• I kontrolrummet overvåger vores medarbejdere forbrændingsprocessen.

  • Vores specialuddannede personale foretager flere daglige runderinger for at tjekke anlæggets tilstand.

  • Vores bemandede indvejning ligger på Ydernæs i Næstved.

Næstved Affaldsenergi

Åbningstider

Mandag - torsdag: 7.00 - 15.30
Fredag: 7.00 - 14.30
Åbningstid for kunder, der skal betale med MobilePay, kort eller kontant:
Mandag-torsdag: 700-15.00
Fredag: 7.00-14.00

Find vej

Ved Fjorden 20
4700 Næstved

Telefon: 

5575 0800

E-mail: 

Næstved Affaldsenergi brænder restaffald (dagrenovation) og brændbart affald og har desuden et anlæg til at behandle madaffald.  Affaldsenergianlægget brænder affald fra både private husstande, genbrugspladser og fra erhvervslivet. Det brændbare affald består dels af husholdningsaffald fra kommunale indsamlingsordninger, dels af træ, møbler m.m. fra genbrugspladser og virksomheder. Vi har også miljøgodkendelse til at brænde imprægneret træ.
 
Vi udnytter energien fra forbrændingen til produktion af fjernvarme og elektricitet. I alt har anlægget en samlet produktionskapacitet på 13 MW el og 49 MW varme. Energien afsættes som fjernvarme i Næstved og som el til det sjællandske højspændingsnet.
 
Anlægget har 3 ovnlinjer og brænder ca. 105.000 ton affald om året: ca. 4,5 tons pr. time på ovnlinje 2 og 3 og ca. 9 tons på linje 4.  Anlægget blev taget i brug i 1983 og udbygget i 1994/96. Det blev senest udbygget i 2005 med en ny dampproducerende linje. I 2008 blev der opsat en neddeler til stort brændbart affald, og i 2014 tog vi vores nye røggaskondenseringsanlæg i brug.
 
Røggaskondenseringsanlægget gør, at vi kan producere mere energi ud af den samme mængde indfyrede affald, fordi vi bedre kan udnytte energien i den varme røg. Røgen nedkøles til 30 grader, før den ledes til skorstenen.
 
Forbrænding
Der er skrappe lovkrav til et anlæg som Næstved Affaldsenergi. Derfor overvåger vi konstant forbrændingsprocessen ved hjælp af moderne elektronisk udstyr.
 
Ved forbrændingen omdannes brændbart affald til kuldioxid og vanddamp. Men der opstår også affaldsstoffer efter forbrændingen - dels slagger, dels et restprodukt fra rensningen af røgen.
 
Slaggerne afsættes til firmaet AFATEK, som sørger for sortering. Metallerne sorteres fra (herunder også metal som lynlåse, kuglepennespidser mv., der ikke kunne have været frasorteret før forbrænding.), og herefter kan slaggerne bruges til fx anlæg af nye veje.

Røgen fra forbrændingsprocessen indeholder partikler og andre forurenende stoffer. Disse fjernes effektivt i anlæggets røgrensningsanlæg. Restproduktet bliver afsat til Dansk Restprodukthåndtering, som tager sig af den videre behandling.

Næstved Affaldsenergi omfatter også en naturgasfyret kedel til dampproduktion  Den bruges kun, når fjernvarmebehovet er ekstra stort – fx i meget kolde vintre.
 
Energi
Damp fra både energianlægget og den naturgasfyrede kedel omsættes til el og varme i en turbine og generator.
 
Anlæggets varmeakkumulatortank, som rummer 6.000 m3 fjernvarmevand, udnyttes til at lagre energi, når behovet for fjernvarme er lavt. Denne mulighed giver øget fleksibilitet i varme- og elproduktionen samt en stabil forsyning til fjernvarmenettet.
 
Vi leverer 98 % af den fjernvarme, som Næstved Fjernvarmeværk forsyner sine forbrugere med.
 
Øvrige opgaver
Medarbejderne på Næstved Affaldsenergi arbejder i 3-holdsskift 365 dage om året. Uden for normal arbejdstid fjernovervåger vores medarbejdere fire kraftvarmeværker i hhv. Haslev, Slagelse, Ringsted og Nordnorge. 

Aflevering af mad/restaffald for private
Har du ekstraordinært store mængder rest- eller madaffald (fx pga. frysernedbrud eller lignende), kan affaldet afleveres på vores genbrugspladser i kommunens særligt mærkede ekstra sække. Der kan også afleveres mad/restaffald direkte til AffaldPlus' energianlæg i Næstved eller Slagelse - her kan vi dog kun tilbyde at behandle det som "dagrenovationslignende" affald, der vil blive brændt. Affaldet skal afleveres i tidsrummet:

Mandag - torsdag: 7.00-15.00
Fredag: 7.00-14.00

Der skal afregnes ved aflevering. Betaling i Næstved kan ske med betalingskort eller MobilePay. I Slagelse modtager vi kun MobilePay. Der er en minimumspris på 100 kr. pr. aflevering (ekskl. moms). Læs mere om vores takster her.  
 

Læs mere

Miljø og økonomi - om mængder, tal mm.
Pjecer om Næstved Affaldsenergi - fx hvad må du aflevere på anlægget, pjece til eksterne leverandører mv.
 

Opdateret: 2. april 2020