2019-12-13

Bestyrelsesmøde 13. december 2019 kl. 15.00 på Jomfruens Egede, Kirkevej 7, 4640 Faxe
Opdateret: 17. januar 2020

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Genanvendelse af tekstiler (B)

J.nr.: 07.01.00G01-0001/2018
Sagsnr.: 6962


Det nye affaldsdirektiv bestemmer, at alle EU-lande fra 2025 skal indsamle tekstiler til genbrug og genanvendelse. AffaldPlus indsamler allerede tøj og sko til direkte genbrug, dels i egne butikker, dels til eksport. På landsplan skønnes det, at over 40 % af de tekstiler, der markedsføres, ender op med at blive genbrugt. Men det efterlader henved 60 % - eller for AffaldPlus-oplandets vedkommende - i størrelsesordenen 2.800 ton, der i dag havner i forbrændingsstrømmen her eller i udlandet. Dem sætter det nye direktiv fokus på.

Ikke mindst for at møde de nye udfordringer, indgik AffaldPlus i 2018 i samarbejde med arkitektfirmaet Lendager (projektejer) og RAMBØLL i et større FUTURE-projekt med en resttekstilcase. Resttekstiler er tekstiler, der ikke kan genbruges direkte, men hvis fiberindhold kan materialegenanvendes. Herved fortrænges de omfattende miljøeffekter, der ellers er forbundet med fremstilling af nye fibre.

I projektet står AffaldPlus for indsamling og forsortering af resttekstiler, idet indsamling vil blive etableret på genbrugspladserne, og sorteringsanlægget er trimmet til håndtering af også denne fraktion. De øvrige aktører afsøger og afprøver en række forskellige materialegenanvendelsesformer, herunder anvendelse som non-woven i akustikplader og isolering.

De foreløbige erfaringer med håndtering af resttekstil som ny fraktion fremlægges, tillige med AffaldPlus’ indledende sonderinger omkring evt. samarbejde med SYSAV om finsortering med videre. Desuden fremlægges indtryk fra DAKOFAs ekskursion til forskellige tekstilhåndteringsanlæg og muligheder i Sverige den 7. - 8. november 2019.

Indstilling:
Det indstilles, at AffaldPlus arbejder videre med at finde anvendelsesmuligheder for resttekstiler.

Beslutning:
Godkendt som indstillet. Herudover søges øget strategisk samarbejde med andre affaldsselskaber omkring håndtering af resttekstiler. 

 

Pkt. 4. Besigtigelse af Genvejen, PlusButikken og Genbrugspladsen i Rønnede (E)

J.nr.: 00.01.00P16-0002/2018
Sagsnr.: 6923


AffaldPlus overtog Rønnede Genbrugsplads i 2002, etablerede PlusButikken Rønnede i oktober 2015 og har i foråret (marts) 2019 åbnet Genvejen. Aktiviteterne besigtiges, og der berettes om erfaringerne med aktiviteterne.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. AffaldPlus 10 år (E)

J.nr.: 00.13.00G01/0001/2020
Sagsnr.: 7024


AffaldPlus fylder 10 år den 1. januar 2020. Direktøren orienterer om den interne markering af dagen.

Indstilling:
Til efterretning. 

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sags.: 4400


Der blev orienteret om verserende sag vedr. pesticider i haveaffald. 
 

Mødet hævet

kL. 17.45. 

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn