2019-06-21

Bestyrelsesmøde 21. juni 2019 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 25. juni 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn


Afbud:

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. april 2019 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2018
Sagsnr.: 6927


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 3.884.

Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 4.265, mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 8.334.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, hvilke beløb er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode, samt at vi i øvrigt kvartalsvis registrerer adskillige interne fordelinger.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:

Den samlede omsætning er 1,8 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget, hvor de væsentligste afvigelser kan henføres til reducerede affaldsgebyrer samt færre indtægter på salg af genanvendelige materialer.

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres en varmepris på ca. 65 kr./GJ i øvrigt svarende til varmeprisen for samme periode sidste år. Også for Slagelse, hvor periodens varmepris andrager ca. 58 kr./GJ, er varmeprisen identisk med sidste år. Det skal bemærkes, at disse varmepriser dog vil stige i løbet af året.

De reducerede gebyrindtægter kan henføres til haveaffald med en budgetafvigelse på ca. 1,2 mio. kr.

Den øgede refusion af statsafgifter på ca. 0,4 mio. kr. kan henføres til affaldsenergi.

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager blot ca. 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er med undtagelse af afskrivningerne ikke væsentlige budgetmæssige afvigelser for de enkelte omkostningsgrupper.

Afskrivningerne på nye anlæg påbegyndes på tidspunktet for færdiggørelsen eller indkøbet, men budgetmæssigt tager afskrivningerne ikke højde for den forventede færdiggørelse.

Fællesomkostninger:
Fællesomkostninger svarer til budgettet og indeholder ingen væsentlige afvigelser.

Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede afkast dog modregnes forventet kurstab.

Blandt de finansielle indtægter indgår ligeledes resultater af tilknyttede og associerede virksomheder, og i 1. kvartal er medtaget resultat for sidste år for Alfa Specialaffald med 0,6 mio. kr.

De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, idet det skal bemærkes, at budgettet ligeledes indeholder forventet kommunal garantiprovision.

Afdelingsresultater:
Der er udelukkende tale om større budgetafvigelse for genbrugspladserne, men samlet set udlignes afdelingens afvigelse med øvrige afdelingers budgetforbedringer.
Genbrugsafdelingens budgetafvigelse vedrører primært affaldsbehandlingsomkostninger med ca. 1,7 mio. kr., samt drift (vedligehold) af bygninger med ca. 1,0 mio. kr.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. april 2019.

Præsentation: Økonomirapport pr. 30. april 2019.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Rapporten blev godkendt.

 

Pkt. 4. Håndtering af tekstiler i AffaldPlus (E)

J.nr.: 07.58.05.G01-0001/2019
Sagsnr.: 7001


AffaldPlus planlægger indførelse af fraktionen "tekstiler" og er en del af et udviklingsprojekt med Lendager Arkitekterne om anvendelse af fraktionen til bygningsformål.

Der gives en status på mødet.

Præsentation: Håndtering af tekstiler i AffaldPlus

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

 

Pkt. 5. Cirkulær økonomi og udvidet producentansvar (E)

J.nr.: 00.02.00G01-006/2012
Sagsnr.: 6534


På mødet gives en kort orientering om arbejdet i Danmark med cirkulær økonomi og producentansvar.

Punktet er udsat fra mødet den 19. maj 2019.

Præsentation: Cirkulær økonomi og udvidet producentansvar.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

 

Pkt. 6. Evaluering studietur (E)

J.nr.: 00.05.00G01-0003/2018
Sagsnr.: 6973


På mødet evalueres studieturen til Holland den 18. - 24. maj 2019. Herunder besøgene hos:

Amsterdam Smart City 
Stikord og relevans for AffaldPlus:
Amsterdam Smart City er koordinator af initiativer og forbinder interessenter i forskellige projekter https://amsterdamsmartcity.com/register. Ideer til praktiske tiltag i ejerkommunerne, herunder inddragelse af borgerne i projekterne. Udarbejdelse af såkaldt ”Roadmap” dvs. en kortlægning af det pågældende område for at vurdere hvor der skal sættets ind og med hvilke initiativer.

Theo POUW
Stikord og relevans for AffaldPlus:
Der arbejdes med up-cycling af bl.a. beton fremfor blot at bruge knust beton til underlag for veje (down-cycling). Dette opnås ved at rense materialerne som betonen består af og er et eksempel på, at den bedste cirkulære økonomi i nogle tilfælde findes i det store loop. Skal der arbejdes politisk på at fremme brug af genbrugsbeton ved nybyggeri? Skal kommuner fremover stille krav om brug af genbrugsbeton ved kommunale byggerier?

BKN – Brancheverenigen Kringloopbedrijven Nederland og Restore
Stikord og relevans for Affaldplus:
Betydningen af det offentliges store rolle for genanvendelse af husholdningsaffald i Danmark. Er der behov for kvalitetsmærkning af genbrugsaktiviteter i Danmark? Skal AffaldPlus arbejde for en national genbrugsdag i Danmark? Udfordringer med afsætning af de tekstiler, der ikke er tøj. Interessant at fokus i Holland synes større på det sociale arbejde end på genbrug. 1/3 af medarbejderne er ansat, 1/3 er frivillige og 1/3 er ansat med løntilskud.

Emile Bruls, Ansat i Rijkswaterstaat - svarende til Miljøministeriet.
Stikord og relevans for AffaldPlus:
Orientering om genbrug af tekstiler i Holland – og opbygning af affaldssystemet generelt. Hvad er det offentliges rolle og hvad overlades til NGO'er og virksomheder? Hvor er de største barrierer for øget genbrug/genanvendelse af tekstiler? Udvidet producentansvar for emballage (EPR) i praksis i Holland. Fokus på tekstiler som råvarer – ikke som affald.

Texperium
Stikord og relevans for AffaldPlus:
Tankevækkende at nye projekter med genbrug af tekstiler stopper når tilskuddene falder bort. Kommuner skal stille større krav til bæredygtighed ved kommunale indkøb. Skal indkøbere f.eks. undervises i cirkulær økonomi?

Frankenhuis
Stikord og relevans for AffaldPlus:
Alle tekstiler kan genanvendes, men meget ender som støjdæmpende indlæg i biler og vaskemaskiner (down-cycling). Håndtering af ”fortroligt” tøj – certificeringsordning.

Het Goed (Den Gode)
Stikord og relevans for AffaldPlus:
Privat initiativ som indsamler og genbruger 20.000 tons tekstiler og husholdningsmaterialer pr. år. Reparerer husholdningsmaterialer. Man henter selv genstande til genbrug og modtager 1000 kr./ton fra kommunen for det. Beskæftigelsesprojekt.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

 

Pkt. 7. Oversigt over AffaldPlus politikker (E)

J.nr.: 81.34.00A06-0001/2016
Sagsnr.: 6854


AffaldPlus har udarbejdet flere politikker for bl.a. rygning, beredskab og arbejdsmiljø. Der er udarbejdet en kort udgave af de forskellige politikker samt en oversigt, der viser hvem der godkender de respektive politikker.

Oversigt over politikker og kort udgave af politikkerne vedlægges dagsordenen.

Bilag: Oversigt over politikker.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

 

Pkt. 8. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sags.: 4400


 

Rundvisning på PlusByg


 

Mødet hævet

Kl. 12.30.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn