2019-09-20

Bestyrelsesmøde 20. september 2019, kl. 10.00, hos Sorø Fjernvarme, Industrivej 9, 4180 Sorø
Opdateret: 30. september 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:
 

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (B)

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Punkterne 2 og 3 behandles i omvendt rækkefølge.
 

Pkt. 2. Motivationstarif (B)

I det fortsatte arbejdet med at reducere tabet i den del af ledningsnettet der returnerer fjernvarmevandet fra kunderne til produktionsanlæggene i Sorø Fjernvarme, samt at reducere ledningstabet, pumpetabet og forbedre røggaskondenseringen, vil kundernes motivation for, at egne anlæg laver den bedste afkøling i husstanden, skulle fremmes. 

Derfor ønskes indført en motivationstarif, der giver rabat til kunder med god afkøling og en tilsvarende stigning af varmeprisen for kunder med utilstrækkelig afkøling.

Ved indførelse af ordningen vil Sorø Fjernvarme udgive en informationsfolder med beskrivelse og gode tips. Derudover vil det være muligt, at få hjælp til indstilling af anlæg ved henvendelse til Sorø Fjernvarme.

På bestyrelsesmødet præsenteres et par eksempler på konsekvensen motivationstarif.
 
Indstilling:
Det indstilles, at der i tarifbladet for 2020 indføres:
 
Motivationstarif:
Det variable bidrag reduceres med 1 % pr. grad under 35 grader i returtemperatur og forhøjes med 1 % pr. grad over 45 grader. Returtemperaturen beregnes som et gennemsnit for afregningsperioden.

Ordningen indføres pr. 1/1-2020.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.
 

Pkt. 3. Anlægsbudget for Sorø Bioenergi (B)

Vi har nu modtaget to tilbud på hovedentrepriserne, der omfatter kedel, røggasrens og ORC turbine. Derudover er bygningen nu detailprojekteret.

De modtagne tilbud samt færdigprojekteringen af bygningen viser, at den samlede anlægsomkostning bliver væsentligt større, end hvad vores rådgivere tidligere har estimeret. 

Med baggrund i ovenstående, er der gennemført en kalkulation af varmeprisen fra anlægget, med opdaterede omkostninger på alle områder. Varmeprisen præsenteres på mødet.

Anlægsomkostningerne bliver af en sådan størrelse, at det er relevant for bestyrelsen, at vurdere om projektet skal fortsættes under den nuværende projektgodkendelse. 

På mødet vil anlægsbudgettet blive gennemgået i detaljer. Ligeledes præsenteres alternativ til projektet i sin nuværende form.
 
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter den videre proces for etablering af fjernvarmeproduktion i Sorø.

Beslutning:
- Med baggrund i den på mødet fremlagte estimerede varmepris, er bestyrelsen enige om, at projektet fortsættes på trods af øgede anlægsomkostninger.
- Der indgås aftale med leverandører, med den forudsætning, at den samlede finansiering falder på plads.
- Projektet forelægges Sorø Kommune.
 

Pkt. 4. Eventuelt

Mødet hævet

Kl. 12.50.

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng