2019-11-29

Bestyrelsesmøde 29. november 2019 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 2. december 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Poul A. Larsen og Torben Lollike


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. september 2019 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2018
Sagsnr.: 6927


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et underskud på 9.569 t.kr.

Det periodiserede budget viser et underskud på 8.678 t.kr. mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på 3.691 t.kr.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, hvilke beløb er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede aconto.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

I forhold til økonomirapporten 31. august er der tale om en større afvigelse for miljøanlæggene, hvor resultatet er vendt fra et positivt resultat til et driftsunderskud. Ændringen kan henføres til modtagne regninger for entreprenørbetaling samt spildevandsafgift. Navnlig for en mindre afdeling kan et månedsregnskab blive voldsomt påvirket af modtagne større leverandørfakturaer.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:

Den samlede omsætning er 11,2 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget.

Indeholdt i budgetafvigelsen er merindtægt på affaldsgebyrerne på ca. 1,1 mio. kr., hvor den væsentligste merindtægt hidrører fra miljøanlæggene med 2,0 mio. kr. Miljøanlæggene har større omsætning på træ – såvel trykimprægneret som rent træ til genanvendelse – samt asbestholdigt bygningsaffald.

For haveaffald og forbrændingsgebyrer er der tale om mindre budgetafvigelser.

De væsentligste negative afvigelser kan henføres til færre indtægter på salg af genanvendelige materialer med 3,1 mio. kr. samt til genbrugspladserne med 1,4 mio. kr. For genanvendelige materialer er salgsprisen variabel, men den reducerede omsætning kompenseres dog ved tilsvarende reduktion af øvrige produktionsomkostninger, mens afvigelsen for genbrugspladserne primært vedrører indtægter for salg af jern og metal samt papir og pap.
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres en varmepris på ca. 96 kr./GJ, hvilket er på niveau med 31. august. Sidste års varmepris udgjorde ca. 98 kr./GJ.

For Slagelse andrager varmeprisen ca. 71 kr./GJ, hvilket er en større stigning i forhold til august, hvor varmeprisen udgjorde ca. 62 kr./GJ. Stigningen i varmeprisen skyldes vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med revision af anlægget.

Sidste år udgjorde varmeprisen ca. 67 kr./GJ.

For Næstved indregnes dog en varmepris identisk med affaldsvarmeprisloftet på 88 kr./GJ. Det kan samtidig konstateres, at varmeafsætningen (i enheder) ikke følger budgettet. På nuværende tidspunkt skønnes den manglende varmeafsætning for hele året at andrage omkring 5 %, hvilket vil have en effekt på enhedsprisen for den solgte varme.

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 5,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

Budgetafvigelsen for personaleomkostningerne på ca. 1,2 mio. kr. vedrører genbrugsafdelingen med ca. 1,9 mio. kr. Afdelingens budgetafvigelse er stort set uændret fra sidste måned.

Merforbruget for maskiner og materiel på ca. 4,8 mio. kr. kan henføres til Energiafdelingen med ca. 5,8 mio. kr., og vedrører begge affaldsenergianlæg. I løbet af sommeren har der været gennemført revision i Næstved, og i september i Slagelse, hvilket efterfølgende har medført samlede omkostninger udover det budgetterede.

Genbrugspladserne har modsætningsvis en budgetbesparelse på ca. 0,7 mio. kr. hidrørende fra vedligehold af containere og komprimatorer.

Affaldsbehandlingsomkostningerne afviger i forhold til det samlede budget med ca. 2,5 mio. kr., hvilket dækker over merforbrug i miljøanlæggene med ca. 4,6 mio. kr. modregnet besparelser i energiafdelingen på ca. 2,1 mio. kr.

For øvrige produktionsomkostninger er der budgetmæssig besparelse på ca. 7,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser (besparelser) for Energiafdelingens produktionsomkostninger vedrører afgifter med ca. 4,9 mio. kr., køb af CO2-kvoter med ca. 2,4 mio. kr., olie til op- og nedkørsel med ca. 0,9 mio. kr. samt spildevand og forbrugsmaterialer med ca. 1,0 mio. kr., eller for disse områder alene besparelser på ca. 9,2 mio. kr. ud af afdelingens samlede budgetbesparelser på ca. 9,7 mio. kr.

Genbrugsmaterialer/MGP overstiger budgettet (altså merforbrug) med ca. 2,0 mio. kr., og er forklaringen på denne afdelings ændrede resultat.

Der er umiddelbart ingen afvigelse for bygningsdrift, men det dækker over merforbrug for genbrugspladserne og stort set identisk besparelse i energiafdelingen i størrelsesordenen ca. 1,3 mio. kr.

Budgetafvigelsen for afskrivningerne skyldes udskudte/udsatte anlægsinvesteringer, og da afskrivningerne på nye anlæg påbegyndes på tidspunktet for færdiggørelsen eller indkøbet, fremkommer en større budgetafvigelse.

Fællesomkostninger:
Fællesomkostninger har afvigelser for konsulentbistand og administration, hvor konsulentbistand skyldes ikke modtaget fakturering på løbende ydelser, og administrationsomkostningernes største afvigelser vedrører PR-omkostninger med ca. 0,7 mio. kr. og it-omkostninger med ca. 0,8 mio. kr.

Finansielle poster:
I perioden er modtaget afkast af værdipapirbeholdning med ca. 0,8 mio. kr., idet den for hele året budgetterede indtægt var modregnet tilsvarende forventet kurstab.

Blandt de finansielle indtægter indgår ligeledes resultater af tilknyttede og associerede virksomheder, og i perioden er medtaget resultat for sidste år for Alfa Specialaffald med 0,6 mio. kr.

De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, idet det skal bemærkes, at såvel realiseret som budgetteret ligeledes indeholder forventet kommunal garantiprovision.

Afdelingsresultater:
De væsentligste afvigelser vedrører forbedring i energiafdelingen modregnet stigende underskud for genbrugspladserne.

Energiafdelingens budgetforbedring andrager ca. 5,5 mio. kr., hvilken forbedring vedrører reducerede omkostninger til affaldsbehandling med ca. 2,1 mio. kr., bygningsdrift med ca. 1,3 mio. kr., øvrige produktionsomkostninger med ca. 9,7 mio. kr. samt udskudte afskrivninger med ca. 2,9 mio. kr.

Modregnet reducerede energiindtægter med ca. 7,1 mio. kr., øgede omkostninger til maskiner og materiel med ca. 5,8 mio. kr.

Desuden godskrives afdelingen for andel af finansielle poster, samt de reducerede fællesomkostninger.

Genbrugsafdelingens budgetafvigelse på ca. 4,8 mio. kr. vedrører primært manglende indtægter med ca. 1,4 mio. kr., personaleomkostninger med ca. 1,9 mio. kr., samt drift (vedligehold) af bygninger med ca. 1,3 mio. kr. Der skal dog ligeledes modregnes budgetbesparelser på maskiner og materiel med ca. 0,7 mio. kr. og afskrivninger med ca. 1,2 mio. kr. Yderligere skal indregnes andel af finansielle poster samt af de reducerede fællesomkostninger.

Miljøanlæggenes budgetafvigelse kan henføres til forøgede affaldsbehandlingsomkostninger på ca. 4,6 mio. kr. modregnet stigende indtægter på ca. 2,0 mio. kr.

For genbrugsterminalen indgik tidligere resultatet for MGP (metal, glas, plast) hvilket dog i nærværende perioderegnskab er opdelt i særskilte regnskabslinjer. Samlet set svarer driftsresultatet af de to aktiviteter til budgettet, men der er dog tale om store afvigelser.

For storskralds- og haveaffaldsordningerne er budgettet delt ligeligt over året, hvilket givetvis forklarer budgetafvigelsen. For næste år vil der være det nødvendige grundlag for periodisering af omkostningerne.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. september 2019.

Præsentation: Økonomirapport pr. 30. september 2019.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Revideret budget 2020 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2019
Sagsnr.: 6996


Det reviderede budget for 2020 er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. I forbindelse med budgetudarbejdelsen er blandt andet medtaget følgende forhold:
 • Lønudviklingen for 2020 er baseret på lønningerne for juli 2019, tillagt regulering for årene 2019 og 2020. 
 • Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. 
 • Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg.
 • Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 388.800 GJ. For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 817.200 GJ.
 • De beregnede varmepriser er for Slagelse under varmeprisloftet og for Næstved identisk med affaldsvarmeprisloftet for 2020. I Næstved budgetteres varmeprisen til 94,00 kr./GJ og i Slagelse til 66,57 kr./GJ.
 • Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler med tillæg af kommunernes garantiprovision.
  Den anvendte rentesats er oplyst fra vores finansielle rådgiver og er baseret på forwardkurven, som er markedets ’forventning’ til renten.
 • Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på affaldsenergisanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg/biobrændsel.

  I forhold til Budget 2019 er følgende takster ændret:
  • Genbrugspladserne – stigende fra kr. 824 til kr. 856
  • For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende
  • MGP – stigende fra kr. 700 til kr. 855
    
 • Driftsbudgetterne for overslagsårene 2021 – 2023 er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocenterne for den kommunale pris- og lønudvikling.
 • Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene.
 • På Slagelse Affaldsenergi er der medtaget nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år 2030. Der er indledt drøftelser med SK Forsyning om forlængelse af nuværende aftale.
 • Næstved Affaldsenergi afventer en prognose for udbyggelse af fjernvarmenettet for at kunne indregne de økonomiske konsekvenser.
 • Underskud for MGP i revideret budget 2020 er ikke medregnet i overslagsårene. For 2021 og frem forventes balance i driften af aktiviteten, idet der afventes politisk beslutning om afregning for år 2020 og tidligere år.
 • Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.
 • Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.
Budgettet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Revideret budget 2020.

Præsentation: Revideret budget 2020.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 5. Opfølgning på borgmestermøde 2019 (E)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Der lægges op til en åben drøftelse af borgmestermødet, som blev afholdt den 25. oktober med henblik på, at opsamle erfaringerne herfra.

Som tidligere udmeldt, vil det på baggrund af drøftelserne på borgmestermødet, fremover blive refereret, hvem som har stemt hvad, i de tilfælde, hvor der foretages afstemninger på AffaldPlus' bestyrelsesmøder.

AffaldPlus blev desuden på borgmestermødet opfordret til at drøfte et fælles koncept for affaldssortering og renholdelse i det offentlige rum. Drøftelserne startes op i Kontaktgruppen.

Bilag: Referat af borgmestermødet

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Erhvervsbetaling for brug af genbrugspladser (E)

J.nr.: 07.01.00G01-0001/2019
Sagsnr.: 7016


Virksomheder, som benytter genbrugspladser1, skal betale for benyttelsen. I AffaldPlus har vi valgt, at det skal ske pr. indkørsel. Oplysninger om indkørsel sker ved brug af kameraer til nummerpladeaflæsning, hvilket bruges som udgangspunkt for at hente en række andre oplysninger i forskellige databaser, herunder CVR-nummer med videre.

Systemet har hidtil genereret en automatisk betaling ud fra biler med gule nummerplader, som kun udgøres af biler der bruges erhvervsmæssigt. Vi har opdateret systemet, og kan nu ligeledes skelne andre erhvervsbiler, herunder såkaldte papegøjeplader, ligesom der leveres en højere hitrate, så flere nummerplader genkendes. Det er ligeledes muligt fremadrettet, at opkræve erhvervskunder i restance, for en betaling på stedet for den konkrete benyttelse af genbrugspladsen. Der er nærmere redegørelse i bilag til sagen.

Samlet set vurderes det, at et betydeligt antal indkørsler kan og bør omfattes af automatisk registrering som erhverv, svarende til en øget betaling på 5,6 mio. kr.

Lighed for loven
Der sker i dag en vis konkurrenceforvridning fordi virksomheder, der kører i biler med gule nummerplader, automatisk betaler for brug af genbrugspladser, mens samme type virksomhed, der bruger biler med papegøjeplader kun lejlighedsvis betaler.

Samtidig vil der være tale om, at private borgere betaler for virksomhedsaffald i den udstrækning, at der ikke bliver betalt for al virksomhedsaffald. Dermed vil der være tale om krydssubsidiering fra private borgere til virksomheder.

Stigende mængder på genbrugspladser
Der kan konstateres en kraftig stigning i affaldsmængderne for de første tre kvartaler i år. Stigningen er på ca. 9,5 %, som ligger væsentlig over forudsætningerne i budgettet. Med stigende mængder, stiger omkostningerne til transport proportionalt.

Generelt ses en afspejling af samfundsøkonomien i affaldsmængderne, selvom man i flere år har forsøgt at afkoble den sammenhæng. Væksten i BNP for første halvår 2019 blev 2,0 % i forhold til første halvår 2018. Stigningen skyldes således andre forhold. AffaldPlus vurderer, at det primært er en øget mængde erhvervsaffald, som er årsag til den kraftigt forøgede affaldsmængde.

Konklusion
Idet AffaldPlus i dag har det tekniske setup som sidestiller alle biler, der er købt i erhvervs-regi, er det vurderingen, at det er en pligt at opkræve betaling på samme måde for alle erhvervsbiler.

Der indføres derfor en automatisk registrering og fakturering af alle erhvervsbiler herunder erhvervsbiler med papegøjeplader, med de undtagelser, som er beskrevet i bilag til sagen. Det vil fortsat være muligt at henvende sig til en genbrugsvejleder, hvis man kommer i en erhvervsbil med privat affald, hvis affaldet uden tvivl er privat affald. Samtidig er det et krav, at man er registreret PlusKunde.

Der indføres samtidig et krav om betaling på stedet for erhvervskunder, der er i restance på lige fod med håndtering af erhvervskunder med udenlandske nummerplader.

Der foretages information til relevante parter og ændringerne gennemføres pr. 1. januar 2020 eller hurtigst muligt herefter.

1Ordet ”genbrugspladser” omfatter i denne sammenhæng ligeledes haveaffaldspladser

Bilag: Erhvervsbetaling for brug af genbrugspladser1, ændret metode.

Præsentation: Erhvervsbetaling for brug af genbrugspladser

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Kontraktforhandling SK-Energi (E)

J.nr.: 86.00.00G01-0001/2017
Sagsnr.: 6884


Der gives på mødet en status på de igangværende forhandlinger. 

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Orientering fra bestyrelsesmøde i Sorø Fjernvarme 22. november 2019 (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
Sagsnr.: 6908


Der gives en orientering om forløbet af bestyrelsesmødet i Sorø Fjernvarme, der fandt sted d. 22. november 2019.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Afgørelse i Energiklagenævnet (E)

J.nr.:  86.00.00S29-0001/2012
Sagsnr.:  6518

Den 16. maj 2018 traf daværende Energitilsyn afgørelse om, at det ikke er muligt at fremføre underdækning (underskud) som opstår i priseftervisning (varmeregnskab) når de faktiske omkostninger overstiger affaldsvarmeprisloftet.

Tabet skal dækkes af affaldskunderne.

Energiklagenævnet har nu bekræftet synspunktet, og afvist vores krav om indregning af underskud fra 2016 på kr. 562.000 i varmeprisen for 2018.

Afgørelsen tages til efterretning.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 10. Status for pesticider i vand fra haveaffald samt Karise Haveaffaldsplads (E)

J.nr.: 09.02.00G02-0001/2017
Sagsnr.: 6881


I forlængelse af behandlingen af sagen på møderne i august og september måned, gives en opdateret status for den konkrete sag i Karise, og for problemstillingen for AffaldPlus.

Faxe Kommune har anmodet om et uddybende notat, herunder en vurdering af, hvordan 2 års nedsivning af pesticidholdigt vand har påvirket, og vil påvirke, Karise Vandværksboringer øst for pladsen. AffaldPlus forventer, at notatet fra vores rådgiver foreligger i uge 47.

Præsentation: Status for Karise Haveaffaldsplads og pesticidproblemstillingen, november 2019

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Vinder af Social pris Næstved 2019 (E)

J.nr.: 00.01.00A00-0001/2019
Sagsnr.: 7017


I alt har 48 virksomheder været indstillet til den lokale pris, som Jobcentret (Næstved) hvert år uddeler til en privat og offentlig virksomhed, der gør en særlig indsats for at hjælpe folk i arbejde. I år blev prisen uddelt tirsdag 5. november på Rønnebæksholm. 

Affaldplus vandt prisen som offentlig virksomhed med følgende begrundelse:

"Der udvises stor menneskelig forståelse og evne til at se ud over den enkelte borgers forskellighed, der vendes til noget unikt og ses som kompetencer frem for begrænsninger. Virksomheden belønner ligeledes borgere, der udviser initiativ og mødestabilitet. Løntimer bliver hurtigt inkorporeret i virksomheden som et aktivt redskab til at skabe et tilhørsforhold til borgerne. Virksomheden ser potentialet i den enkelte borger uafhængig af fysiske/psykiske udfordringer. Ligesom virksomheden motiverer og giver ansvar i takt med, at borgeren er klar. Der arbejdes bevidst med at udvikle et positivt og forsvarligt arbejdsmiljø."

Remondis vandt prisen som privat virksomhed med følgende begrundelse:

"Virksomheden har siden efteråret 2018 spillet en stor og vigtig rolle i forbindelse med etablering af ”47 Netværk”. ”47 Netværk” er en ny måde at tænke beskæftigelsesindsatsen på, hvor virksomheder og jobcenter sammen tager et forpligtende socialt ansvar."

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 12. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.40.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand og Heino Hahn