affald. Her kan du fortsat aflevere affaldstyperne hver for sig (dvs. pap i en container for sig, papir i en container for sig osv.). Men vi har også containere, hvor opdelingen er ligesom derhjemme (papir og småt pap sammen og metal, glas og hård plast sammen). Hør mere hos genbrugsvejlederne på pladserne.

Det er også muligt at få en ekstra beholder til dit genbrugsaffald hjemme på din adresse. Høre mere hos AffaldPlus.

Hvad hvis jeg ikke sorterer?

Hvis du ikke sorterer dit affald, må skraldemanden ikke tømme din beholder. Han vil derfor lade den stå med en besked om, at du ikke har sorteret korrekt.

Kan man stadig bruge blå, ekstra sække?

Du kan stadig købe og bruge blå ekstra sække til restaffald. Dvs. at du ikke skal sortere i madaffald og restaffald, når du benytter blå sække.

Vi udleverer som hidtil 2 blå ekstrasække hvert år. Disse er primært til, hvis du ikke får hentet restaffald pga. strejke, vejrlig m.m.

Hvis du har for meget restaffald pga. fest eller lign., kan du købe blå ekstra sække på genbrugspladsen eller i Borgerservice. De koster 38 kr. inkl. moms (2020-pris).

Når du skal af med en blå ekstrasæk, kan du stille den ved siden af din affaldsbeholder. Så tager skraldemanden den med, når han tømmer. Du kan også aflevere den blå ekstrasæk på genbrugspladsen.

Husk: Maks. 20 kg pr. sæk og må kun fyldes til påfyldningsstregen.

Hvordan får jeg flere poser til madaffald?

Du kan få flere poser til madaffald i en række dagligvarebutikker, på bibliotekerne, på genbrugspladserne i Sorø og Dianalund og i Borgerservice. De koster ikke noget, men finansieres af det tømmegebyr, man betaler for at få afhentet dagrenovation (madaffald og restaffald). Se, hvor du kan hente flere poser.

Hvad gør jeg med batterier?

Ordningen med ’pose-på-låg’ fortsætter. Dvs. at du også fremover kan lægge dine brugte batterier i en klar pose (maks. 2 kg) og sætte den på låget af din beholder til mad- og restaffald. Så tager skraldemanden posen med, når han tømmer. 

Hvad gør jeg med småt elektronik?

Ordningen med ’pose-på-låg’ fortsætter. Dvs. at du også fremover kan lægge småt elektronik i en klar pose (maks. 2 kg) og sætte den på låget af din beholder til mad- og restaffald. Så tager skraldemanden posen med, når han tømmer. 

Hvorfor må låg ikke sidde på plastflaskerne?

Når du tager lågene af, sikrer vi, at flasker og bøtter er helt tomme, når de kommer til genbrug. Der må nemlig ikke være rester eller sjatter i. Desuden skal plasten komprimeres til store plastballer på vores modtageanlæg – og sidder der låg på, bliver denne proces sværere. Lågene må dog gerne lægges løse i genbrugsbeholderen.
 

Hvordan undgår jeg fluer og maddiker i min skraldespand?

I meget varmt vejr kan det være et problem med fluer og maddiker i affaldsbeholderen.

Du kan gøre meget selv ved at huske at lukke dine poser tæt, evt. at dobbeltemballere, så der ikke kommer rester og 'snask' ud i affaldsbeholderen. Er du alligevel uheldig at få rester ned i din beholder, så sørg for at vaske beholderen.

Fluer og maddiker har været en plage over hele landet i den varme sommer 2018. Søndagsavisen har lavet en god lille artikel om problematikken - læs artiklen her.
 

Hvad sker der med mit affald, når I har hentet det?

Restaffaldet, dvs. mælkekartoner, bleer, støvsugerposer, beskidt emballage m.m., køres til forbrænding på AffaldPlus’ anlæg i Slagelse og Næstved. Her udnytter vi energien fra forbrændingen af affaldet til at producere el og varme.

Madaffaldet, dvs. madrester, grøntsager, køkkenrulle, kaffegrums osv., køres til AffaldPlus’ forbehandlingsanlæg i Næstved. Her bliver det most til en grød (kaldet ’pulp’). Pulpen afsættes til biogasanlæg, som fremstiller el og varme ud af biogassen. Det, der bliver tilbage, når det moste madaffald er blevet bioforgasset,  bruges som gødning og jordforbedringsmiddel i landbruget.

Pap og papir køres til AffaldPlus’ genbrugsterminal i Næstved. Her bliver det kontrolleret for urenheder, hvorefter det sendes  til genbrugsfabrikker, som fremstiller nyt pap og papir.

Metal, glas og hård emballageplast køres til et sorteringsanlæg, hvor affaldet sorteres fra hinanden. Glasset sendes til genbrug på glasværket i Fensmark ved Næstved. Metallet afsættes til genbrug i jern- og metalindustrien, og plasten eksporteres til genbrug på fabrikker i udlandet.

Batterierne afleveres til en virksomhed, som sikrer, at batteriernes indhold af metaller m.v. bliver genbrugt. Batterier er omfattet af en såkaldt ’producentansvarsordning’, hvilket betyder, at producenterne er ansvarlige for korrekt håndtering og genbrug af batterierne.

Småt elektronik afleveres til en virksomhed, som sikrer, at elektronikkens indhold af fx metaller, plast og glas bliver genbrugt. Elektronik er – ligesom batterier - omfattet af en producentansvarsordning.

Kan jeg blive fritaget for ordningen?

Du kan ikke blive fritaget for at benytte den kommunale indsamlingsordning – herunder at modtage den nye beholder og sortere på den måde, som er besluttet i de kommunale affaldsregulativer.

Hvis du har særlige forhold, eller du ønsker at klage, skal du kontakte Sorø Kommune.

Kan jeg slippe for at få en ny beholder?

Alle husholdninger skal have en beholder til madaffald/restaffald og en beholder til genbrugsmaterialer. Det er en del af den nye affaldsordning, du som borger er forpligtet til at benytte. Den indebærer, at alle helårsboliger og fritidshuse skal modtage en ny affaldsbeholder til mad- og restaffald og sortere på den måde, som er besluttet i de kommunale affaldsregulativer.

Hvis du har særlige forhold, eller du ønsker at klage, skal du kontakte Sorø Kommune.

Kan jeg dele med andre?

Hvis I er flere, der vil deles om en fælles affaldsløsning, kan I kontakte os. Så kan vi drøfte, hvilke muligheder I har. Kontakt os på 5575 0800 eller på affaldplus@affaldplus.dk

Udgangspunktet er dog, at alle enfamilieboliger har en standardløsning med en 240-liters todelt beholder til mad- og restaffald samt en 240-liters todelt beholder til genbrug (papir/småt pap og metal/glas/hård plast).

Hvordan får beboerne en grøn køkkenspand?

AffaldPlus har via boligforeningens administrator eller vicevært udleveret madaffaldsposer og grønne køkkenspande til beboerne i boligforeninger.

Mangler I materiale, kan I kontakte AffaldPlus.


 

Kan vi få hjælp til skiltning og beboerinformation om affald?

AffaldPlus har udarbejdet en medieportal, hvor boligselskaber og boligforeninger kan hente eller bestille gratis skilte og information til fx storskraldsrum og affaldsgårde. Læs mere her.

 

Hvordan får beboerne information om den nye affaldssortering?

Sammen med jeres nye affaldsbeholdere er der udleveret køkkenspande, madaffaldsposer og informationsmateriale. Mangler I materiale, kan I kontakte AffaldPlus.

 

Kan vi få mere information om affaldssortering?

AffaldPlus tilbyder gratis kurser i affaldssortering for viceværter, ejendomsfunktionærer, administratorer og beboerdemokrati – kort sagt alle, der har med affaldssortering i boligforeningen at gøre. Læs mere

Hvis I er i tvivl om sortering, kan I desuden bruge vores "Affalds-ABC" - indtast det ord, I vil vide noget om, og få at vide, hvordan I skal sortere.
 

Hvordan skal vi aflevere småt elektronik og batterier fremover?

Jeres ordning for batterier og småt elektronik fortsætter uændret i den nye affaldsordning. I skal derfor fortsat bruge de røde beholdere, der er opsat i jeres boligforening. Kontakt AffaldPlus, hvis I oplever problemer med aflevering, tømning eller lignende.
 

Hvad gør vi med småt brændbart?

I den nye affaldsordning er det ikke længere muligt at få hentet småt brændbart affald gennem kommunen.

Ønsker I afhentning af dette efter 30. april 2018, skal I derfor selv indgå en aftale med en vognmand. I har også mulighed for at benytte vores genbrugspladser. Vær dog opmærksom på, at I som boligselskab skal betale for at benytte genbrugspladserne.
 

Kan vi stadig få afhentet pap for sig?

Beboerne må fremover aflevere papir og småt pap sammen i genbrugsbeholderen.

Men I har også mulighed for at få en særlig container til stort pap og få det hentet for sig. Kontakt AffaldPlus om dette.
 

Skal min virksomhed være med i den kommunale indsamlingsordning for restaffald?

Nej, det er frivilligt for virksomheder, om de ønsker at være med i den kommunale indsamlingsordning for restaffald.  Virksomheder kan også vælge at indgå aftale med en privat vognmand. Vi kan ikke tilbyde afhentning af madaffald hos virksomheder.

 

Kan min virksomhed få hentet andet affald, fx madaffald, papir osv.?

Kommunen/AffaldPlus må ikke indsamle affald til genanvendelse hos virksomhederne – herunder madaffald, papir, pap, metal, glas og plast. Ønsker I at få hentet genanvendeligt affald, skal I derfor indgå aftale med en privat vognmand.

Med undtagelse af madaffald kan I også vælge at benytte genbrugspladserne til at komme af med jeres genanvendelige affald. Husk, at I skal betale for at benytte genbrugspladserne.
 
Opdateret: 6. januar 2020