Asbest, ikke støvende

Ikke miljøfarligt

Ikke-støvende asbest -  fx hele, ubeskadigede eternitplader indeholdende asbestfibre og hele ubeskadigede eternitskiffer.

Produktion af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Derfor kan man gå ud fra,

- at eternittage produceret før 1984 indeholder asbest

- at eternittage produceret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest

- at eternittage produceret efter 1988 er asbestfrie.

Man kan få sikkerhed ved at se på oversiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer på 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.

Hele ubeskadigede eternitplader/eternitskifer kan afleveres på alle genbrugsstationer i en særskilt eternitcontainer. Kontakt pladspersonalet ved ankomst.

 

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

  1. Støvende asbest, f.eks. asbeststøv, bremse- og koblingsbelægninger, filtre, beskadigede plader af asbestcement (eternit), bløde væg- og loftsplader indeholdende asbest, samt asbest fra rørisolering og pakninger
  2. Procesvand fra rensning af eternit tage
  3. Naturskifer (skal genanvendes) 

Bemærkninger: 

Går der eternit/skiferplader i stykker under aflæsning til container, skal du straks kontakte pladspersonalet. Det skyldes, at knuste eternit/skiferplader er støvende asbest.

Asbestholdigt bygningsaffald skal anmeldes til kommunen, før arbejdet påbegyndes.

Bortskaffelse skal i øvrigt ske efter Miljøministeriets regler, jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Regler for emballering og håndtering af asbestaffald fremgår af bekendtgørelse om asbest, nr. 1502 af 21.december 2004.

Uddrag fra bekendtgørelse nr.1502:

§ 31. Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i egnet, lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.

Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres.