2020-01-31

Bestyrelsesmøde 31. januar 2020 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 4. februar 2020

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Henrik Brodersen og Henrik Rützou Aakast

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Varmeafsætning i Slagelse (B)

J.nr.: 86.00.G01/2011-103
Sagsnr.:4928


AffaldPlus energiudnytter i omegnen af 43.000 tons affald årligt på Energianlægget i Slagelse. Energien afsættes i form af damp til SK-Forsyning som via en turbine udvinder strøm. Herefter kondenseres dampen til varme som indgår i fjernvarmeforsyningen af Slagelse by. Affaldsvarmen udgør omkring 45 % af fjernvarmebehovet i Slagelse.

Handelsvilkår, herunder fastsættelse af vilkår for varmepris, tekniske specifikationer m.m. baserer sig på en kontrakt mellem AffaldPlus og SK-Forsyning. Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2020, og der har derfor, over en periode på mere end 2 år, været forhandlinger parterne imellem, med henblik på indgåelse af en ny aftale. Forhandlingerne er, ligesom det daglige samarbejde, hele tiden foregået i en god tone. 

Første version af forslag til kontrakt blev - efter gensidig aftale mellem parterne - udarbejdet af AffaldPlus og fremsendt i løbet af sommeren 2019.
 • Kontrakten opererede med en kontraktperiode på 10 år.
 • Med kontraktudkastet fulgte en beregning af varmeprisen gældende det første år (2021).
 • I bilag til kontraktudkastet (benævnt bilag 8) er specificeret forudsætningerne for prisdannelsen, herunder blandt andet at:
  • Omkostningerne generelt fordeles 60/40.
  • Afskrivningerne foretages over 10 år.
  • Omkostningerne for 2021 er baseret på specifikt pristal.
  • Den maksimale varmepris pristalsreguleres over kontraktperioden.
  • Genforhandlingsbestemmelser baseret på udviklingen i varmeprisen.
  • Omkostninger til EVENTUEL nedtagning/lukning ved aftalens mulige ophør 31/12 2030 indregnes i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser.
SK Forsyning har tilkendegivet, at den opgjorte varmepris for 2021 er ”god/rimelig”.

Efterfølgende er kontraktudkastet tilrettet med modtagne bemærkninger.

Først på møde i efteråret 2019 fremfører SK-Forsyning et par nye punkter, nemlig:
 • Kontraktperioden kan maksimalt være/blive 5 år. Senere på et møde blev nævnt 3 år, men ikke 4 år. Kontraktvarighed og muligheder for udtræden har været drøftet i forhandlingerne, men ikke med så kort varighed, fordi vi tydeligt har tilkendegivet, at kontraktvarighed under 5 år ikke var noget vi ville gå ind i.
 • Affaldsimport (til Næstved) blev nævnt som en udfordring SK’s bestyrelse har forholdt sig til. Dette kom bag på os, idet anlægget i Slagelse udelukkende behandler lokalt affald og at disponeringen af anlægget i Næstved, næppe kan være et anliggende af interesse for SK-Forsyning.
Det er Affaldplus’ vurdering, at affaldsenergianlægget vil kunne fortsætte driften i 10 år, uden ekstraordinære investeringer. Anlægget er løbende blevet vedligeholdt og moderniseret, og det drives - som det eneste affaldsenergianlæg i Danmark - uden tilstedeværende personale uden for normal arbejdstid, idet anlægget fjernovervåges fra kontrolrummet i Næstved. I dagtimerne er omkring 8 personer beskæftiget på anlægget.

Anlægget er driftsteknisk såvel som miljømæssigt, bestykket til at kunne drives mindst de næste 10 år.

I de sidste 5 år af en 10 årig kontraktperiode, indarbejdes økonomi til lukning og fjernelse af anlægget. Dermed vil det blive de nuværende modtagere af fjernvarme og nuværende affaldsleverandører, der afholder omkostningen til nedlukning.Direktørerne for de to selskaber mødtes i november 2019, med henblik på at indgå aftale om en kortvarig forlængelse af den nuværende aftale, som skulle give den fornødne tid til at udfærdige en ny kontrakt.

Det er imidlertid blevet mere og mere klart, at tilgangen til en aftale baserer sig på en væsentlig forskellig opfattelse af forsyningssituationen i Slagelse Kommune.

SK-Forsyning har tilkendegivet, at da der øjensynligt ikke kan opnås enighed om en ny aftale, så ophører modtagelse af damp med udgangen af 2020, samt at SK-Forsyning derfor, på nuværende tidspunkt, er nødt til at indgå aftaler om indkøb af alternative brændsler.

AffaldPlus på den anden side mener, at affaldsbehandling er en del af infrastrukturen i Slagelse Kommune, og at SK-Forsyning har pligt til at udnytte den varme som energianlægget producerer.

“Pligten” baserer sig på mindst 3 elementer:
 • Varmeforsyningsloven foreskriver at varmekunderne ikke kan pålignes unødige omkostninger. Da affaldsvarmen som er til rådighed, er billigste alternativ, vil brug af andre brændsler være at betragte som en unødig omkostning.
 • Med baggrund i præsente sager andre steder i Danmark, er det stærkt tvivlsomt om der overhovedet kan opnås tilladelse til en lukning af Slagelse Affaldsenergi, da en sådan lukning altid skal kunne begrundes med en samfundsøkonomisk gevinst.
 • Selv i en tænkt situation, hvor man på sigt kan opnå en lavere varmepris og en samfundsøkonomisk gevinst ved at producere varmen på andet end affald, er Slagelse Kommune fortsat også en del af fællesskabet om affaldshåndteringen i AffaldPlus. En hurtig nedlukning af Slagelse Affaldsenergi vil medføre betydelige omkostninger. Dels omkostninger til skrotning af anlægget, men også væsentligt øgede årlige omkostninger til omlægning af affaldsstrømmene, transport, omlastning og lign. Disse omkostninger vil skulle bæres af affaldskunderne, ikke kun i Slagelse Kommune, men også i de andre kommuner i AffaldPlus-samarbejdet.  Fjernvarmekunderne i Slagelse har i en årrække nydt godt af den billige fjernvarme, og Slagelse Kommune har derfor en forpligtelse over for de øvrige ejerkommuner, til ikke at udsætte dem for unødige omkostninger ved en for hurtig og uplanlagt nedlukning.
Sagen fremlægges på mødet.

Præsentation: Varmeafsætning i Slagelse.

Indstilling:
AffaldPlus’ formandskab retter på vegne af bestyrelsen henvendelse til Slagelse Kommune med henblik på, at kommunen som varmeplanmyndighed udstikker rammer for SK Forsyning og AffaldPlus, som tager hensyn til både varmekunderne i Slagelse og affaldskunderne i alle 6 ejerkommuner.

Beslutning:
AffaldPlus' formandskab retter - på vegne af bestyrelsen - henvendelse til Slagelse Kommune med henblik på, at kommunen som varmeplanmyndighed sikrer afsætning af varme fra Slagelse Affaldsenergi - efter udløb af nuværende kontrakt 31. december 2020.

 

Pkt. 4. Verdensmål (B)

J.nr.: 01.00.00P15-0001/2014
Sgsnr.: 6677


Bestyrelsen godkendte på sit møde den 19. maj 2019 Strategi 2019 - 25. Her er FN's verdensmål beskrevet som en del af det strategiske grundlag for AffaldPlus med særligt fokus på udviklingsmålene 7, 11 og 12.

Administrationen har siden arbejdet videre med at implementere verdensmålene i organisationen.

For også at gøre verdensmålene nærværende i det videre arbejde med Strategi 2019 - 25 foreslås det, at der til de KPI'er, som afrapportes årligt til bestyrelsen på mødet i februar, gøres rede for, hvordan den enkelte KPI understøtter arbejdet med verdensmålene.

Bilag: Strategi 2019 - 25.

Præsentation: Verdensmål.

Indstilling:
AffaldPlus indarbejder verdensmålene i de KPI'er som årligt afrapporteres til bestyrelsen.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 5. Deltagelse i Dansk Affaldsforenings årsmøde 14.-15. maj 2020 (B)

J.nr.: 00.02.00G01-0004/2012
Sagsnr.: 6532


Dansk Affaldsforening afholder årsmøde i dagene 14. og 15. maj 2020.

Bilag: Annoncering for årsmødet "Affald2020".

Indstilling:
Bestyrelsen bedes tage stilling til eventuel deltagelse i årsmødet.

Beslutning:
Der tages endelig stilling til deltagelse, når der foreligger et program, men 6 politikere har tilkendegivet interesse for at deltage.


 

Pkt. 6. Garantistillelse for Fladså Losseplads (E)

J.nr.: 07.03.00Ø59/2010-214
Sagsnr.: 4621


I henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal der stilles garanti overfor godkendelsesmyndigheden (dvs. Miljøstyrelsen) til dækning af omkostninger til efterbehandling af lukkede deponier i 30 år.


Efterbehandlingsomkostninger omfatter især udgifter til bortskaffelse af perkolat og analyser af grundvand og perkolat. Fladså Losseplads blev i 2005 omfattet af kravet om lovpligtig sikkerhedsstillelse i forbindelse med anlægsmæssige ændringer på deponiet (etablering af enhed A2.1).

Der blev i perioden 2006 til anlægget blev lukket ned i 2008 opkrævet i alt 3.010.285 kr. til nedlukning (hovedsagligt slutafdækning) og efterbehandling af den pågældende enhed. Der er i perioden 2008–2018 afholdt omkostninger til nedlukning af enheden (297.000 kr.) og efterbehandling (977.977 kr.).

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen for Fladså Losseplads har Miljøstyrelsen stillet krav om sikkerhedsstillelse for det resterende beløb 1.735.308 kr. Sikkerheden skal stilles som en kommunal garanti på anfordringsvilkår. Garantien skal underskrives af selskabets formand og direktør.
 
Tilsvarende anfordringsgaranti vil skulle stilles for Faxe Miljøanlæg og Forlev Miljøanlæg i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelser for disse anlæg – formentlig i henholdsvis 2020 og 2022. For begge pladser vil der blive tale om større beløb end for Fladså Losseplads.

Indstilling:
Til efterretning:

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Næstved Fjernvarme - Henvendelse (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0003/2012
Sagsnr.:6519

Næstved Fjernvarme har henvendt sig til AffaldPlus' formandskab, med en invitation med følgende ordlyd:

Til
Affaldplus
v/ Formand Poul A. Larsen og næstformand Elmer Jacobsen

Formandskabet ved Næstved Fjernvarme inviterer hermed formandskabet ved Affaldplus til møde vedrørende jeres sagsbehandlingstid omkring udlevering af oplysninger/dokumentation for omkostninger, der indgår i varmeprisen.

Efter denne mail sender min sekretær Tove Hansen en doodle-invitation for at finde et mødetidspunkt i nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen
Jens Andersen
Direktør


Poul A. har overfor Næstved Fjernvarme givet udtryk for, at formandsskabet i AffaldPlus, ønsker en mere detaljeret dagsorden, i forhold til at tage stilling til invitationen.

Poul A. giver en orientering på mødet.

Præsentation: Næstved Fjernvarme.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Udbud KOD-behandling - Status (E)

J.nr.: 07.58.00Ø54-0001/2019
Sagsnr.: 7015


På mødet orienteres kort om status vedrørende tilbud til ARGO på behandling af KOD.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Sorø Bioenergi - Status herunder lånegaranti (E)

J.nr.: 82.06.00G01-0001/2018
Sagsnr.: 6940


På bestyrelsesmødet gives en mundtlig status på det samlede projekt med etablering af Sorø Bioenergi med tilhørende fjernvarmeforbindelser.

Under punktet gives ligeledes en status på lånegaranti fra Sorø Kommune.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Etablering af PlusButikken Slagelse (E)

J.nr.: 82.00.00G00-0001/2017
Sagsnr.: 6886

Der har i flere år været arbejdet på etablering af en PlusButik i Slagelse, herunder en placering på egen grund ved Slagelse Genbrugsplads. Det har været svært at finde egnede lokaler til en fornuftig omkostning.

Det er nu lykkes at indgå en lejekontrakt for ejendommen Kalundborgvej 86A pr. 1. maj 2020, hvor det forventes at indvie PlusButikken Slagelse lørdag den 16. maj 2020.

Ejendommen ligger centralt i Slagelse og ca. 5 km fra genbrugspladsen. Butikken udgør 571 m², lager og indskudt dæk på yderligere 510 m² og der vil være 42 P-pladser. Slagelse Kommune har skriftligt bekræftet, at ejendommen kan anvendes til detailforretning, som genbrugsbutikker er kategoriseret under.

Baggrund
Bestyrelsen vedtog i juni 2014 udviklingsplanen for PlusButikker. En plan, hvor målet er 5 PlusButikker i byerne Slagelse, Næstved, Ringsted, Vordingborg og Rønnede inden udgangen af 2017. Udviklingsplanen blev justeret i juni 2016, således at målsætningen opretholdes, mens tidsplanen blev gjort ubestemt.

Præsentation: PlusButikken - Slagelse.

Indstilling:                
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.15.

Sign.: Finn Hansen, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn