Godt med genbrug i samlede bebyggelser!

Om forsøget
  • I forsøget deltog Kirsebærplantagen i Vordingborg, Sct. Jørgens Park og Vandtårnsparken i Næstved samt Skovparken i Korsør - i alt 1566 lejemål og ca. 2300 beboere.
  • Forsøget er gennemført af AffaldPlus og de seks ejerkommuner og har fået 1,2 mio. kr. i støtte fra Miljøstyrelsens kommunepuljeprojekt. De største poster i budgettet har været affaldsanalyser, materiel, brugerundersøgelser og kommunikation.
  • Der er lavet en værktøjskasse med alle forsøgets resultater på www.affaldplus.dk/sortering-nytter. Der er materiale for både boligforeninger og beboere og for affaldsplanlæggere i kommunerne landet over. 
Beboere i samlede bebyggelser kan bidrage væsentligt til, at vi når målet om 50 % genbrug. Det viser et forsøg om affaldssortering, som AffaldPlus og de seks ejerkommuner har gennemført.
74 ton mindre restaffald. Det er det mest håndgribelige resultat af beboernes indsats under sorteringsforsøget i 4 boligområder sidste år. Hver bebyggelse har nedbragt mængden af deres restaffald betragteligt og er samtidig blevet bedre til at sortere materialer fra til genbrug – faktisk sender de nu i alt næsten 230 ton affald til genbrug.

Se en pjece med forsøgets resultater her:

 


Bedst er det gået med at sortere pap, papir og glas ud af restaffaldet, men beboerne har også taget muligheden for at sortere bioaffald til sig, de steder hvor det var muligt. 

De mange resultater fra forsøget er spændende læsning: De viser nemlig, at hvis man giver beboerne muligheden for at sortere og samtidig kommunikerer godt om de nye tiltag, så vil de gerne sortere. Og selv om de kun har haft 7 måneder at øve sig i, og der stadig er plads til små forbedringer her og der, så er forsøgsdeltagerne blevet så gode til at sortere deres affald, at det giver os en formodning om, at beboere med fælles affaldsløsninger i fremtiden vil kunne bidrage væsentligt til, at vi når Regeringens mål om 50 % genbrug i 2022. 

Om forsøget
Forsøgets formål var at opnå bedre sortering af affaldet i fire boligområder i hhv. Korsør, Vordingborg og i Næstved. Nogle af bebyggelserne fik nye containere ved affaldsøerne og skulle sortere i flere affaldstyper. Andre blev bedt om aflevere fx pap i papirbeholderne. Og tre af bebyggelserne fik besøg af unge Genbrugsguider, som tog rundt og tilbød hjælp til beboerne, hvis de havde spørgsmål om sortering. Samtidig blev affaldet nøje vejet og undersøgt, så vi kunne se, hvilken udvikling der skete undervejs.

Idealistiske beboere
Beboere i etageejendomme genbruger traditionelt set ikke lige så meget affald som beboere i enfamilieboliger. En væsentlig forklaring er, at man deler affaldscontainere med naboerne – og hvis naboerne ikke gør en indsats for sorteringen, så ’smitter’ det til de andre i bebyggelsen. Vores forsøg viser dog, at beboerne i de fire forsøgsområder er meget idealistiske, når det gælder affaldssortering. De går højt op i genbrug og mener, at vi bør genbruge så meget som muligt. 79 % mener, at forsøget har fået dem til at sortere mere, og hele 95 % har ønsket, at affaldsordningerne fortsætter efter forsøget . Samtidig har beboerne taget rigtig godt imod både sorteringsmuligheder, vores informa-tionsmateriale og vores Genbrugsguider.

Masser af data og viden
Forsøget har givet os rigtig mange data om sortering, mængder, potentialer og beboernes holdning til affaldssortering. Den nye viden er værdifuld for affalds-selskaber og kommuner – ikke kun her i lokalområdet, men også i resten af landet, når der i fremtiden skal plan-lægges nye affaldsordninger. I AffaldPlus’ kommuner introduceres der nye ordninger i 2018.

Har du spørgsmål til forsøget, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent i AffaldPlus, Henrik Wejdling, på telefon 5575 0816 eller mobil 4092 2816. 

 
Opdateret: 13. juni 2016