Slam

Ikke miljøfarligt
  • Alt flydende spildevandsslam fra kloakker, septiktanke, pumpebrønde, vejbrønde, bundfældningstanke o.l. 
  • Afvandet ristestof fra renseanlæg, afvandet sand fra vejbrønde og sandfang samt okkerholdigt filtersand fra vandværker.
  • Afvandet og stabiliseret slam fra renseanlæg, som ikke kan udbringes på landbrugsjord.

Modtageregler kan rekvireres på  modtageanlæg.

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Olie- og kemikalieaffald samt andre stoffer, der kan virke hæmmende på den biologiske aktivitet på renseanlæg eller biogasanlæg.

Bemærkninger: 

Afvandet ristestof fra renseanlæg, afvandet sand fra vejbrønde og sandfang, samt okkerholdigt filtersand fra vandværker anvises til:

Fakse Miljøanlæg, Præstøvej 105 B, 4640 Faxe

Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev