2019-10-25

Bestyrelsesmøde 25. oktober 2019 kl. 9.00, Ved Fjorden 20 "Nederste etage"
Opdateret: 12. februar 2020

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. august 2019 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2018
Sagsnr.: 6927


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et underskud på 6.000 t.kr.

Det periodiserede budget viser et underskud på 6.858 t.kr. mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på 8.454 t.kr.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:

Den samlede omsætning er 9,2 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget.

Indeholdt i budgetafvigelsen er merindtægt på affaldsgebyrerne på ca. 1,8 mio. kr., hvor den væsentligste merindtægt hidrører fra miljøanlæggene med 1,7 mio. kr.

De væsentligste negative afvigelser kan henføres til færre indtægter på salg af genanvendelige materialer med 2,5 mio. kr., samt til genbrugspladserne med 1,4 mio. kr. For genanvendelige materialer er salgsprisen variabel, men den reducerede omsætning kompenseres dog ved tilsvarende reduktion af øvrige produktionsomkostninger, mens afvigelsen for genbrugspladserne primært vedrører indtægter for salg af jern og metal samt papir og pap.

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres en varmepris på ca. 95 kr./GJ mod sidste års varmepris på ca. 105 kr./GJ. For Slagelse andrager varmeprisen ca. 62 kr./GJ, hvilket er identisk med sidste års varmepris.

For Næstved indregnes dog en varmepris identisk med affaldsvarmeprisloftet på 88 kr./GJ. Det kan samtidig konstateres, at varmeafsætningen (i enheder) ikke følger budgettet. På nuværende tidspunkt skønnes den manglende varmeafsætning for hele året at andrage omkring 5 %, hvilket vil have en effekt på enhedsprisen for den solgte varme.

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 5,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Budgetafvigelsen for personaleomkostningerne på ca. 1,6 mio. kr. vedrører genbrugsafdelingen med ca. 1,8 mio. kr.

Merforbruget for maskiner og materiel på ca. 3,8 mio. kr. kan henføres til Energiafdelingen med ca. 4,8 mio. kr., og vedrører begge affaldsenergianlæg. I løbet af sommeren har der været gennemført revision i Næstved, hvilket har medført samlede omkostninger udover det budgetterede.

Genbrugspladserne har modsætningsvis en budgetbesparelse på ca. 0,8 mio. Kr.

Affaldsbehandlingsomkostningerne afviger ikke i forhold til det samlede budget, hvilket dog dækker over merforbrug i genbrugsafdelingen med ca. 2,6 mio. kr. modregnet besparelser i energiafdelingen på ca. 1,8 mio. kr.

For øvrige produktionsomkostninger er der budgetmæssig besparelse på ca. 6,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser (besparelser) for Energiafdelingens produktionsomkostninger vedrører afgifter med ca. 2,8 mio. kr., el og spildevand med ca. 1,8 mio. kr., køb af CO2-kvoter med ca. 2,4 mio. kr., eller for disse områder alene besparelser på ca. 7,0 mio. kr.

Også for miljøanlæggene konstateres besparelser, hvilket primært vedrører spildevand og miljøtilsyn med samlet ca. 0,8 mio. kr.

Genbrugsmaterialer/MGP overstiger budgettet (altså merforbrug) med ca. 2,2 mio. kr., og er forklaringen på denne afdelings ændrede resultat.

Der er umiddelbart ingen afvigelse for bygningsdrift, men det dækker over merforbrug for genbrugspladserne og stort set identisk besparelse i energiafdelingen i størrelsesordenen ca. 1,3 mio. kr.

Budgetafvigelsen for afskrivningerne skyldes udskudte/udsatte anlægsinvesteringer, og da afskrivningerne på nye anlæg påbegyndes på tidspunktet før indkøbet og færdiggørelsen, fremkommer en større budgetafvigelse.

Fællesomkostninger:
Fællesomkostninger har afvigelser for konsulentbistand og administration, hvor konsulentomkostningerne skyldes ikke modtaget fakturering på løbende ydelser, og administrationsomkostningerne største afvigelser vedrører PR-omkostninger med ca. 0,4 mio. kr. og it-omkostninger med ca. 0,8 mio. kr.

Finansielle poster:
I perioden er modtaget afkast af værdipapirbeholdning med ca. 0,8 mio. kr., idet den for hele året budgetterede indtægt var modregnet tilsvarende forventet kurstab.

Blandt de finansielle indtægter indgår ligeledes resultater af tilknyttede og associerede virksomheder, og i perioden er medtaget resultat for sidste år for Alfa Specialaffald med 0,6 mio. kr.

De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, idet det skal bemærkes, at såvel realiseret som budgetteret renter ligeledes indeholder forventet kommunal garantiprovision.

Afdelingsresultater:
De væsentligste afvigelser vedrører forbedring i energiafdelingen, modregnet stigende underskud for genbrugspladserne.

For energiafdelingen hidrører forbedringen reducerede omkostninger til affaldsbehandling med ca. 1,8 mio. kr., bygningsdrift med ca. 1,3 mio. kr., øvrige produktionsomkostninger med ca. 7,0 mio. kr. samt udskudte afskrivninger med ca. 2,6 mio. kr.

Der er modregnet reducerede energiindtægter med ca. 6,5 mio. kr., og øgede omkostninger til maskiner og materiel med ca. 4,8 mio. kr.

Desuden godskrives afdelingen for andel af finansielle poster, samt de reducerede fællesomkostninger.

Genbrugsafdelingens budgetafvigelse på ca. 3,7 mio. kr. vedrører primært manglende indtægter med ca. 1,4 mio. kr., personaleomkostninger med ca. 1,8 mio. kr., affaldsbehandlingsomkostninger med ca. 2,6 mio. kr., samt drift (vedligehold) af bygninger med ca. 1,3 mio. kr. Der skal dog ligeledes modregnes budgetbesparelser på maskiner og materiel med ca. 0,8 mio. kr. og afskrivninger med ca. 1,1 mio. kr. Yderligere skal indregnes andel af finansielle poster samt af de reducerede fællesomkostninger.

Miljøanlæggenes forbedring kan henføres til stigende indtægter.

For genbrugsterminalen indgik tidligere resultatet for MGP (metal, glas, plast), hvilket dog i nærværende perioderegnskab er opdelt i særskilte regnskabslinjer. Samlet set svarer driftsresultatet for de to aktiviteter til budgettet, men der er dog tale om store afvigelser.

For storskralds- og haveaffaldsordningerne er budgettet delt ligeligt over året, hvilket givetvis forklarer budgetafvigelsen. For næste år vil der være det nødvendige grundlag for periodisering af omkostningerne.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 31. august 2019.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. august 2019.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Fælleskontrakt for genbrugspladser (B)

J.nr.: 07.59.00.G01/2010-230
Sagsnr.: 4641


Siden etableringen af AffaldPlus i 2010 har der eksisteret et fælles koncept for genbrugspladserne, hvor borgere og virksomheder har kunnet benytte alle pladser i AffaldPlus’ seks ejerkommuner på tværs af kommunegrænserne. For en historisk gennemgang af bestyrelsens og ejerkommunernes beslutninger om det fælles koncept se Bilag C.

Af historiske årsager er grundlaget for samarbejdet om genbrugspladser i AffaldPlus ikke en, men flere forskellige aftaler. De fleste aftaler er indgået mellem AffaldPlus’ forgængere, FASAN og KAVO, samt kommunerne fra før kommunesammenlægningerne i 2007, men der er også indgået aftaler efter etableringen af AffaldPlus. Der er forskellige aftaler med varierende vilkår for samarbejdet, og indenfor samme kommune er der i flere tilfælde forskellige aftaler som grundlag for samarbejdet. 

Det har derfor været målet at etablere et fælles aftalegrundlag for genbrugspladserne, en fælleskontrakt. Fælleskontrakten beskriver de forpligtelser og rettigheder, som parterne – de seks ejerkommuner og AffaldPlus - har fastlagt vedrørende drift af genbrugspladser og haveaffaldspladser i AffaldPlus’ opland samt finansieringen heraf.

Fælleskontrakten er baseret på en fælles model for struktur og serviceniveau på genbrugspladserne og haveaffaldspladserne i AffaldPlus’ opland, som er beskrevet i Bilag B. 

Der lægges op til enslydende kontrakter mellem AffaldPlus og hver af de seks ejerkommuner. Bilag A, som opregner de aftaler, som kontrakten ophæver, vil dog variere fra kommune til kommune, ligesom der fremadrettet vil være mulighed for, at indgå bilaterale aftaler mellem AffaldPlus og den enkelte kommune, som beskrives i Bilag D.

Fælleskontrakten betyder, at en eventuel opsigelse af aftalen om genbrugspladserne, fremover vil følge vedtægternes almindelige bestemmelser om opsigelse af samarbejde.

Forslaget til fælleskontrakt er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Kontaktgruppen.

Bilag:
Fælleskontrakt for genbrugspladser (Ringsted Kommune er brugt som eksempel)
Bilag B - Fællesmodellen
Bilag C - Historisk gennemgang af beslutningsgrundlaget

Præsentation: Fælleskontrakt for genbrugspladser.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender kontrakten, som efterfølgende sendes til behandling hos de seks ejerkommuner.

Beslutning: 
Godkendt med nedenstående ændring.
  • I kontraktens afsnit 9 - Ikrafttrædelse - ændres teksten til : "Denne aftale træder i kraft 1. april 2020".
  • I bilag B, afsnit : Haveaffaldspladser - ændres teksten ved dot 3 til: "Stillinge Strand Haveaffald (arbejdstitel). Pladsen er planlagt realiseret i 2020.

 

Pkt. 5. Forberedelse af borgmestermøde (E)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Dagsorden til borgmestermødet gennemgås og drøftes.

Bilag: Dagsorden til borgmestermøde 2019.

Præsentation: Borgmestermøde 2019.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Orientering om rente-SWAP (E)

J.nr.: 00.01.00A21-000/2014
Sagsnr.: 6682


I forbindelse med byggeriet af ovnlinje 4 samt erhvervelse af Kraftvarmeværket i Næstved blev der oprindeligt optaget lån med variabel rente på 538.500 t.kr.
Til imødegåelse af renterisiko blev indgået swap-aftaler både med variabel og fast rente samt i såvel DKK som EUR og i øvrigt med varierende udløbsdato.
Aftalerne blev indgået i overensstemmelse med den daværende finansielle politik.

Gennem årene er aftalerne søgt optimeret, om end mulighederne i et vigende rentemarked dog er yderst begrænsede. Senest i løbet af indeværende sommer har vi, sammen med vores finansielle rådgivere, vurderet mulighederne under hensyntagen til vores samlede økonomiske situation. Den af bestyrelsen godkendte finansielle politik er naturligvis overholdt.

De akkumulerede negative markedsværdier begrænser yderligere det økonomiske råderum, men i henhold til bestyrelsens ønsker om at afvikle swap-aftalerne hurtigst muligt, er enkelte af de i alt 5 indgåede aftaler forkortet, således at de nu udløber i 2022.

Det underliggende lån vil fortsat have udløb i 2026.

Som følge af omlægningen fremrykkes rentebetalingerne, for efter 1. juli 2022, udelukkende at dække det variabelt forrentede lån i Kommunekredit. Renten på lånet er i øvrigt i dag negativ.

Vores finansielle rådgiver har udarbejdet vedhæftede skema "Forventning til den fremtidige renteudvikling", idet porteføljerenten udelukkende vedrører det omtalte lån.

”Basecase” er bankens umiddelbare vurdering af renten, mens de øvrige scenarier er ved ændringen af renteniveauet.

Den negative markedsværdi nedbringes løbende, og har udviklet sig således:
  • 31/12 2017                    ca. 41,0 mio. kr.
  • 31/12 2018                    ca. 32,4 mio. kr.
  • 02/10 2019                    ca. 25,3 mio. kr.
Såfremt swap-aftalerne ønskes indfriet, skal den negative markedsværdi finansieres kontant eller ved låneoptag.

Bilag: Skema med forventning til den fremtidige renteudvikling.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Forrentning af indskudskapital (E)

J.nr.: 86.00.S08/2005-107
Sagsnr.: 5902


I sagen om indregning af renter af kommunernes tidligere indskudskapital, er der den 23. september 2019 fremsendt brev fra Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet skifter desværre ofte medarbejdere og dermed sagsbehandlere, og seneste sagsbehandler har nu efter mere end 12 års sagsbehandlingstid fremsendt brev, hvor Forsyningstilsynet fremfører synspunktet om, at der ikke er tale om indskudskapital, men derimod om lån fra kommunerne.

På bestyrelsesmødet vil vi informere om konsekvenserne heraf samt om vores juridiske rådgivers kommentar til det videre forløb.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400
 

Mødet hævet

Kl. 12.15

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.