Brændbart

Ikke miljøfarligt

Forbrændingsegnet affald fra erhverv og industri, handel og kontor, som er tilbage efter frasortering af materialer til genanvendelse, specialbehandling og deponering, jf. kommunernes erhvervsaffaldsregulativer.

Ristestof fra renseanlæg som har gennemgået en avanceret rensningsproces.

Brugt tagpap fra nedrivninger bortskaffes som brændbart.

Brændbart affald opdeles traditionelt i småt og stort brændbart - se under bemærkninger.

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Mere end 5 volumenprocent genanvendelige materialer (f.eks. pap, papir, plastfolier, have- og parkaffald samt jern og metal), eller springmadrasser, pvc-affald, gipsplader, mineraluld, elektroniske apparater, specielt sygehusaffald, olie- og kemikalieaffald - herunder brugte energipærer og lysstofrør, brugte batterier og kasserede kviksølvtermometre - samt øvrigt affald belastet med tungmetaller eller miljøskadelige stoffer f.eks. imprægneret træ.

Må ikke indeholde dagrenovation/dagrenovationslignende affald.

Problemaffald:

  • Indhold af jern og metal kan skabe problemer ved afbrændingen på forbrændingsanlægget.
  • Brændbare materialer som plast og papir i lange baner kan skabe risiko for brand i forbrændingsanlæggets affaldssilo.

Bemærkninger: 

Tomme printerpatroner, der ikke genbruges, afleveres til forbrænding. Printerpatroner med farverester bortskaffes som olie- og kemikaliefarligt affald.

Imprægneret træ indeholder ofte arsen- og kobberforbindelser, som gør, at det bortskaffes til specialforbrænding eller deponi. Imprægneret træ må aldrig brændes i brændeovne eller andre mindre fyringsanlæg.

Dokumentation for indhold skal forevises på pladspersonalets forlangende. Tvivlstilfælde sagsbehandles af  administrationen.

Modtagekrav til småt brændbart:

Det forbrændingsegnede affald må ikke indeholde materialer, som overstiger dimensionerne:

  • 100 x 50 x 50 centimeter

  • Kompakte dele må ikke overstige 100 x 10 x 10 centimeter

  • "Endeløse" baner skal klippes i længder på maks. 2 meter

Modtagekrav til stort brændbart :

Større forbrændingsegnet affald der overstiger ovennævnte dimensioner, kan afleveres på miljøanlæggene for neddeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Stor brændbart må maksimalt måle 3 meter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følgende vognlæs vil blive afvist:
1) Vognlæs, hvor indholdet af genanvendelige materialer overstiger 5 volumenprocent af containerindholdet.

 

 

 

 

 

 

 

2) Vognlæs, der indeholder olie -og kemikalieaffald eller klinisk risikoaffald.

 

 

 

 

 

 

 

3) Vognlæs med varm aske, selvantændende materialer eller eksplosionsfarlige stoffer.

 

 

 

 

 

 

 

4) Vognlæs som ikke findes egnet til forbrænding.

 

 

 

 

 

 

 

Pladspersonalets anvisninger skal følges. Tvivlstilfælde sagsbehandles af  administration.

 

 

 

 

 

 

 


Adgangskrav

 

 

 

 

 

 

 

Kunder til forbrændingsanlæggene og miljøanlæggene skal have vejekort.
Vejekortet rekvireres hos :

 

 

 

 

 

 

 

AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Tlf.: 55 75 08 00