2019-06-21

Bestyrelsesmøde 21. juni 2019, kl. 13.30, hos AffaldPlus, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 7"
Opdateret: 25. juni 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt. Bestyrelsen ønsker fremadrettet ikke at godkende protokoludskrift, da referatet altid godkendes direkte på mødet.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Eventuel kassekredit (B)

Selskabets likviditet er periodevis temmelig anstrengt, hvilket skyldes, at de kvartalsvise aconto-opkrævninger ikke dækker omkostninger primært i begyndelse af året.

Som følge heraf har vi betalt renter til kreditorer.

For at undgå situationen fremadrettet, foreslås optaget en kassekredit med en kreditramme på kr. 7 mio. Beløbet svarer til den manglende likviditet, som vi har konstateret for indeværende år.

Kassekreditten foreslås uden sikkerhedsstillelse.

Renten udgør pt. 3,5 % p.a. uden provision, men er variabel og tilskrives i øvrigt kvartalsvis.

Stiftelsesomkostningerne andrager kr. 35.000.

Såfremt der alternativt udstedes et ejerpantebrev på kr. 7 mio. - med pant i selskabets ejendom - kan renten reduceres til pt. 1,75 % p.a.

Stempelomkostningen til et ejerpantebrev udgør 1,5 % med tillæg af tinglysningsafgift på ca. kr. 1.700.

Indstilling:
Der optages en kassekredit uden sikkerhedsstillelse med en kreditramme på kr. 7. mio.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 4. Status for ORC-anlæg på Kragelundsvej 12 (E)

Ole Andersen vil på mødet orientere om status på ORC-anlægget - herunder anlæggets navn. 

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Omlægning af finansiering (E)

I forlængelse af bestyrelsesbeslutning den 18. maj 2019, er der nu hjemtaget nyt lån i Kommunekredit på kr. 8.590.063.

Lånet bruges til nedbringelse af den løbende kredit i Kommunekredit og tilfører derfor ikke likviditet til selskabet.

Der er tale om et 15-årigt fastforrentet annuitetslån med en nominel rente på 0,4 %, og for nærværende uden provision.

Renten tilskrives kvartalsvis.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Afgørelse fra forsyningstilsynet (E)

Forsyningstilsynet har den 16. maj 2019 truffet afgørelse i Sorø Kommunes klage over for høje administrations- og lønomkostninger i det tidsrum, hvor Sorø Fjernvarme var ejet af SEAS-NVE.

Afgørelsen følger udkast til afgørelse af 12. april.

Det er bemærkelsesværdigt, at Forsyningstilsynet - trods adskillige indlæg i sagen - alligevel konkluderer, at ”kravet er ubegrundet og udokumenteret”.

Vi kan således dokumentere, at efter Sorø Fjernvarme er overdraget til AffaldPlus, er omkostningsniveauet væsentligt lavere end tidligere år.

Ydermere er der efter vores opfattelse indregnede udokumenterede omkostninger til eksempelvis selvevaluering og omkostninger til demonstrationsanlæg.

Sorø Kommune har anmodet SEAS-NVE om at dokumentere disse omkostninger.

Sagen forventes anket til Energiklagenævnet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Orientering om AffaldPlus' øvrige aktiviteter (E)

John Kusz vil på mødet give en kort orientering om AffaldPlus' øvrige aktiviteter.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 8. Eventuelt 

Mødet hævet

Kl. 15.00.

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng