• På Forlev Miljøanlæg sorterer vi, neddeler og deponerer affald.

  • På Forlev Miljøanlæg sorterer vi, neddeler og deponerer affald.

Forlev Miljøanlæg

Åbningstider

Mandag-torsdag: 7.00-15.30
Fredag: 7.00-14.30

Find vej

Vejlagervej 4A
4241 Vemmelev

Telefon: 

5838 2662

E-mail: 

 

På Forlev Miljøanlæg deponerer vi det affald, som ikke kan genbruges eller forbrændes. Vi har særskilte celler til fx asbestholdigt byggeaffald og PCB og et område med sæsonlager for brændbart affald.

Der foregår desuden flere andre ting på anlægget. Fx neddeler og sorterer vi brændbart affald, og vi producerer energi ved at udnytte deponigassen.

Miljøanlægget er indrettet, så håndteringen af affaldet belaster miljøet mindst muligt. Det areal, hvor affaldet bliver deponeret, er et moderne og kontrolleret deponi, som er forsynet med membraner for at forhindre, at spildevandet (perkolat) siver ned til grundvandet. Vi opsamler og renser spildevandet og tager jævnligt prøver af grundvandet i området.

Nyhedsbrev 
Læs det seneste nummer af NYT fra miljøanlæggene - et nyhedsbrev, som vi to gange årligt sender ud til naboerne til Faxe og Forlev Miljøanlæg.

Modtagelse af affald til deponering - affaldsdeklaration
Når du skal aflevere affald til deponering, skal du udfylde en såkaldt grundlæggende karakterisering af affaldet. Den grundlæggende karakterisering er affaldsproducentens ansvar og skal bl.a. indeholde oplysninger om affaldets kilde og oprindelse, affaldets sammensætning, affaldets EAK-kode (EAK = Europæiske Affaldskatalog - se "Det kan du aflevere") og affaldets affaldsklasse (blandet, inert, mineralsk eller farligt affald).

Læs mere
Vejledning i ansøgning om deklaration (pdf)
Hvad må der modtages på deponierne, positivliste (pdf)
Deklaration
AffaldPlus' miljø - og årsrapporter - om mængder, miljø mm.
Pjecer om miljøanlægget - fx sorteringsvejledning, miljø- og sikkerhedsregler for eksterne håndværkere mm.

 

Opdateret: 28. februar 2019