2019-09-27

Bestyrelsesmøde 27. september 2019 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 30. september 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Benny Christensen 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.


 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.


 

Pkt. 3. Bestyrelsens mødekalender for 2020 (B)

J.nr.: 00.01.G01/2009-078
Sagsnr.: 4403


Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2020.

Bilag: Forslag til bestyrelsesmødekalender 2020.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.


 

Pkt. 4. Borgmestermødet 2019 - Dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Dagsordenen er tilrettet på baggrund af bemærkningerne på mødet den 30. august og udsendt til borgmestrene i en foreløbig udgave med henblik på at give dem mulighed for at komme med input til denne.

Bilag: Dagsorden for borgmestermødet 25. oktober 2029.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt. 

Pkt. 5. Udnyttelse af restkapacitet på KOD forbehandlingsanlæg (B)

J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014
Sagsnr.: 6695


Behandlingsanlægget til kildesortering af organisk dagrenovation (KOD), har været i drift i ca. 1½ år. I samme periode er der etableret indsamling af KOD i alle seks kommuner, og  mængderne har stabiliseret sig.

Dimensioneringen af forbehandlingsanlægget var baseret på forventning om indsamling af ca. 23.000 t KOD. Dette estimat var baseret på indsamlingsmængden i Slagelse Kommune.

Vi kan konstatere, at der - totalt i alle seks kommuner - vil bliver indsamlet ca. 19.000 t/år.

Anlægget blev leveret med en garantikapacitet på 8 t/h og som fuldautomatiseret anlæg.

Leverandøren havde ikke tidligere leveret et fuldautomatiserede anlæg, hvorfor der var en vis usikker om graden af automatisering.

Erfaringerne er nu, at anlæggets kapacitet er 10 t/h, og at anlæggets fuldautomatiske drift fungerer som beskrevet, hvilket betyder, at det er muligt at drifte anlægget på tidspunkter, hvor kun kontrolrumspersonalet er til stede.

Summering af ovenstående er, at anlægget vil kunne behandle større tonnage end leveret fra AffaldPlus-kommunerne. Overvejelsen er derfor, at igangsætte aktivitet for at tiltrække yderligere KOD til anlægget i Næstved. Disse overvejelser er aktualiseret af, at vores kollegaselskab ARGO i Roskilde har udbudt behandling af KOD fra deres kommuner.

En betydelig forøgelse af mængder der tilføres anlægget vil forbedre økonomien, og det forventes, at det vil kunne reducere behandlingsomkostningerne for AffaldPlus-kommunerne med 20-25 %.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at KOD forbehandlingsanlæggets kapacitet søges udnyttet, ved at AffaldPlus afgiver tilbud på behandling af organisk dagrenovation fra kommuner uden for AffaldPlus.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.


 

Pkt. 6. Status for Karise Haveaffaldsplads (E)

J.nr.: 09.02.00G02-0001/2017
Sagsnr.: 6881


I forlængelse af behandlingen af sagen på mødet i sidste måned, gives en opdateret status for den konkrete sag i Karise samt for problemstillingen for AffaldPlus.

Præsentation: Status for Karise Haveaffaldsplads og pesticidproblemstillingen.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 7. Resultat af kundetilfredshedsundersøgelser (E)

J.nr.:  00.13.00P05-0001/2013
Sagsnr.: 6582


AffaldPlus gennemfører kundetilfredshedsundersøgelser på flere områder: 
  • Vi undersøger transportørernes (chauffører og vognmænds) oplevelser af at komme på AffaldPlus’ anlæg.
  • Vi undersøger kundernes oplevelser ved at benytte vores genbrugspladser og besøge vores genbrugsbutikker.
  • Vi undersøger generelt set, hvordan borgernes kendskab og tilfredshed er med AffaldPlus.
Undersøgelserne gennemføres for at indsamle viden om kundernes oplevelse af kvaliteten af vores ydelser – hvad de er glade for, og hvad de er mindre tilfredse med. Resultaterne bruges til at sikre AffaldPlus’ fortsatte udvikling og til at prioritere i vores indsatsområder.

Generelt set viser alle vores undersøgelser tilfredsstillende resultater. Kunder og borgere er i overvejende grad tilfredse med AffaldPlus og de ydelser, vi leverer – hvad enten det gælder aflæsseforhold, rengøring på pladserne, kundebetjeningen, eller måden vi håndterer affaldet på. Der tegner sig også et billede af, at jo mere man kommer hos AffaldPlus (benytter vores anlæg og pladser), jo mere tilfreds er man. 

Men indimellem oplever vi et fald i tilfredsheden med enkelte områder, og vores undersøgelser peger som regel også på områder, hvor vi kan gøre det bedre. Det er mod disse områder, vi skal rette vores fokus, for at sikre den mest optimale udvikling af AffaldPlus.

Energiafdelingens undersøgelser
Energiafdelingen har siden 2013 undersøgt chauffører og vognmænds tilfredshed med at komme på AffaldPlus’ anlæg. Det er både praktiske og administrative forhold, der undersøges.

Tilfredsniveauet ligger generelt højt med mellem 77-89 % tilfredshed alt i alt i hele perioden siden målingernes start, men med lidt varierende tilfredshed indenfor de enkelte delområder. 

De årlige undersøgelser danner grundlag for en indsats på de delområder, hvor vi ser den laveste tilfredshed, eller hvor der er sket væsentlige ændringer i perioden. Fx kigges der på, hvordan de enkelte anlæg evt. "kan lære" af hinanden.

Exitmåling og Mystery Shoppers på genbrugspladser, butikker og genbrugsterminal
AffaldPlus’ bestyrelse blev i februar 2019 orienteret om de to forskellige typer undersøgelser, som genbrugsområdet gennemførte i 2018, nemlig henholdsvis ”Mystery Shopper” (hemmelige kunder) og EXIT-undersøgelser, som er interview af rigtige kunder.

Begge typer undersøgelser viste en tilfredshed på over 80 %, hvilket indfriede vores målsætning. Generelt oplevede kunderne et personale, som var til stede, som havde styr på sorteringen, og at faciliteterne var tilfredsstillende.

Genbrugsafdelingen arbejder her i efteråret 2019 med undersøgelsens resultater i de enkelte teams og har særligt fokus på kundeservice – hvordan kan vi blive bedre og lære af hinanden - og på direkte genbrug. Undersøgelserne viste nemlig, at der her er potentiale til at øge mængden af varer til direkte genbrug, hvis medarbejderne er mere opsøgende og i højere grad tager initiativ til at henvise genbrugelige effekter til direkte genbrug.

Kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2019
I forårets kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse blev 4000 borgere i de seks ejerkommuner - via e-boks - inviteret til at deltage i undersøgelsen. Vi fik en svarprocent på 30, hvilket er højt for en undersøgelse af denne type. Undersøgelsen blev sidst gennemført i 2015. 

For 5 af de 7 adspurgte emner, bl.a. vedrørende kundernes overordnede indtryk af AffaldPlus, ligger vi i kategorien tilfredsstillende og er nogenlunde på niveau med branchen, men der er dog også to områder, hvor vi ligger i kategorien utilfredsstillende, og hvor vi er gået tilbage i forhold til kundernes tilfredshed med os for 4 år siden. 

Undersøgelsen faldt lidt uheldigt sammen med medieomtalen af skraldemænd, som blandede borgernes sorterede affald sammen, hvilket også afspejler sig i nogle af kommentarerne. På trods af det, giver undersøgelsen anledning til overvejelser omkring kundeservice, kommunikation og kendskabet til AffaldPlus (profil). 

Kundeservice: Vi har siden sidste undersøgelse fået flere forretningsområder, hvor vi er i direkte kontakt med borgerne vedrørende deres affald hjemme ved husstanden (affaldsordning i Sorø og storskralds- og haveaffaldsordning i Slagelse/Ringsted). Den mere direkte kontakt afspejler et behov for fortsat fokus på kundeservice og tilgængelighed. 

Kommunikation: Undersøgelsen viser, at kunderne generelt er videbegærlige og efterspørger mere information om affald og genanvendelse. De nye affaldsordninger har fået affald frem i borgernes bevidsthed, og vi skal have fokus på at få tilfredsstillet dette behov for viden om affald, sortering samt resultater for indsamlingen. 

Kendskab: Undersøgelsen peger også på, at der kan være forvirring om, hvem AffaldPlus er, og hvad vi laver. En tredjedel tror fx, at vi er en privat virksomhed. Vi skal derfor i højere grad end tidligere fortælle om bredden i vores virksomhed, og hvilke opgaver vi løser for kommunerne og deres borgere.

På mødet uddybes, hvordan vi arbejder videre med resultaterne fra undersøgelserne. 

Præsentation: Kundetilfredshedsundersøgelser.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 8. Orientering fra bestyrelsesmøde i Sorø Fjernvarme 20. september 2019 (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
Sagsnr.: 6908


Der gives en orientering om bestyrelsesmødet i Sorø Fjernvarme, der fandt sted 20. september 2019.

Indstilling:
Til efterretning. 

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 9. Miljøministerens besøg 12. september 2019 (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0001/2019
Sagsnr.: 7004


Miljøminister Lea Wermelin havde, sammen med sin personlige rådgiver Mette Falkenberg, kontorchef, Ressourcer & Forsyning, Miljøstyrelsen Camilla Bjerre Søndergaard samt ministersekretær Peter Fredslund Jensen valgt, at høre nærmere om det nye genbrugsbyggemarked ”PlusByg” hos AffaldPlus.

En anden del af besøget var at give miljøministeren et indblik i det velfungerende samarbejde, som AffaldPlus har med lokale virksomheder om netop genbrug via PlusByg. Her fik Lea Wermelin en god drøftelse med Jacob Larsen, HRJ Service og Frederik Meding, XL Byg/Meding. Der var oprigtig interesse i vores eksempel på samarbejde mellem offentlige og private – lokalt kan vi sagtens finde hinanden var et af budskaberne.

Besøget blev afsluttet i tøj- og tekstilafdelingen, hvor de så prototyper af isolering og akustikplader baseret på brugte tekstiler.

AffaldPlus har udsendt en pressemeddelelse om besøget. Den fremgår af bilag til orienteringen.

Bilag: Pressemeddelelsen ”Minister ser på PlusByg, genbrug og tekstiler”.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400
 

Mødet hævet

Kl. 12.20.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.