Jord (kraftigere forurenet jord)

Ikke miljøfarligt

Klasse 2 - 4  -  Kraftigere forurenet jord

 

Forurenet jord er defineret som jord, der er så forurenet, at den udgør en miljø- eller sundhedsmæssig trussel på det sted, hvor den er placeret eller påtænkes placeret.

Forurenet jord er som udgangspunkt affald og er derfor omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

 

For forurenet jord gælder, at indholdet af forurenende stoffer og koncentrationen af disse er bestemmende for, hvorledes den forurenede jord bortskaffes.

 

På basis af analyser af jorden opdeles jorden i klasser jf. vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland med ændringer april 2008, bilag A3. (Sjællandsvejledningen)

                     

Jorden opdeles i fem klasser fra 0 til 4, hvor klasse 2 - 4 regnes for kraftigere forurenet jord:

 

Klasse 1 - Ren jord: Jord tilhørende klasse 1 defineres som ren jord og kan anvendes frit i henhold til miljølovgivningen. Man skal dog være opmærksom på de særlige regler for tilførsel af jord til råstofgrave.

 

Klasse 2 - Lettere forurenet jord: Jord tilhørende klasse 2 defineres som lettere forurenet. Jorden skal så vidt muligt genanvendes i for eksempel bygge- og anlægsarbejder. Man skal dog være opmærksom på, at genanvendelse kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og eventuelt planloven (VVM-screening).

Jorden kan desuden deponeres på anlæg med godkendelse til at modtage klasse 2-jord.

 

Klasse 3 - Forurenet jord til rensning eller deponering: Jord tilhørende klasse 3 defineres som forurenet jord. Jorden skal oftest til rensning og/eller deponering. Jord forurenet med organiske forureningskomponenter vil som udgangspunkt blive anvist til rensning.

Jorden kan også anvendes til daglig afdækning eller deponering på kontrolleret losseplads, samt deponering i specialdepot under overholdelse af de vilkår, der er fastsat i anlæggenes miljøgodkendelser.

 

Klasse 4 - Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering: Jord tilhørende klasse 4 defineres som kraftigt forurenet jord, der som udgangspunkt vil blive anvist til rensning.

 

Anmeldelse til kommunen

Inden flytningen af forurenet jord skal der ske en anmeldelse til den kommune, hvor ejendommen eller arealet er beliggende. Anmeldelsen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

  • navn og adresse på kommunalbestyrelsen

  • navn og adresse på anmelderen

  • beliggenhed af den eller de ejendomme eller vejarealer, hvorfra jorden skal flyttes

  • hvor store jordmængder, der forventes flyttet

  • forventet tidspunkt for flytningen

  • hvorledes jorden forventes nyttiggjort eller bortskaffet hos modtager, eller om jorden ønskes anvist som affald, samt henvisning til foreliggende dokumentation (som vedlægges anmeldelsen), herunder forureningsanalyser af jorden

  • beliggenhed af det areal, hvortil jorden forventes flyttet, bortset fra tilfælde, hvor anmelderen ønsker, at kommunen skal anvise et modtagested

  • andre oplysninger i forhold til jorden efter nærmere anvisning

Anmelde- og anvisningsskemaer rekvireres hos den kommune hvorfra jorden flyttes.

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Torsdag, 4 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Affald herunder haveaffald, asbest, plast, træ, metalaffald m.v.

Bemærkninger: 

Jordflytningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, trådte i kraft 1. januar 2008.

 

Jordflytningsbekendtgørelsen beskriver hvorledes jord som kategoriseres i kategori 1 eller kategori 2 (lettere forurenet jord) i stor udstrækning kan genplaceres. Hvis analyser viser at kravværdierne er overskredet eller der er indhold af andre forurenende stoffer skal jorden behandles som kraftigere forurenet jord.

 

Forurenet jord på genbrugsstationer

                       

Genbrugsstationerne modtager ikke kraftigere forurenet jord.

 

Behandlingsform: