Skrotbiler

Ikke miljøfarligt

Kasserede biler, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, og /eller varebiler, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg.

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Bemærkninger: 

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

BEK nr 293 af 26. marts 2014.
 

Skrotningspræmien er p.t. fastsat til 1500 kr som ejeren får ved aflevering af en udtjent bil til skrotning. Ejeren skal ikke betale for ophugning, men kan blive opkrævet et beløb for selve miljøbehandlingen og afmelding i Centralregisteret for motorkøretøjer.

Person- og varebiler må kun miljøbehandles på registrerede virksomheder, som har etableret et certificeret miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO 140001, eller et kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 9001 eller 9002, eller registreret som deltager i den europæiske fællesskabsordning for miljøstyring (EMAS).

De registrerede virksomheder kan indgå aftaler med forhandlere af person- og varebiler, som dermed kan udstede en skrotningsattest på vegne af den registrerede virksomhed til den, der afleverer en person- eller varebil til miljøbehandling.

Den registrerede autoophugningsvirksomhed er ansvarlig for at udføre den særskilte behandling. Dette ansvar kan ikke overdrages.                    

Klik her for at få en opdateret liste over godkendte autoophuggere:
http://bilordning.dk/Autoophuggere?region=sjaelland
 

Behandlingsform: