2019-04-26

Bestyrelsesmøde 26. april 2019 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 25. juni 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Finn Hansen, Villum Christensen og Henrik Rützou Aakast

På bestyrelsesmødet vil revisor Glenn Hartmann være til stede og gennemgå uddrag af det samlede regnskabsmateriale samt revisionsprotokollen.


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Årsrapport 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00S08-0001/2019
Sagsnr.: 6993


AffaldPlus kommer ud af 2018 med et større overskud end forventet
Årets budgetterede resultat var et overskud på ca. 3,6 mio. kr., idet der var budgetteret med overskud i Energiafdelingen og underskud i Genbrugsafdelingen. Øvrige afdelinger budgetterede stort set med nul-resultater.
Budgetforbedringen kan i al væsentlighed henføres til Energiafdelingen.

Udvikling i aktiviteterne og økonomiske forhold
Det økonomisk største område - Energiafdelingen - viser et overskud på 22,8 mio. kr., hvilket er den altovervejende forklaring på årets flotte resultat.

Resultatet for afdelingen er i øvrigt på niveau med sidste år. Resultatet for såvel i år som sidste år indeholder ekstraordinære indtægter, men også uden disse poster er der tale om et yderst tilfredsstillende afdelingsresultat.

Afdelingens energiindtægter vedrører dels varmeindtægter for energiproduktion på de to affaldsenergianlæg og dels el-indtægter fra anlægget i Næstved. Energiindtægterne er på niveau med sidste år, hvilket bekræfter en positiv udvikling i varmepriserne til glæde for varmeforbrugerne. Som følge af den længerevarende sommer, og en i øvrigt forkortet fyringssæson, blev der for begge affaldsenergianlæg leveret mindre varme målt i enheder.

Varmepriserne er direkte relateret til energiafdelingens indtægter og omkostninger i øvrigt, og det noteres med tilfredshed, at varmeprisen for forbrændingsanlægget i Slagelse - trods reducerede varmeenheder - er uændret på ca. 65 kr./GJ. Varmeprisen i Næstved er steget fra ca. 74 kr./GJ til ca. 81 kr./GJ, primært som følge af reducerede varmeenheder på ca. 5 %. Begge varmepriser er lavere end de budgetterede, og desuden under de for året gældende prislofter.

Genbrugspladserne budgetterede som nævnt ovenfor med et underskud. I løbet af året blev der påbegyndt nye indsatsområder, hvor indtægterne i opstarten ikke helt har svaret til omkostningerne. De nye aktiviteter har således medført en negativ indtjening.

Genbrugsterminalen med salg af pap, papir og plast til oparbejdning, viser igen i år et tilfredsstillende resultat, dog knapt på niveau med sidste års flotte overskud, og ligeledes lidt under det budgetterede.

Miljøanlæggene (deponi- og komposteringsområdet) viser et større underskud i forhold budgettet, hvilket skyldes væsentligt forøgede omkostninger, primært til maskiner og materiel. I forhold til sidste år, er der tale om en forventet reduktion i indtægterne.

Den samlede omsætning er mindre end sidste år, hvilket skyldes, at sidste år indeholdt betaling for viderefakturerede omkostninger vedrørende dagrenovation, Sorø. Uden dette forhold er omsætningen øget, hvilket kan henføres til genbrugspladserne.

Den forøgede omsætning for genbrugspladserne vedrører indtægter for nye aktiviteter samt stigende omsætning for genbrugsbutikkerne og forøget kommunal betaling.

Blandt diverse indtægter indgår for 2017 viderefakturerede omkostninger vedrørende dagrenovation, Sorø. Der er tale om viderefakturerede ydelser uden indtjening. Der er ikke tilsvarende omsætning indeværende år.

De samlede produktionsomkostninger inkl. afskrivninger er på niveau med sidste år, men dækker over såvel stigende som vigende omkostningsgrupper.

For personaleomkostningerne er der tale om nye aktiviteter, mens de stigende omkostninger for maskiner og materiel kan henføres til revision af anlægget i Næstved.

De reducerede affaldsbehandlingsomkostninger skyldes bortfald af viderefakturerede omkostninger til dagrenovation, Sorø, jævnfør ovenfor.

De samlede fællesomkostninger er stort set på niveau med sidste år, idet udelukkende omkostningerne til konsulenter udviser en større ændring. Sidste års omkostninger var påvirket af udgifter til teknisk rådgivning samt juridisk assistance i forbindelse med gennemførelse af tvister, hvilke omkostninger der ikke har været i indeværende år.

For de finansielle indtægter, indeholdt sidste år modtaget større rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af afgifter, mens der for indeværende år er modtaget afkast af midlertidig opstået likviditet.

De finansielle omkostninger er øget, hvilket primært dækker over rentebetaling i forbindelse med afgørelse af tvist.

Ud over årets overskud på 15.674 t.kr. påvirkes ”egenkapital” positivt af kursreguleringen på indgåede renteswap med 8.608 t.kr.

”Hvile-i-sig-selv-kapitalen” er samlet forbedret med 24.282 t.kr.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentligt ville kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Der er ingen usædvanlige forhold eller væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling, end hvad der er normalt for branchen.

Der afholdes ikke omkostninger til forskning og udvikling.

Forventninger til det kommende år
For det kommende år forventes et nul-resultat, såvel samlet som for de enkelte segmenter.

Regnskabet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet, i øvrigt også med deltagelse af revisor.

Bilag:
Ekstern årsrapport.
Revisionsprotokollat (fremsendes særskilt).
Oversigt over afsluttede anlægsarbejder.

Præsentation: Årsrapport 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Årsrapporten blev godkendt. 

Pkt. 4. Budget 2020 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2019
Sagsnr.: 6996


Alle beløb er i hele 1.000 kr., med mindre andet fremgår.
 • Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf.
 • Lønudviklingen for 2020 er baseret på lønningerne for december 2018, tillagt regulering for året 2019 og 2020.  
 • Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper.  
 • Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg.  
 • Næstved Fjernvarme har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/1 2016. Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet.  
 • Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 388.800 GJ. For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 846.000 GJ.  
 • De beregnede varmepriser er for Slagelse under varmeprisloftet og for Næstved identisk med affaldsvarmeprisloftet for 2019. I Næstved budgetteres varmeprisen til 88,00 kr./GJ og i Slagelse til 65,83 kr./GJ.  
 • Forrentning af optagne lån med tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler, tillagt forventet rentestigning.  
 • Affaldsmængderne er budgetteret til:
  • Affaldsenergianlæggene inkl. biobrændsel, 119.800 tons
  • Affaldsenergianlæggene, importeret affald 52.000 tons
  • Forbehandlingsanlæg, 17.000 tons
  • Deponeringsmængderne, 14.000 tons
  • Træ til genanvendelse, 13.070 tons
  • For haveaffald, kompostering og biobrændsel forventes mængderne til 51.600 tons
  • Afsat kompostmængde, 3.000 tons
  • Behandlede mængder, Genanvendelige materialer 24.020 tons
 • Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne. 
I forhold til 2019 er taksterne ændret således:
  • Affaldsenergi – uændret
  • Deponi – miljøgebyr - uændret
  • Madaffald (KOD) – uændret
  • Komposteringsanlæg/biobrændsel – uændret
  • Genbrugspladserne – stigende fra kr. 824 til kr. 856
  • Kommunespecifikke ydelser – uændret
  • For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende
  • MGP – stigende fra kr. 700 til kr. 855
 • Driftsbudgetterne for overslagsårene 2021 – 2023 er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocenterne for den kommunale pris- og lønudvikling.  
 • Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene.  
 • På Slagelse Affaldsenergi er der medtaget nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år 2030. Der er indledt drøftelser med SK Forsyning om forlængelse af nuværende aftale.  
 • Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.  
 • Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.
Materialet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: 
Budget 2020.
Takster 2020.

Præsentation: Budget 2020.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Budgettet blev godkendt.
 

Pkt. 5. Alfa Specialaffald - Regnskab 2018, budget 2020 samt overslagsår og takster (B)

J.nr.: 86.20.01S55-0001/2019
Sagsnr.: 6995


AffaldPlus ejer sammen med affaldsselskaberne Norfors (Nordsjælland) og REFA (Lolland og Falster) I/S Alfa Specialaffald (Alfa), som har til formål at varetage alle typer opgaver i forbindelse med affaldsordninger for farligt affald for interessenterne og disses interessentkommuner. AffaldPlus er repræsenteret i Alfas bestyrelse ved direktør John Kusz samt vicedirektør & chef for genbrug og udvikling Allan Johansen.
 
Jf. vedtægterne skal moderselskabernes bestyrelser årligt godkende følgende:
 1. Forslag til interessentskabets opgaver i det kommende regnskabsår
 2. Revideret årsregnskab og årsberetning
 3. Forslag til revisor
 4. Budgetforslag for kommende år samt overslagsårene og takster for det kommende regnskabsår.
1. Opgaver
Alfa løser opgaver som beskrevet i bilag 1, som er opgaver i forbindelse med farligt affald.
 
2. Årsregnskab og årsberetning
Regnskabet viser en omsætning på 22,2 mio. kr. med et overskud på 1,8 mio. kr. Den samlede tonnage steg med 1,3 % til 3.065 ton. Egenkapitalen er med årets resultat på kr. 5,4 mio. Der foreligger ligeledes en blank revisorpåtegning.

Årsregnskab, årsberetning, revisorpåtegning samt revisorberetning fremgår af bilag 2.
 
3. Forslag til revisor
Da REFA står for økonomiassistance til Alfa, vælges den revisor, som REFA vælger, og det er pt. BDO statsautoriseret revisionsselskab.
 
4. Forslag til takster og budget/budgetoverslag
Budget og budgetoverslag er baseret på regnskabstal for 2018 samt vurderinger af udvikling af mængder, priser mv. Forslag til budget 2020 og overslagsårene fremgår af bilag 3.
 
Taksterne er uændrede i forhold til takster for 2019 bortset fra følgende:
 • Ekspeditionsgebyret er reduceret fra 140 kr. til 130 kr. pr. stk. inkl. apotekerordningen
 • Taksterne for transport af emballeret affald er reguleret jf. prisindekset
 • Ordning for klinisk risikoaffald er ensrettet og ændret fra abonnementsbaseret til forbrugsbaseret. Samlet set falder udgifterne, og der vil nu være en bedre sammenhæng mellem forbrug og betaling.

Der er således en generel takstudvikling med reducerede priser i forhold til den generelle prisudvikling. Det er kun taksterne for indsamlingsordningen for olie- og benzinudskillere, der skal godkendes i den enkelte kommunes byråd. Forslag til takstblad fremgår af bilag 4. Grundlaget for taksterne er forslag til budget 2020, som opererer med en omsætning på 22,2 mio. kr. og et positivt resultat på 0,046 mio. kr.

Bilag 1: Forslag til interessentskabets opgaver i det kommende regnskabsår.
Bilag 2: Årsregnskab, årsberetning, revisorpåtegning og revisionsberetning.
Bilag 3: Forslag til budget 2020 samt overslagsårene 2021-23.
Bilag 4: Forslag til takster for 2020.

Indstilling:
 -  Regnskab og årsberetning for 2018 godkendes.
 -  De beskrevne opgaver og forslag til revisor godkendes.
 -  Forslag til takster og budget/budgetoverslag godkendes.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.


 

Pkt. 6. Status for Clean-projekt om fælles behandling af plast (E)

J.nr.: 07.58.05A06-0001/2016
Sagsnr.: 6847


På baggrund af en begrænset genanvendelse af plast – specielt af husholdningsplast – i Danmark og den kendsgerning, at behandling af plastaffald stort set kun er i udlandet med usikker sporbarhed, tog CLEAN (CLEAN er en non-profit forening med hjemsted i Danmark, som arbejder for grøn vækst og beskæftigelse) og Københavns Kommune initiativ til at udvikle et innovativt udbud i samarbejde med andre offentlige interessenter.

Formål med udbuddet
 • At udvikle en best-of-the-art løsning for sortering- og oparbejdning af husholdningsplast og plast fra genbrugspladser – og helst i Danmark.
 • At de nuværende standarder skal forbedres, så genanvendt plast kan genbruges til en pris, kvalitet og i en mængde, der er attraktiv for virksomheder, der bruger genanvendt plast i deres produktion.
 • Øge sporbarheden.
Efter flere års arbejde og et langt udbudsforløb, er udbuddet resulteret i et tilbud fra ”ALBA-Recycling” beliggende i Marl i Tyskland.

Tilbuddets indhold
 • Garanti for genanvendelse af plast på mindst 75 %.
 • Garanti for, at de tilførte mængder kan behandles i Marl (best-of-the-art anlæg) og dermed en forsyningssikkerhed.
 • Plasten behandles således, at plastkvaliteterne bedre kan indgå i nye produkter, som senere kan genanvendes.
 • Omkostninger for de forskellige plasttyper afregnes ud fra leverandørens kvalitet og samtidig tilbydes en transportaftale pr. afhentningssted.
 • Ordregiver (AffaldPlus) afregner særskilt, men udgør sammen med de øvrige ordregivere en samlet ordregivergruppe, som danner en styregruppe der drøfter opfølgning på konkrakt og øvrig dialog med ALBA. Det er uklart om der her er en omkostning til administration.
 • Kontrakten løber til 31. januar 2033 med mulighed for opsigelse til slut 2020 og slut 2024.
AffaldPlus har vurderet tilbuddet og sammenholdt det med vores nuværende afsætning. Det vurderes bl.a. følgende:
 • En accept af tilbuddet vil medføre en øget udgift i størrelsesorden 4 mio. kr.
 • AffaldPlus afsætter i dag plast til EGN (Tyskland) og har en genanvendelse af plast på ca. 70 %
 • Uklarhed i forhold til administrative udgifter i forhold til den fælles samarbejdsaftale.
 • Der er en risiko for at tilbuddet fra ALBA ikke er konkurrencemæssigt optimalt, fordi der kun har været én byder.
 • Formålet med udbuddet synes kun i begrænset omfang af være opfyldt.
Øvrige bemærkninger
En fortsættelse af en afsætning baseret på 1-årrige aftaler, suppleret med korttidsaftaler, er en mere usikker afsætning. Men den generelle udvikling i det europæiske marked går i retning af flere og større sorteringsanlæg. Det sker efter lukning af det kinesiske marked. AffaldPlus har igennem mange år lykkedes med en effektiv afsætning af plast.

EU har skærpet målet for genanvendelse af emballageplast fra 22 % til 50 % i 2025. Målepunktet flyttes samtidig fra input til output (reel genanvendelse). Samtidig indføres producentansvar for emballageplast, og det er uklart hvilken påvirkning det vil få for indsamling, håndtering, genanvendelse og omkostninger.

Samlet set vurderes det, at der vil ske en stor udvikling af yderligere behandlingskapacitet i Europa, og at den situation vil gavne konkurrencesituationen med en positiv afsmitning på omkostningerne.

Konklusion
AffaldPlus fortsætter den nuværende afsætning for plast og følger udviklingen på området nøje.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

Pkt. 7. Forsyningstilsynets udkast til afgørelse i høring vedrørende klage om Sorø Fjernvarmes priser (E)

J.nr.: 86.20.00K02-0001/2018
Sagsnr.: 6920


Administrationen vil på mødet orientere om Forsyningstilsynets udkast samt tilhørende bilag. 

Bilag:
Udkast til afgørelse vedr. klage over Sorø Fjernvarme.
Oversigt vedr. administrations- og lønomkostninger på baggrund af priseftervisninger Sorø Fjernvarme 2005-2016.
Sorøs varmepriser sammenholdt med prisstatistik.
Sorøs opgørelse af ændringer til priseftervisninger 2005-2017.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning. 

Pkt. 9. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.10.

Sign.: Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn