2019-03-29

Bestyrelsesmøde 29. marts 2019 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 1. april 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr. 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr. 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Fortsat kompost til borgerne! (B)

J.nr. 07.52.00G01-0001/2013
Sagsnr.: 6556


AffaldPlus har igennem mange år udleveret kompost til kunderne på genbrugspladser og haveaffaldspladser. Det har skabt en god sammenhæng, at man kan få sit omsatte haveaffald med sig hjem til gavn i haver mv. Den udleverede kompost har været produceret på egne komposteringsanlæg.

I 2018 udleverede AffaldPlus næsten 6.900 ton kompost. Den årlige udgift til udlevering af kompost er ½ mio. kr. Udgiften er sparet væk allerede for 2019, idet lageret af kompost har strakt sig længere end vurderet tidligere.

Kompostering af haveaffald
Det er tidligere besluttet at udfase komposteringsaktiviteten af haveaffald, fordi håndteringen er omlagt, så der er fokus på udsortering af den vedholdige andel af haveaffaldet, som energiudnyttes. Det er et mål i dansk energipolitik, at mindst 25 % af have-/parkaffald energiudnyttes.

Restmaterialet kaldes råkompost og kan ikke umiddelbart komposteres, fordi der mangler strukturmateriale. Denne råkompost er siden afsat som jordforbedringsmiddel til landbruget. I bilag til sagen er der nærmere redegjort for råkompost.

Kompostering af organisk dagrenovation
Kompostering af organisk dagrenovation er ligeledes, som følge af de nye ordninger for madaffald, udfaset. Materialet forbehandles på anlægget i Næstved, hvor madaffald omdannes til pulp, der afsættes til biogasproduktion.

Komposteringsprocessen er på op imod 1 år, og fordi der har været et stort lager af kompost, vurderes det, at der fortsat er kompost til udlevering frem til juni måned 2019. Herefter stopper udlevering.

Kompost i fremtiden
Der kan stilles 3 scenarier op for den fremtidige stillingtagen til kompost.
 1. AffaldPlus stopper med udlevering, når lagerne er tømt
 2. AffaldPlus indfører en årlig kompostdag og køber kompost.Udgiften vurderes til et niveau svarende til 75.000,- kr.
 3. AffaldPlus udleverer råkompost.
Udgiften vurderes til ¼ mio. kr. årligt. Samtidig vurderes råkompost som ikke egnet materiale til udlevering.

Bilag: Notat om råkompost, dat. 8. marts 2019.

Indstilling:
Det indstilles, at AffaldPlus stopper med udlevering af kompost og ikke sætter noget i stedet.

Beslutning:
Godkendt som indstillet. 

Pkt. 4. Foreløbigt regnskab 2018 (E)

J.nr.: 00.01.000S08-0001/2019
Sagsnr.: 6993


Regnskabet ligger i udkast hos Revisionen og vi har på nuværende tidspunkt ikke kendskab til revisions bemærkninger.

Vi forventer, at kunne fremlægge regnskabsmateriale i april.

Præsentation: Foreløbigt årsregnskab 31/12 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Studietur for bestyrelsen maj 2019 (E)

J.nr.: 00.05.00G01-0003/2018
Sagsnr.: 6973


Begrebet ”Cirkulær økonomi” er oppe i tiden. Er der tale om varm luft, sund fornuft eller dækker det over konkrete tiltag til at minimere de negative virkninger af vores forbrug af råvarer?

Det skal vi bl.a. høre og lære om på studieturen til Holland.

Så langt tilbage som under 2. verdenskrig blev der indsamlet tøj til genbrug i form af klude. Det sparede både ressourcer og fik folk i arbejde. Derefter dukkede forskellige velgørende foretagende op. De fik brugt tøj af borgerne og solgte det igen med fortjeneste. Senest er direkte genbrug af tøj over nettet blevet trendy. Så går det ikke godt? Joh, men det kan gøres meget bedre. Og det skal vi se i Holland, hvor der både arbejdes med direkte genbrug af tøj - ofte i form af beskæftigelsesprojekter - og med udvinding og produktion af fibre fra de tekstiler, der ikke kan bruges.  Flere hollandske private virksomheder arbejder indenfor dette område og har en ambition om at alle ”nye” beklædningsgenstande på verdensmarkedet inden for 10 år skal anvende mindst 20 % af tidligere anvendte fibre.  I dag genbruges til sammenligning mindre end 1 % af tekstil-råvarer til produktion af nyt tøj.

Udover genbrug/genanvendelse af tekstiler, skal vi også se på cirkulær økonomi indenfor håndtering af byggematerialer. For at sikre kvalitet i materialer arbejdes der med certificering af produkterne.

Endelig skal vi høre mere generelt om håndtering af affald i Holland, hvor offentligt-privat samarbejde er meget mere udviklet end i Danmark, og hvor myndighedernes rolle synes noget mindre end her i landet. Hvad betyder det for genanvendelsen? 

Foreløbigt program vedlægges til orientering.

Bilag: Foreløbigt program.

Præsentation: Bestyrelsestur maj 2019 - Besøgssteder.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Affaldsmængder - Status 2018 (E)

J.nr.: 07.00.00G12-0001/2014
Sagsnr.: 6684


På bestyrelsesmødet gives en orientering om affaldsmængder i 2018, status på nye fraktioner samt forventning til mængder i 2019.

Præsentation: Affaldsmængderne i AffaldPlus - Et overblik.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Behandling af MGP-fraktion (E)

J.nr.: 09.02.G02/2010-216
Sagsnr.: 4623


På mødet orienteres om behandlingen af Metal/Glas/Plast fraktionen, som nu sorteres af RGS Nordic.

Der gøres desuden kort rede for konklusionerne i de to rapporter fra Miljøstyrelsen; Sorteringskriteriers betydning for kvalitet og genanvendelse og Analyse af miljø og økonomi ved kildesortering og kildeopdeling.


Rapporterne blev offentliggjort i februar 2019 og udgør en vigtig del af beslutningsgrundlaget for implementeringen af den ensretning af kommunernes affaldsindsamling, som regeringen har lagt op til i sin aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Cirkulær Økonomi. Hvordan ensretningen skal implementeres forventes beskrevet i de nationale affaldsplaner, som offentliggøres i januar 2020.

Præsentation: MGP-fraktion - marts 2019.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Næstved Fjernvarme (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925

Der foreligger nu en kontrakt, som direktørerne for Næstved Fjernvarme og AffaldPlus er enige om. Næstved Fjernvarme behandler kontrakten på bestyrelsesmøde den 2. april 2019. 
 
Næstved Fjernvarme vil gerne invitere underskrivere af kontrakten samt næstformænd til frokost, hvor kontrakten kan underskrives umiddelbart efter den 2. april 2019.

Præsentation: Aftale mellem AffaldPlus og Næstved Fjernvarme om levering af varme.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Status for PlusButikker og associerede aktiviteter (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0002/2014
Sagsnr.: 6663

I 2018 udvidedes aktiviteterne med bl.a. tøjhåndtering, batterisortering og PlusMarkeder i yderligere 2 kommuner. Samtidig er der arrangeret en række byttemarkeder, herunder arrangementer i alle ejerkommuner.
 
De samlede aktiviteter omfatter følgende:
 • 2 PlusButikker i Næstved og Rønnede
 • 2 PlusMarkeder (lejlighedsarrangementer) i Vordingborg og Slagelse. Der arbejdes på etablering af PlusMarked i Ringsted
 • Netbutik med mulighed for fragt og lejlighedsvis brug af ekstern netbutik
 • Øvrige aktiviteter herunder tøjsortering, mentorassistance, sorteringsopgaver mv.
 • 6 byttemarkeder
 • En lang række samfundsansvarlige aktiviteter (CSR), som fx jobtræning og –praktikforløb.
Aktiviteterne udgør en omsætning på 7,9 mio. kr. og det forventes, at overskuddet andrager 5-8 %. Alene varesalg af affald, der er forberedt til genbrug udgør 6,6 mio. kr.

Der er solgt genbrugelige effekter svarende til 1.294 ton, hvilket giver en økologisk rygsæk på samlet 28.800 ton affald – affald som ikke er produceret. Det er baseret på, at 72 % af de solgte varer (ca. 930 ton) erstatter ny-produceret jf. kundeundersøgelsen sept. 2014.

Den samlede beskæftigelse udgør pr. december 2016 i alt ca. 14 fuldtidsbeskæftigede personer fordelt på ca. 20 genbrugsvejledere.

 
T.kr. ekskl. moms
Omsætning
 

Regnskabsår

PlusButikker
Plus-
Markeder

Netsalg

Andet1)

I alt
2013 1.250       1.250
2014 2.355 370     2.725
2015 2.709 493     3.202
2016 3.650 753 62 1.066 5.531
2017 3.961 1.253 50 1.175 6.439
2018 4.974 1.533 81 1.287 7.875
1)Mentormidler, sort.opgaver, tøjhåndtering mv.

Planlagte tiltag 2019
 • Nyt koncept ”Genvejen”, som skaber mere fokus på direkte genbrug, Rønnede Genbrugsplads
 • Etablering af et genbrugsbyggemarked i Næstved og nyt koncept for mere direkte genbrug fra virksomheder
 • Etablering af PlusMarked i Ringsted
 • Etablering af PlusButik i Slagelse. Der arbejdes på et nyt koncept
 • Relancering af et regionalt samarbejde om genbrugsbutikker for non-profit foreninger – Second Hand, Syd- og Vestsjælland.
Præsentation: Status for PlusButikker og associerede aktiviteter. Marts 2019.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Salg af ca. 1.000 kvm jord i Slagelse (E)

J.nr.: 82.02.00Ø54-0001/2019
Sagsnr.: 6994


AffaldPlus har modtaget en henvendelse fra en nabovirksomhed, som ønsker at købe et mindre areal, således at nabovirksomheden bedre kan indrette sin drift.

AffaldPlus vurderer, at det pågældende areal ikke er strengt nødvendigt for den fremtidige drift for AffaldPlus, og har derfor tilbudt arealet til nabovirksomheden på nærmere angivne vilkår.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Henrik Brodersen påpeger, at punktet burde have været forelagt bestyrelsen til beslutning inden salg.

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.15.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.