• På Forlev Miljøanlæg sorterer vi, neddeler og deponerer affald.

  • På Forlev Miljøanlæg sorterer vi, neddeler og deponerer affald.

Forlev Miljøanlæg

Åbningstider

Mandag-torsdag: 7.00-15.00
Fredag: 7.00-14.30

Find vej

Sidste nyt fra Forlev Miljøanlæg 
  • Juni 2019: Fra den 15. juli 2019 lukker Forlev Miljøanlæg kl. 15.00 mandag til torsdag. Dvs., at der bliver skåret ½ time af åbningstiderne. Det skyldes faldende mængder, og at kun 0,03 % af samtlige vejninger sker efter kl. 15. 
  • April 2019: "Synlab" står nu for at tage og analysere de 156 prøver, som der årligt tages på Faxe- og Forlev Miljøanlæg
  • Januar 2019: Mængden af deponiaffald til forbehandling er faldet fra 1.171 ton i 2017 til 385 ton i 2018. Det skyldes, at mere og mere affald genanvendes. Til gengæld er PCB-holdigt bygningsaffald steget fra 43 til 472 ton i 2018. Årsagen er en øget aktivitet med nedrivning af gamle, forladte rønner samt renovering af bygningsmassen.
Vejlagervej 4A
4241 Vemmelev

Telefon: 

5575 0800

E-mail: 

 

På Forlev Miljøanlæg deponerer vi det affald, som ikke kan genbruges eller forbrændes. Vi har særskilte celler til fx asbestholdigt byggeaffald og PCB og et område med sæsonlager for brændbart affald.

Der foregår desuden flere andre ting på anlægget. Fx neddeler og sorterer vi brændbart affald, og vi producerer energi ved at udnytte deponigassen.

Miljøanlægget er indrettet, så håndteringen af affaldet belaster miljøet mindst muligt. Det areal, hvor affaldet bliver deponeret, er et moderne og kontrolleret deponi, som er forsynet med membraner for at forhindre, at spildevandet (perkolat) siver ned til grundvandet. Vi opsamler og renser spildevandet og tager jævnligt prøver af grundvandet i området.

Modtagelse af affald til deponering - affaldsdeklaration
Når du skal aflevere affald til deponering, skal du udfylde en såkaldt grundlæggende karakterisering af affaldet. Den grundlæggende karakterisering er affaldsproducentens ansvar og skal bl.a. indeholde oplysninger om affaldets kilde og oprindelse, affaldets sammensætning, affaldets EAK-kode (EAK = Europæiske Affaldskatalog - se "Det kan du aflevere") og affaldets affaldsklasse (blandet, inert, mineralsk eller farligt affald).

Læs mere
Vejledning i ansøgning om deklaration (pdf)
Hvad må der modtages på deponierne, positivliste (pdf)
Deklaration
AffaldPlus' miljø - og årsrapporter - om mængder, miljø mm.
Pjecer om miljøanlægget - fx sorteringsvejledning, miljø- og sikkerhedsregler for eksterne håndværkere mm.

 

Opdateret: 31. juli 2019