Farligt affald

Miljøfarligt

Affald, som er defineret som farligt affald, jf. § 3  i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.


Alle virksomheder, hvor der fremkommer farligt affald, skal anmelde dette til kommunen uanset mængde. Ved anmeldelse anvendes en særlig blanket, som kan rekvireres på kommunens tekniske forvaltning. Anmeldelse skal  omfatte oplysning om affaldstype ( EAK-kode ), affaldets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Ved ændringer skal der fremsendes fornyet anmeldelse til kommunen.

Virksomherder, som frembringer olieaffald i form af industriolie eller smøreolie af mineralsk oprindelse, skal sikre, at væsentlige dele af olieaffaldet håndteres med henblik på regenerering til baseolie.


Opbevaring
Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde farligt affald.
 

Håndtering
De enkelte typer af farligt affald skal holdes adskilt, det er ikke tilladt at sammenblande forskellige typer af farligt affald.

Det er ikke tilladt at håndtere farligt affald på følgende måder:

  • ved at hælde det kloakken
  • ved forbrænding på virksomheden
  • ved at lade det fordampe
  • ved at reducere volumenet ved andre fysiske eller kemiske processer
  • ved at nedgrave affaldet
  • ved at hensætte det på offentligt tilgængeligt sted
  • ved at fortynde det.


Bortskaffelse

Større mængder:
Større mængder farligt affald skal bortskaffes via godkendt transportør, til godkendt modtageanlæg, som angivet i virksomhedens anmeldelse.


Mindre mængder:
Mindre mængder farligt affald kan også afleveres på genbrugspladserne. Der er indført en mængdebegrænsning, således at der maksimalt må afleveres i alt 200 kg pr. år. Affaldet må ikke afleveres i større emballager end det kan hånderes  manuelt. 
 

Farligt affald skal afleveres til pladspersonalet og der udstedes kvittering. Kvitteringsskemaet kan downloades således, at det kan medbringes på genbrugspladsen i udfyldt stand. Hent kvitteringsskema her.

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Bemærkninger: 

Olie- og benzinudskillere samt tilhørende sandfang:

Affald fra olie- og benzinudskillere og tilhørende sandfang skal indsamles via en den kommunale indsamlingsordning. Der er indført en generel benyttelsespligt for virksomhederne.

Virksomheder som ikke er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning skal først kontakte teknisk forvaltning hos deres kommune. Kommunen kontakter dernæst AffaldPlus for at tilmelde virksomheden den kommunale indsamlingsordning.

Ansøgning om fritagelse

Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning meddele virksomheder fritagelse for ovennævnte benyttelsespligt, hvis virksomheden godtgør, at den kan håndtere og bortskaffe affaldet miljømæssigt forsvarligt. Skema til ansøgning om fritagelse for benyttelsespligten kan rekvireres på kommunens tekniske forvaltning.