Andet bygge og anlægsaffald

Ikke miljøfarligt

Bygge- og anlægsaffald samt affald fra nedrivninger.
Affald til genanvendelse skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:


1)  natursten,f.eks  granit og flint
2)  uglaseret tegl (mur- og tagsten)
3)  beton
4)  blandinger af stenmaterialer, uglaseret tegl og rent beton
5) jern og metal 
6) gips
7) stenuld

8) jord

9) asfalt

Opdateret: 16. februar 2017

Revisionsdato: 

Mandag, 8 marts, 2004

Må ikke indeholde: 

Glaseret tegl, PCB-holdig fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak eller andre forurenende materialer.

Bemærkninger: 

Kravet om en skriftlig anmeldelse til kommunen er ophævet pr. 1. januar 2013.


Regelgrundlag:

Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen) Bekt. nr. 1309 af 18/12/2012.

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.  Bekt. nr.1662 af 21/12/2010.