Blyakkumulatorer

Miljøfarligt

Ved blyakkumulatorer for alle former for kasserede og genopladelige akkumulatorer, såvel lukkede som åbne, som indeholder eller har indeholdt en eller flere anden form for elektrolyt, og hvor hovedråvaren består af bly (Pb).

Blyakkumulatorer kan kun indsamles af registrerede transportører, såfremt det sker miljømæssigt forsvarligt og afleveres til godkendte modtage-/behandlingsanlæg.

Foreningen ReturBat har indgået aftale med miljø- og energiministeren om organisering af en ordning, der sikrer, at indsamling og bortskaffelse af blyakkumulatorer sker miljømæssigt forsvarligt.

Foreningen ReturBat udbetaler kun tilskud til transportører/modtageanlæg, som de har registreret som indsamlere af blyakkumulatorer. Foreningens liste over registrerede indsamlere kan rekvireres hos sekretariatet på telefon 33 93 22 33 eller hjemmesiden: www.returbat.dk  Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens liste over registrerede indsamlere af Nikkel-Cadmium-batterier og blyakkumulatorer.

 

 

 

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Torsdag, 24 juni, 2004

Må ikke indeholde: 

Andre typer af batterier

Bemærkninger: 

Lovgrundlag:

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affaldsbortskaffelse.

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1186 af 7. december 2009 om tilskud til indsamling og genanvendelse af blyakkumulatorer

 

 

Miljø- og Energiministeren og Returbat® indgik 1. april 1996 en aftale om indsamling og bortskaffelse til genanvendelse af kasserede blyakkumulatorer i Danmark. Ordningen finansieres via et gebyr på blyakkumulatorer.

Returbat® registrerer indsamlere, der erklærer, at de overholder reglerne på området. Yderligere information kan findes på: www.returbat.dk

 

I bekendtgørelse nr. 1186 af 7. december 2009 er der fastsat nogle minimumskrav til serviceniveauet for indsamlingsordningerne. Disse kan også ses på Returbat®'s hjemmeside  www.returbat.dk

Konkrete modtageregler rekvireres hos det pågældende modtageanlæg