2019-05-19

Bestyrelsesmøde d. 19. maj 2019 kl. 15.30 på Lloyd Hotel i Amsterdam i forbindelse med studieturen.
Opdateret: 12. juni 2019

Mødedeltagelse/Afbud

Bestyrelsen: 
Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud:
Henrik Brodersen, Heino Hahn og Thor Temte

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31.3.2019 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2018
Sagsnr.: 6927


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 7.286.

Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 4.863, medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 10.525.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, hvilke beløb er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser. 

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode, samt at vi i øvrigt kvartalsvis registrerer adskillige interne fordelinger.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 4,8 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget, hvilken afvigelse primært kan henføres til reducerede affaldsgebyrer samt færre indtægter på energisalget.

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres en varmepris på ca. 61 kr./GJ mod samme periode sidste år på 60 kr./GJ. For Slagelse andrager varmeprisen ca. 66 kr./GJ mod sidste år ca. 57 kr./GJ. Det skal bemærkes, at disse varmepriser dog vil stige i løbet af året.

De reducerede gebyrindtægter kan henføres til affaldsenergi med ca. 1,0 mio. kr. samt haveaffald med ca. 1,4 mio. kr.

Den øgede refusion af statsafgifter på ca. 0,9 mio. kr. kan ligeledes henføres til affaldsenergi. 

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 3,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er med undtagelse af afskrivningerne ikke væsentlige budgetmæssige afvigelser for de enkelte omkostningsgrupper.

Afskrivningerne på nye anlæg påbegyndes på tidspunktet for færdiggørelsen eller indkøbet, men budgetmæssigt tager afskrivningerne ikke højde for den forventede færdiggørelse.

Fællesomkostninger:
Fællesomkostninger afviger i forhold til budgettet med ca. 1,8 mio. kr., og kan henføres til konsulentbistand og administrationsomkostninger.

De administrative omkostninger er ca. 0,8 mio. kr. under periodens budget, og kan henføres til kommuneservice. Budgetforbedringen vedrører primært lønninger samt pr-omkostninger.

Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
Blandt de finansielle indtægter indgår ligeledes resultater af tilknyttede og associerede virksomheder, og i 1. kvartal er medtaget resultat for sidste år for Alfa Specialaffald.

De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, idet det skal bemærkes, at budgettet ligeledes indeholder forventet kommunal garantiprovision.

Afdelingsresultater:
Der er ingen væsentlige budgetafvigelser på de enkelte segmenter.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 31. marts 2019

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. marts 2019

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Godkendelse af strategi 2019-2025 (B)

J.nr.: 01.00.00P15-0001/2014
Sagsnr.: 6677


Affaldsbranchen er under forandring, og det giver anledning til at revidere AffaldPlus’ strategi.

Perioden frem til 2025 byder på store ændringer og skærpede krav til kommuner og affaldsselskaber i de overordnede strategiske rammer og målsætninger. EU øger kravet om genanvendelse af det kommunale affald til 55 % i 2025, samtidig med at kravene til målingen af genanvendelsen skærpes. Fra EU kommer også i 2025 producentansvar på emballager. I Danmark varsler regeringen liberaliseringer og indskrænkninger i det kommunale selvstyre på affaldsområdet gennem blandt andet statsligt fastsatte indsamlingsordninger.

Forslag til Strategi 2019 – 25 samt baggrundsnotat om de strategiske rammer er sendt til bestyrelsen.

Indstilling:
Til godkendelse

Beslutning:
Strategien blev godkendt.

 

Pkt. 5. Orientering fra bestyrelsesmøde i Sorø Fjernvarme d. 26.4.2019 (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
6908


Der gives en orientering om forløbet af bestyrelsesmødet i Sorø Fjernvarme, der fandt sted d. 26. april 2019.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Tilpasning af åbningstid på Forlev Miljøanlæg (E)

J.nr.: 00.14.G01/2010-103
Sagsnr.: 4505


Der er foretaget en analyse af forholdet mellem aktiviteter, tonnage, antal kunder, bemanding og åbningstider. Resultatet af analysen er, at åbningstiden kan reduceres uden betydende følger for kunder, og bemandingen kan tilpasses, så anlægget kan betjenes af en person.

På den baggrund er det besluttet at ændre åbningstiderne for Forlev Miljøanlæg pr. medio 2019.

På bestyrelsesmødet uddybes analysen med statistisk materiale.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
 

Pkt. 7. ISOBROs henvendelse til Vordingborg Kommune om genbrugsbutikker (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0002/2014
Sagsnr.: 6663


De humanitære hjælpeorganisationers brancheorganisation ISOBRO har henvendt sig til Vordingborg Kommune og kritiseret den indsats, som AffaldPlus foretager på genbrugsbutiksområdet.

ISOBRO fremfører bl.a. følgende:
•    AffaldPlus er med aktiviteterne i Næstved årsag til en tilbagegang i væksten for organisationens medlemmer  
•    Genbrugsbutikker støttes af offentlige midler
•    AffaldPlus' aktiviteter giver mindre genbrug samlet set
•    AffaldPlus sælger genbrugseffekter under markedspris – der nævnes prisdumpning 

Ingen af påstandene er korrekte, hvilket fremgår af reaktionen fra AffaldPlus.

AffaldPlus vurderer samlet set, at indsatsen på området for butikker og associerede aktiviteter er en samfundsmæssig gevinst og i fuld overensstemmelse med strategien for AffaldPlus og tidligere beslutninger.

ISOBROs henvendelse fremgår af bilag til sagen. Reaktionen fra AffaldPlus i form af et notat til Vordingborg Kommune fremgår ligeledes af bilag til sagen.

Tidligere beslutninger
Bestyrelsen vedtog i juni 2014 en udviklingsplan for genbrugsbutikker og associerede aktiviteter. Planen blev revideret i juni 2016 og medførte en opbremsning i etableringen af nye PlusButikker, fordi det generelle marked for genbrugseffekter har gennemgået en væsentlig ændring siden 2014. Det er fortsat planen at etablere PlusButikker på 5 fysiske placeringer, men tidsplanen tilpasses områdets udvikling.

Bilag:
ISOBROs henvendelse til Vordingborg Kommune, dateret 24. april 2019
Notat om reaktion på henvendelsen fra AffaldPlus, dateret 7. maj 2019

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Håndtering af tekstiler i AffaldPlus (E)

J.nr: 07.58.05G01-0001/2019
Sagsnr.: 7001

AffaldPlus planlægger indførelse af fraktionen ”tekstiler” og er en del af et udviklingsprojekt med Lendager Arkitekterne om anvendelse af fraktionen til bygningsformål.

Der gives på mødet en status.

Indstilling
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Cirkulær økonomi og udvidet producentansvar (emballage) (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0006/2012
Sagsnr.: 6534


Som indledning til studieturen orienteres på mødet kort om arbejdet i Danmark med cirkulær økonomi og producentansvar.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Gennemgang af program for studieturen (E)

J.nr.: 00.05.00G01-0003/2018
Sagsnr.: 6973


Der gives på mødet en gennemgang af studieturens program.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Mødet hævet

Kl. 17.35.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Ivan Hansen, Per Hovmand og Poul A. Larsen