Affaldsforbrændingsslagger

Ikke miljøfarligt

Ved afbrænding af affald i affaldsforbrændingsanlæg fremkommer der slagger og flyveaske som et affaldsprodukt fra forbrændingsprocessen.

Regulativ for erhvervsaffald omfatter pt. ikke flyveaske og slagger, da sådant affald reguleres efter en særlovgivning, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Slagger, som ønskes brugt til genanvendelsesformål i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder m.v., skal kunne overholde visse fysiske og kemiske krav, fastsat af Vejdirektoratet, og visse anvendelsesvilkår, fastsat af Miljøministeriet.

Slagger inddeles i 3 forskellige kategorier, afhængig af slaggens indhold af miljøfarlige stoffer, jf. bekendtgørelsens bilag 6.


Kategori 1
Restprodukter og jord i kategori 1 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder omfattet af bekendtgørelsen, medmindre andet følger af miljøbeskyttelsesloven og den øvrige lovgivning.


Kategori 2 
Restprodukter og jord i kategori 2 må uden tilladelse genanvendes til bygge- og anlægsarbejder på de i bek. 1662 bilag 3 nævnte betingelser. Slagger kan benyttes til: Stier, veje, pladser, ramper, støjvolde eller lignende, som afsluttes med fast belægning. Slaggetykkelsen for veje, pladser og fundamenter/gulve er maks. 1 meter, for stier maks. 0,3 meter, for ramper maks. 4 meter og for støjvolde maks. 5 meter.
Ved fast belægning forstås: Asfalt, beton, fliser, minimum 1 meter kategori 1 jord (ren). Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 30 meter.
  • Restprodukter (slagge) og jord anbringes over højeste grundvandsspejl.
  • Udlagt jord skal være afgrænset med et markeringsnet.

Kategori 3
Restprodukter og jord i kategori 3 kan benyttes til: veje, stier, ledningsgrave, fundamenter og gulve.
Ved veje må slaggetykkelsen maks. være 1 meter, og der skal afsluttes med tæt belægning og bortledning af overfladevand.
Ved tæt belægning forstås: asfalt, beton m.m. - hvor maks. 10 % af nedbøren vil komme i kontakt med slaggen.
Stier, ledningsgrave, fundamenter og gulve afsluttes med fast belægning. Slaggetykkelsen ved stier må maks. være 0,3 meter og maks. 1 meter ved fundamenter og gulve.
Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 30 meter.
  • Restprodukter (eks. slagger) og jord anbringes over højeste grundvandsspejl.
  • Udlagt jord skal være afgrænset med et markeringsnet.

Anmeldepligt
Senest 4 uger før genanvendelse skal brugeren indgive en skriftlig anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvor arbejdet agtes udført. Kommunalbestyrelsen sender straks efter modtagelsen en kopi af anmeldelsen og medsendt materiale til regionsrådet, hvor arbejdet agtes udført. Anmeldelsen skal vedlægges en deklaration, som slaggeproducenten udarbejder. 

Registrering
Med jordforureningslovens bek. nr. 895 af 3. juli 2015 skal alle slaggeanvendelser offentliggøres i det landsdækkende matrikelregister og får en note i tingbogen.

Opdateret: 1. september 2015

Revisionsdato: 

Onsdag, 3 marts, 2004