Elektronikaffald

Ikke miljøfarligt

Der er pr. 1. april 2006 indført producentansvar for elektronikaffald. Ved elektronikaffald forstås:

  • Udstyr som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere.
  • Udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter

Elektronikaffald indsamles på 2 måder:

  1. via den kommunale anvisningspligt
  2. via producentansvar (DPA-system)

1) den kommunale anvisningspligt gælder kun for:

affald af elektrisk og elektronisk udstyr (EE-affald), som ikke er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1296 af12. december 2011 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Fx stationære industrielle værktøjer i stor skala og alle implanterede produkter, eller som er bestemt til brug ved en spænding på mere end 1000 volt (vekselstrøm) og 1500 volt (jævnstrøm).

2) producentansvarspligten gælder for:

elektrisk og elektronisk udstyr (EEE): Elektrisk og elektronisk udstyr, som er omfattet af bilag 1, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og højst 1500 volt for jævnstrøms vedkommende.

Affaldet kaldes også for WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) og er omfattet af producentansvarets DPA-System (tidligere WEEE-system).
 

Den kommunale anvisningspligt er kun bortfaldet for WEEE, der er omfattet af producentansvaret, og som i bekendtgørelsens terminologi ikke er husholdningsaffald. Derfor kan virksomheder ikke længere henvende sig til kommunen og få anvist en miljøgodkendt genvindingsvirksomhed. Derimod kan kommunen og WEEE -System ved henvendelse pege på en liste, som rummer miljøgodkendte affaldsbehandlere i Danmark, hvorfra genvindingsvirksomheder kan identificeres.

Kontakt DPA-Systemet

Ved henvendelse til DPA kan erhvervsvirksomheder få oplyst godkendte behandlingsanlæg, samt producenter, forhandlere, distributører og importører, der modtager el-skrot (WEEE),


DPA-Systemet kontaktes på www.dpa-system.dk eller E-mail:  info@dpa-system.dk
Adresse: DPA-System, Vesterbrogade 6D, 4 , 1780 København V.; tlf.: 3377 9191
 

 

Opdateret: 25. november 2016

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Følgende udstyr er ikke omfattet af WEEE

  • Motordrevne køretøjer
  • Elektrisk og elektronisk udstyr, der har tilknytning til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, våben, ammunition og krigsmateriel, medmindre udstyret ikke er fremstillet til specifikt militære formål.
  • Batterier og akkumulatorer, medmindre disse indgår som en bestanddel af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller produkter
  • Elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder lukkede radioaktive kilder og røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer

Elektriske biler samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, fra biler skal affaldshåndteres i overensstemmelse med reglerne i bilskrotbekendtgørelsen (Bek. nr 1708 af 20. december 2006: Bek. om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra).

Ni-Cd batterier skal håndteres i overensstemmelse med bekendtgørelse om indsamling af Ni-Cd batterier(Bek. nr. 1052 af 3. september 2010)

Blyakkumulatorer skal håndteres i overensstemmelse bekendtgørelse om indsamling af blyakkumulatorer (Bek. nr 1186 af 7. december 2009)  Bekendtgørelse om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorer)

Lysarmaturer fra husholdninger og glødelamper er undtaget fra WEEE-bestemmelserne.

For erhvervsmæssigt udstyr er det alene stationære større værktøjsmaskiner, der er undtaget.
 

Bemærkninger: 

El-skrot sorteres i minimum følgende 10 fraktioner, når det afleveres

(bilag 1):

1) Store husholdningsapparater

2) Små husholdningsapparater

3) It- og teleudstyr

4) Forbrugerudstyr

5) Belysningsudstyr

6) Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)

7) Legetøj og fritids- og sportsudstyr

8) Medicinsk udstyr (undtagen alle implanterede og inficerede produkter)

9) Overvågnings- og reguleringsinstrumenter

10) Salgsautomater
 

GENBRUGSPLADSEN
For el-skrot fra erhverv, som i mængde og art svarer til husholdningsaffald, kan modtageanlægget være den kommunale genbrugsplads.
Det samme gælder for el-skrot fra husholdninger, som fx. udtjente køleskabe afleveret af erhverv til forhandlere.