Deponiaffald

Ikke miljøfarligt

Blandet affald fra erhverv og industri, handel og kontor - herunder ikke-genanvendeligt affald - og ikke-forbrændingsegnet affald, der er tilbage efter sortering i henhold til kommunernes erhvervsaffaldsregulativ.

Fx eternitplader (ikke støvende asbest), aske fra halmværker, ubehandlet ristestof fra renseanlæg, sigterest fra komposteringsanlæg, gadeopfej, ikke-genanvendeligt pvc-affald, ikke-genanvendeligt planglas, bilruder som indleveres af private, kabelruller med kasserede kabler, kasserede levnedsmiddelprodukter i originalemballage, kasserede fjernvarmerør med isolering, brugt isoleringsmateriale, Rockwool, glasuld, mineraluld, visse typer tungmetal-forurenet spildevandsslam fra industrier, forurenet jord (jordanalyser skal foreligge) samt  filtermateriale fra ionbytteranlæg (se under bemærkninger).
 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

  • Olie- og kemikalieaffald.
  • Stærkt støvende asbest
  • Autoruder, som stammer fra autoværksteder, skal afleveres til virksomheder, som genanvender glasset - se under fraktionen Vinduesglas.
  • Materialer, som i denne Affaldsbog er kategoriseret som genanvendelige eller forbrændingsegnede.
     

Bemærkninger: 

Vognlæs, der indeholder forurenede materialer, skal inden deponering analyseres eller deklareres efter forskrifter udstukket af tilsynsmyndigheden.

Tvivlsspørgsmål sagsbehandles af teknisk forvaltning og AffaldPlus administration.
BEMÆRK: Filtermateriale fra ionbytteranlæg tages retur af Krüger (telefon 43 26 34 41).

På miljøanlæggene gælder følgende leveringsbetingelser:

Følgende vognlæs vil blive omklassificeret:
1) Vognlæs, hvor indholdet af genanvendelige materialer overstiger 5 volumenprocent af containerindholdet.

2) Vognlæs, der indeholder stærkt støvende asbest eller andet olie- og kemikalieaffald, undtaget er dog visse typer forurenet jord.

3) Vognlæs med støvende materialer, som ikke er blevet befugtet i tilstrækkeligt omfang.

4) Vognlæs med varm aske eller selvantændelige materialer.

5) Vognlæs, hvor tørstofprocenten af container- eller tankindholdet er under 18 % tørstof (vægtprocent).

I tilfælde 1, hvor  pladspersonalet skønner, at omsortering af affaldet ikke er praktisk muligt hos affaldsproducenten, modtages materialerne under indvejningsfraktionen "usorteret affald", som er pålagt en forhøjet behandlingstakst.

Vognlæs, hvor indholdet af forbrændingsegnet affald overstiger 10 % volumenprocent af containerindholdet, vil ligeledes blive indvejet som  "Usorteret affald", jf. takstblad.

I tilfælde 5 foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.