2019-08-30

Bestyrelsesmøde 30. august 2019 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 28. oktober 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn


Afbud: Villum Christensen, Per Hovmand og Ivan Hansen


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt med tillæg.

Tillæg: 
Pkt. 2a. Udsendelse af pressemeddelelse, i forbindelse med fund af pesticider i vand fra Karise haveaffaldsplads. 

Præsentation: Fund af pesticider i vand fra Karise haveaffaldsplads.

Beslutning:
Der udsendes pressemeddelelse
 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. juni 2019 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2018
Sagsnr.: 6927


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et underskud på 1.141 t.kr.

Det periodiserede budget viser et underskud på 3.885 t.kr., mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på 11.578 t.kr.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:

Den samlede omsætning er 6,3 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget.

Indeholdt i budgetafvigelsen er merindtægt på affaldsgebyrerne, hvor den væsentligste merindtægt vedrører miljøanlæggene med 1,0 mio. kr.

De væsentligste negative afvigelser kan henføres til færre indtægter på salg af genanvendelige materialer med 1,8 mio. kr. samt til genbrugspladserne med 1,5 mio. kr. For genbrugspladserne vedrører budgetafvigelsen primært indtægter på salg af jern og metal samt papir og pap.

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres en varmepris på ca. 80 kr./GJ mod sidste års varmepris på ca. 90 kr./GJ. For Slagelse andrager varmeprisen ca. 79 kr./GJ, mod sidste års varmepris på ca. 61 kr./GJ. Udviklingen i varmepriserne både i forhold til sidste år og budgettet for indeværende år forklarer udviklingen i energisalget.

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 6,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Budgetafvigelsen for personaleomkostningerne på ca. 0,9 mio. kr. vedrører genbrugsafdelingen med ca. 1,2 mio. kr.

Merforbruget for maskiner og materiel på ca. 1,1 mio. kr. kan henføres til Energiafdelingen, med en samlet afvigelse/merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i Slagelse. Næstved følger stort set budgettet.

Genbrugspladserne har modsætningsvis en budgetbesparelse på ca. 0,7 mio. kr.

Affaldsbehandlingsomkostningerne afviger ikke i forhold til det samlede budget, hvilket dog dækker over merforbrug i genbrugsafdelingen med ca. 1,8 mio. kr. modregnet besparelser i energiafdelingen på ca. 1,2 mio. kr.


For øvrige produktionsomkostninger er der budgetmæssig besparelse på ca. 4,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser (besparelser) for produktionsomkostningerne vedrører afgifter med ca. 2,0 mio. kr., el og spildevand med ca. 1,5 mio. kr. samt genbrugsmaterialer ligeledes med ca. 1,5 mio. kr. De reducerede omkostninger til genbrugsmaterialer kan direkte sammenlignes med afdelingens tilsvarende reducerede indtægter.

Derudover er indeholdt merforbrug, hvor de væsentligste afvigelse er omkostninger til affaldstræ/biobrændsel.

Der er umiddelbart ingen afvigelse for bygningsdrift, men det dækker over merforbrug for genbrugspladserne og stort set identisk besparelse i energiafdelingen.

Budgetafvigelsen for afskrivningerne skyldes udskudte/udsatte anlægsinvesteringer, og da afskrivningerne på nye anlæg påbegyndes på tidspunktet for færdiggørelsen eller indkøbet, fremkommer en større budgetafvigelse.

Da nettoomsætningen og produktionsomkostningerne har stort set identiske budgetafvigelser bliver bruttoresultatet som budgetteret.

Fællesomkostninger:
Fællesomkostninger har afvigelser for konsulentbistand og administration, hvor konsulenterne skyldes ikke modtaget fakturering på løbende ydelser, og administrationsomkostningerne vedrører primært personaleomkostninger med ca. 0,5 mio. kr. og it-omkostninger med ca. 0,5 mio. kr.

Finansielle poster:
I perioden er modtaget afkast af værdipapirbeholdning med ca. 0,8 mio. kr., idet den for hele året budgetterede indtægt var modregnet tilsvarende forventet kurstab.

Blandt de finansielle indtægter indgår ligeledes resultater af tilknyttede og associerede virksomheder, og i perioden er medtaget resultat for sidste år for Alfa Specialaffald med 0,6 mio. kr.

De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, idet det skal bemærkes, at såvel realiseret som budgetteret ligeledes indeholder forventet kommunal garantiprovision.

Afdelingsresultater:
De væsentligste afvigelser vedrører forbedring i energiafdelingen modregnet stigende underskud for genbrugspladserne.

For energiafdelingen vedrører forbedringen reducerede omkostninger til affaldsbehandling med ca. 1,2 mio. kr., bygningsdrift med ca. 1,1 mio. kr., øvrige produktionsomkostninger med ca. 5,7 mio. kr. samt udskudte afskrivninger med ca. 2,6 mio. kr.

Modregnet reducerede energiindtægter med ca. 4,0 mio. kr., øgede omkostninger til maskiner og materiel med ca. 1,8 mio. kr.

Desuden godskrives afdelingen for andel af finansielle poster, samt de reducerede fællesomkostninger.

Genbrugsafdelingens budgetafvigelse på ca. 3,4 mio. kr. vedrører primært manglende indtægter med ca. 1,0 mio. kr., personaleomkostninger med ca. 1,2 mio. kr., affaldsbehandlingsomkostninger med ca. 1,8 mio. kr., samt drift (vedligehold) af bygninger med ca. 1,6 mio. kr. Der skal dog ligeledes modregnes budgetbesparelser på maskiner og materiel med ca. 0,7 mio. kr. og afskrivninger med ca. 0,7 mio. kr. Yderligere skal indregnes andel af finansielle poster samt af de reducerede fællesomkostninger.

Miljøanlæggenes forbedring kan henføres til stigende indtægter.

For storskralds- og haveaffaldsordningerne er budgettet delt ligeligt over året, hvilket givetvis forklarer budgetafvigelsen. For næste år vil der være det nødvendige grundlag for periodisering af omkostningerne.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. juni 2019.

Præsentation: Økonomirapport pr. 30. juni 2019.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 4. Forslag til dagsorden til borgmestermøde 25.10.2019 (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Det årlige borgmestermøde afholdes den 25. oktober 2019 i forlængelse af bestyrelsesmødet.

Bilag: Forslag til dagsorden

I 2018 blev forslaget til dagsorden sendt til borgmestrene for at give dem mulighed for at kommentere og komme med tilføjelser til denne.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Forslaget sendes til kommentering hos borgmestrene og kommer til endelig godkendelse på mødet i september. 


 

Pkt. 5. Solcelleanlæg (B)

J.nr.: 07.56.01Ø36-0001/2015
Sagsnr.: 6801


På 5 genbrugspladser har vi større eller mindre solcelleanlæg.

Revisionen har - med udgangspunkt i vedhæftede notat fra advokatfirmaet Horten - påpeget, at den oprindelige tanke om at producere mest muligt af den strøm vi selv bruger, ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er angiveligt således, at der efter elforsyningsloven skal foretages selskabsudskillelse af kommunal elproduktion. Hermed bliver det ikke muligt for AffaldPlus at forestå elproduktionen, men det skal i stedet for foretages i særskilt selskab.

For at drage nytte af principperne for nettoafregning efter elforsyningsloven, skal der være tale om, at egetforbruget er i samme juridiske enhed som producerer elektriciteten.

Dette vil ikke være tilfældet, såfremt et særskilt selskab skal forestå elproduktionen.

Bilag: Notat fra Horten.

Indstilling:
Da de lovtekniske hindringer mod optimal udnyttelse af mulighederne slet ikke virker i tråd med den almindelige holdning, foreslår administrationen, at der rettes henvendelse til den nye regering, med henblik på at ophæve begrænsningerne for elproduktion i kommunale virksomheder.

Beslutning:
Godkendt som indstillet. Der søges koordineret med ejerkommunerne. 

 

Pkt. 6. Direktørens ansættelse (B)

P-sag

John Kusz er pt. ansat på en åremålskontrakt på 6 år som i 2017 blev forlænget med yderligere 3 år, til i alt 9 år. Aftalen udløber 6. november 2020.

Såfremt bestyrelsen og direktøren måtte være enige om at fortsætte samarbejdet, efter kontraktens udløb i november 2020, vil der – jævnfør Rammeaftale om åremålsansættelse  – ikke være mulighed for indgåelse af en ny åremålsaftale. Stramninger omkring åremålsaftaler i 2015 gjorde, at perioden for ansættelse på åremål, maximalt kan være på 9 år.

Der er derimod intet til hinder for, at direktøren – uden opslag og i direkte forlængelse af åremålsansættelsen (§ 2, stk. 4) – kan overgå til varig ansættelse i samme stilling. Ved en fastansættelse mister direktøren imidlertid retten til udbetaling af sin optjente bonus på 3 måneders løn (som dækker perioden for forlængelsen af den nuværende åremålsaftale), ligesom der fremadrettet ikke vil kunne indgås aftale om nogen form for ”fastholdelsesbonus” eller ”fratrædelsesbeløb”.

Formandskabet og direktøren har et gensidigt ønske om at fortsætte samarbejdet, hvorfor det foreslås, at direktøren - efter udløb af nuværende kontrakt - tilbydes en  varig ansættelse jf. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.

Aftale om fastansættelse og tilhørende vilkår, vil - efter indstilling fra bestyrelsen - skulle godkendes af Kl samt Dansk Magisterforening.

Indstilling:
Formanden indstiller, at formandskabet bemyndiges til at forhandle en aftale om varig ansættelse med direktør John Kusz -  jf. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer.

Den nye direktørkontrakt vil have virkning fra 6. november 2020.

Aftalen vil – inden underskrift – blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt ved afstemning.

Flertallet følger indstillingen. Et mindretal er i princippet for at opslå stillingen. For indstillingen: 19 stemmer. Imod indstillingen: 10 stemmer. Fraværende: 9 stemmer. 

Note: "Faxe Kommunes repræsentanter i AffaldPlus er pålagt af Teknik og Miljøudvalget i Faxe Kommune, jævnfør instruktionsbeføjelserne, at fremføre, at Faxe Kommune ønsker, at direktørstillingen i AffaldPlus slås åbent op." 

Pkt. 7. Status for etablering af ny genbrugsplads ved Korsør (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0003/2015
Sagsnr.: 6795


I forbindelse med vedtagelse af ny struktur for genbrugspladser i december 2011, blev det bl.a. besluttet, at genbrugspladserne i Korsør og Vemmelev nedlægges og erstattes af én ny genbrugsplads. Anlægget optages på anlægsbudgettet efter et par år, og herefter er der en længere proces med lokaliseringen af et egnet areal. Slagelse Kommune beslutter en placering tæt på Korsør Renseanlæg. Der udarbejdes en lokalplan for området i 2017, ”Lokalplan 1163 – Genbrugsplads ved Slagelse Landevej”.

Lokalplanen er indklaget til Planklagenævnet af én person. Sagen er indsendt til Planklagenævnet i oktober 2017. AffaldPlus har rykket for sagens afgørelse flere gange.

Nævnenes Hus, som bl.a. har sekretariatsfunktion for Planklagenævnet, har i brev dateret 24. maj 2019 oplyst, at sagen forventes færdigbehandlet i 2020. På forespørgsel fra AffaldPlus den 6. august 2019 oplyses, at der endnu ikke er tilknyttet en sagsbehandler til sagen.

Nævnenes Hus oplyser på deres hjemmeside dateret 4. juli 2019, at ”Parterne bag aftalen om Finansloven for 2019 har i foråret 2019 truffet beslutning om, at Nævnenes Hus skal tilføres i alt 42 mio. kr. i perioden 2019 – 2022 til at afvikle en beholdning på 1.921 sager modtaget før 1. juli 2018 i Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. På baggrund heraf har Folketingets Finansudvalg i april 2019 tiltrådt, at der udmøntes 9 mio. kr. i 2019 til indsatsen og at udmøntningen i 2020-2022 indbudgetteres på kommende års bevillingslove.”

Når den nye genbrugsplads er færdigetableret, forventes en driftsbesparelse i omegnen af 1,2 mio. kr. i forhold til drift af de to genbrugspladser der nedlægges, samt indtægter ved salg af Vemmelev Genbrugsplads. Arealet som huser Korsør Genbrugsplads er baseret på en lejekontrakt.

Andet
AffaldPlus har yderligere en verserende klagesag, hvor Danmarks Naturfredningsforening i september 2017 har påklaget Miljøstyrelsens afgørelse om, at udvidelse af Næstved Biobrændsel ikke er VVM-pligtig. Sagen ligger pt. i Miljø- og Fødevareklagenævnet (i Nævnenes Hus). Det oplyses pr. 14. juni 2019 at ”på nuværende tidspunkt forventes det ikke, at nævnet vil kunne træffe afgørelse i sagen inden udgangen af 2020”.  Den lange sagsbehandlingstid har ingen praktisk betydning for AffaldPlus, da udvidelsen er foretaget.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

 

Pkt. 8. Indstævning af ejerkommuner i personalesag (E)

J.nr. : 00.02.00A21-0001/2019
Sagsnr.: 7011


AffaldPlus er stævnet af 3F i en personalesag. Fagforbundet har valgt at medindstævne ejerkommunerne. Jf. bilag 1 er dette en juridisk mulighed.

AffaldPlus har ikke tidligere oplevet en ”medindstævning”.

Efter dialog mellem 3F og vores advokat - som i denne sag varetages af firmaet ”Norrbom Vinding” - henover sommeren og senest i august, har 3F meddelt, at medindstævningen trækkes tilbage således, at der nu kun er en sag imellem AffaldPlus og 3F. ”modparten nu har indvilget i, at de sagsøgte kommuner udgår af sagen – og endda uden, at der skal afgives proceserklæringer …”

Retten har derfor meddelt, at sagen hæves for så vidt angår kommunerne.

Der gives en status på mødet.

Bilag: Adgang til søgsmål mod interessenter. 

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

 

Pkt. 9. Orientering om Metal/Glas/Plast og madaffald (E)

J.nr.: 07.01.06.G01/2010-093
Sagsnr.: 4494


Der har over sommeren været kritisk omtale i pressen af de nye affaldsfraktioner Metal/Glas/Plast og madaffald, som kommunerne er begyndt at indsamle.

Generelt lever de nye fraktioner op til målet om at sikre 50 % genanvendelse af husholdningernes affald.

Teknisk er behandlingen af madaffald på AffaldPlus' eget anlæg velfungerende og uproblematisk. Der er fortsat en udfordring i forhold til afsætningen af glas fra MGP.  Sorteringen af fraktionen blev i foråret flyttet fra Reiling til RGS Nordic og fungerer nu godt i forhold til afsætning af metal og plast. Den type, relativt små, glasskår, som kommer fra MGP fungerer imidlertid ikke optimalt med den teknologi, som Reiling har til rådighed til at behandle glasset, inden det sendes til omsmeltning.

Prognose for behandlingsomkostninger i 2020:
 
  Ton/år Kg/husst./år Takst, kr./ton Kr./husst./år
Rest 44.999 311 560 174
Mad 20.160 139 425 59
MGP 9.710 67 855 57
Pap/papir 9.920 69 -395 -27
I alt 84.690 586   264


Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 
 

Pkt. 10. Orientering fra bestyrelsesmøde i Sorø Fjernvarme (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
Sagsnr.: 6908


Der vil på mødet blive givet et referat fra Sorø Fjernvarmes bestyrelsesmøde 21. juni 2019.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sags.: 4400 

Mødet hævet

kl. 12.15. 

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Henrik Brodersen, Poul A. Larsen og Heino Hahn.