Dagrenovationslignende affald

Ikke miljøfarligt

Dagrenovationslignende erhvervsaffald, som i sammensætning kan sidestilles med dagrenovation fra private husholdninger - evt. frasorteret den grønne fraktion (vegetabilsk madaffald).

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Fraktionen må ikke indeholde genanvendelige materialer (fx pap, papir, aviser, have- og parkaffald samt elektroniske apparater), klinisk risikoaffald, olie- og kemikalieaffald, herunder brugte energipærer og lysstofrør, brugte batterier og kasserede kviksølvtermometre.

Bemærkninger: 

Borgere, som står med et akut affaldsproblem, fx kødaffald ved strømsvigt, kan aflevere affaldet direkte på Slagelse Forbrændingsanlæg (mandag til fredag 9 og 12) eller på Næstved Forbrændingsanlæg (mandag til fredag 7-14.30).
 

Der kan maksimalt afleveres 50 kg pr dag. Ved aflevering skal der betales en minimumstakst, se gældende takstblad. Beløbet skal betales kontant.
 

Dokumentation for indhold skal forevises på pladspersonalets forlangende. Tvivlstilfælde sagsbehandles af AffaldPlus' administration.
 

Ved nedbrud eller driftsproblemer på forbrændingsanlæggene forbeholder AffaldPlus sig ret til at omdirigere dagrenovationslignende affald til andre anlæg.