2019-01-25

Bestyrelsesmøde 25. januar 2019 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 14. marts 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Heino Hahn

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Deltagelse i Dansk Affaldsforenings årsmøde 9.-10. maj 2019 (B)

J.nr.: 00.02.00G01-0004/2012
Sagsnr.: 6532


Dansk Affaldsforening har meldt ud, at deres årsmøde 2019 er fastlagt til dagene. 9.-10. maj 2019 og afholdes på Hotel ODEON i Odense.

Overskriften for årsmødet er "Fokus på kommuner og affaldsselskaber som drivere i den cirkulære økonomi".

Programmet for årsmødet er under udarbejdelse og forventes at blive udsendt primo februar.

Indstilling:
Bestyrelsen bedes tage stilling til, hvem der eventuelt skal deltage.

Beslutning:
Poul A. Larsen, Villum Christensen, Thor Temte, Henrik Rützou, Ivan Hansen og Finn Hansen deltager.

 

Pkt. 4. Fortsat miljøcertificering af anlæg (B)

J.nr.: 09.00.G01/2011-079
Sagsnr.: 4891


AffaldPlus' behandlingsanlæg, genbrugspladser og administration har arbejdet med miljøledelse i mange år, og siden 1998 har stadig flere af anlæggene tillige været miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden.

I ejerstrategien nævnes bl.a., at AffaldPlus skal ”drives på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag”. Det understøttes af et veldrevet miljøledelsessystem, men kræver ikke at systemet er certificeret.

Certificering har ingen betydning for omfanget af miljømyndighedernes tilsyn, så længe vi er på forkant med miljøarbejdet, og har høj systematik/information i arbejdet f.eks. i form af et miljøledelsessystem.

Fortsat certificering af miljøledelsessystemet koster ca. 140.000 kr. om året.

Indstilling:
Bestyrelsen bedes tage stilling til hvorvidt miljøledelsessystemet fortsat skal været certificeret.

Beslutning:
Certificeringen opretholdes.

 

Pkt. 5. Økonomisk bidrag til "Motorvej Nu" (B)

J.nr.: 05.00.00S49-0001/2019
Sagsnr.: 6987


Der har i mange år været snakket om de dårlige infrastrukturforbindelser i vejnettet fra Rønnede til Næstved og videre over Slagelse til Kalundborg. Der er etableret ”Komiteen for den Sjællandske Tværforbindelse”, som er et samarbejde mellem kommuner, region og lokale virksomheder for tværforbindelsen. Landspolitisk er der opstået en såkaldt Sjællandsk ”motorvejsmafia”, bestående af de fleste politiske partier i Folketinget. Lokalt er der etableret aktionsgruppen ”Motorvej Rønnede Næstved Nu”.

En motorvejsforbindelse fra Rønnede til Kalundborg vil på sigt give AffaldPlus en bedre driftsøkonomi ift. logistikomkostninger og bedre tiltrækning af arbejdskraft med de rette kompetencer. Det er derfor en fordel for AffaldPlus med en udbygget infrastruktur og derfor i AffaldPlus’ interesse, at motorvejsprojektet gennemføres – selvom en færdigbygget motorvej, i bedste fald, først vil stå klar om nogle år.

En motorvejsforbindelse vurderes at betyde en afkortelse af køretiden mellem Næstved og Faxe Miljøanlæg på 7 minutter, samt at køretiden mellem Næstved og Slagelse forventes afkortet med 4 minutter.

Torben Johansen – formand for Næstved Erhvervsforening og initiativtager til aktionsgruppen – oplyser, at der pt. er 38 virksomheder, som har støttet aktionsgruppens initiativer med et bidrag fra kr. 2.000 til 50.000. Aktionsgruppen er juridisk forankret i Næstved Erhvervsforening med selvstændigt regnskab.

Det giver derfor god mening for AffaldPlus, at investere et beløb i form af et bidrag til Aktionsgruppen, som en udviklingsomkostning, som på sigt forventes at kunne forrente sig positivt.

Som en bonuseffekt vil en investering i projektet give lokalsamfundet et signal om, at AffaldPlus bidrager til regionens udvikling.

Præsentation: Støtte til "Motorvej Næstved-Rønnede Nu". Januar 2019.

Indstilling:
Aktionsgruppen ”Motorvej Rønnede Næstved Nu” modtager et bidrag på kr. 26.500,- ekskl. moms.

Beslutning:
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 19-16.

 

Pkt. 6. Biopulp (E)

J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014
Sagsnr.: 6695


Der har i pressen været sået tvivl om, hvorvidt AffaldPlus gennem pulpningen af det madaffald, som kommunerne husstandsindsamler i de nye ordninger, giver anledning til, at der spredes plast med den afgassede digestat fra de biogasanlæg, hvor pulpen forgasses.

Valg af pulperteknologi
AffaldPlus har i forbindelse med udbud og valg af pulper til behandling af kommunernes madaffald lagt særlig vægt på, at teknologien skulle være robust overfor forureninger med andet end madaffald. Dels fordi det gør indsamlingen og afsætningen mere robust overfor eventuelle fejlsorteringer, dels fordi det giver større frihedsgrader med hensyn til valg af indsamlingsposer.

Den valgte teknologi, Gemidan ECOGI-pulperen, udmærker sig i en - af det uvildige institut ETA - udarbejdet testrapport ved, at være særligt robust med hensyn til udsortering af urenheder, herunder plast. Ved testkørsler lå koncentrationerne - hvad vægtprocenten af plasturenheder angår - mellem 10 og 20 % af grænseværdien og hvad angår arealet af synlig plast, lå dette på mellem 30 og 40 % af grænseværdien.

Hvorfor plast frem for andre posetyper
AffaldPlus-kommunerne har i samarbejde med AffaldPlus og efter faglig rådgivning fra pulperleverandøren og efter indsamling af erfaringer fra ind- og udland valgt at indsamle madaffald i plastposer. 

Det sker, fordi det erfaringsmæssigt resulterer i, at borgerne frasorterer en langt større andel af madaffaldet til genanvendelse. Det gælder således også de våde fraktioner. Dem viser borgerne sig ellers tilbøjelige til (fortsat) at lægge i restaffald, hvis der anvendes papirposer, som bløder igennem og går i stykker ved håndteringen frem til renovationsbeholderen. 

Derudover opsuger papirposer under pulpningen også nærings- og energiholdig væske i fibrene, som frasorteres i pulperens sigtesystemer, og giver i øvrigt anledning til flydelagsdannelser i såvel silo som biogasanlæg, hvis de passerer igennem pulperen.

Kommunerne har på samme vis - i samarbejde med AffaldPlus og pulperleverandøren og efter indhentning af erfaringer fra ind- og udland for 5 ud af 6 kommuners vedkommende - valgt at indsamle i poser fremstillet af fossilt baseret men genanvendt plast. 

Det skyldes ikke mindst et stærkt uigennemsigtigt marked for bionedbrydelige poser. Poserne kan i dag markedsføres som bionedbrydelige, såfremt blot 30 % består af bionedbrydeligt materiale - som i øvrigt først nedbrydes endeligt ved 60-70 grader celsius - mens resten så meget vel kan være fossilt. 

Hagen ved såkaldte bioposer er, at de opløses delvis i pulperen, og at småstykker finder vej gennem den sigte, som ellers skal hindre, at der kommer plast-stykker og andre urenheder på mere end 2 mm i pulpen.

Brug af såkaldt bionedbrydelige poser kan således resultere i præcis det modsatte af det ønskede, nemlig at pulpen bliver forurenet med fossilt baseret plast. De plaststumper, analyselaboratoriet har kunnet konstatere i pulpen indtil nu (under grænseværdien), har typisk været plast af denne type, da den stadig anvendes i én kommune, og da en del af pulpen -  under indkøringen af anlægget - er fremstillet på madaffald fra andre kommuner på Sjælland, som også gør brug af bionedbrydelige poser.

Renheden af pulpen i indkøringsfasen
AffaldPlus udtager løbende pulp-prøver i forbindelse med indkøringen af den nye pulper, og lader dem analysere af uvildigt, certificeret laboratorium.

Nedenfor er i et diagram vist overholdelse af grænseværdier for alle de parametre, for hvilke der er fastsat sådanne i slambekendtgørelsen. Overholdelsen er vist i % af den aktuelle grænseværdi, da det er umuligt at vise alle koncentrationer i absolutte tal, eftersom de absolutte værdier svinger mellem 3 mg/kg og 10.000 mg/kg, og eftersom to af parametrene er udtrykt i % af tørstoffet.

Den seneste plast-analyse fra 7. januar 2019, der i modsætning til tidligere analyser rapporterer i overensstemmelse med den nye slambekendtgørelse, viser fuld overholdelse af alle tre plastparametre. Det samme gælder de indtil nu udførte analyser af tungmetalindhold m.v.

Det fremgår, at for langt de fleste parametre vedr. metaller og organiske mikroforureninger ligger værdierne under 10 % af grænseværdierne. For to toksiske metaller og for NPE (en nonylphenol, der bl.a. benyttes i kosmetik og "andre" fugemasser) dog mellem 10 og 30 %. 

Hvad angår synlige urenheder >2 mm må disse forekomme med en vægtprocent på 0,5, men findes kun i en koncentration på 0,129 %. Plaststykker >2 mm, der må forekomme i en vægtprocent på 0,15 %, forekommer kun i en koncentration på 0,0026 %. Synlige plasturenheder >2 mm må forekomme med et areal på 1 cm2 pr. % tørstof, og her ligger koncentrationen på 45 % af grænseværdien. I et tidligere notat til bestyrelsen lå værdien tilsyneladende væsentligt tættere på grænseværdien, men det skyldtes en fejlagtigt rapportering i forhold til slambekendtgørelsens krav.

Det skal bemærkes, at råmaterialerne under indkøringsfasen til stadighed ændrer karakter, og at der fortsat sker en optimering af processerne. Det er et mål for AffaldPlus, at alle aktiviteter i Energiafdelingen skal være dobbelt så gode, som grænseværdierne foreskriver. Det er opfyldt, men desuagtet samarbejder Energiafdelingen med leverandøren om at få arealet af den synlige plast nedbragt yderligere.

Præsentation: Miljøparametre, januar 2019.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Brand på Slagelse AffaldsEnergi - Status (E)

J.nr.: 07.50.00G01/-0001/2019
Sagsnr.: 6985


På mødet gives en opfølgende status efter brand på Slagelse AffaldsEnergi.

Anlægget blev beskadiget ved en brand den 1. december 2018. Der er gennemført en intensiv skadesudbedring på anlægget, og anlægget er igen sat i drift den 28. december 2018.

Restaffald fra Slagelse og Sorø kommuner er blevet behandlet på Næstved AffaldsEnergi, og øvrigt affald er mellemlaget, i det omfang det har været nødvendigt.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Næstved Fjernvarme - Status (E)

J.nr.: 86.00.G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Varmeaftale:
Indledningsvis skal det nævnes, at kontraktforhandlingerne med Næstved Fjernvarme (NFV) fortsat ikke er afsluttet.

Igangværende sager:
Der er derudover et par uafsluttede sager i Energiklagenævnet/Forsyningstilsynet.

Energiklagenævnet:
Sagen i Energiklagenævnet vedrører muligheden for at overføre underdækning (tab opstået i forbindelse med omkostninger udover prisloftet) til indregning/opkrævning efterfølgende år.

Sagen vil formentlig blive afsluttet indeværende kvartal.

Problemstillingen vedrører ikke den senere opstået diskussion om modregning mellem over- og underdækninger.

Forsyningstilsynet:
Sagen i Forsyningstilsynet omhandler ansøgning om tilladelse til indregning af renter af kommunernes tidligere indskud (i FASAN). Sagen er anlagt 1. marts 2007 og dermed i varmeåret 2006/07.

Sagen er fortsat uafklaret, men en afgørelse kan forventes indeværende kvartal.

I forbindelse med de seneste indlæg fra parternes advokater har NFV's advokat sået tvivl om tidligere års indregning af renter – før sagen er startet i marts 2007.

Der er fejlagtigt indregnet renter, men for alle årene 2004/05 – 2006/07 er der tale om underdækninger, hvorfor NFV ikke har betalt de indregnede renter. NFV fremfører dog nu, at de fejlagtigt indregnede renter er betalt, mens andre omkostninger ikke er betalt.

Efterfølgende år 2007 – 2009 viser overdækninger, hvilke alle i overensstemmelse med daværende regler er tilbagebetalt til NFV.

Der er også for disse år indregnet renter, men efter ønske og aftale med NFV er de opkrævede renter midlertidigt placeret på NFV's bankkonto.

Vores juridiske rådgiver har ved indlæg af 14. januar 2019 tilbagevist NFV's synspunkter.

Det er herefter Forsyningstilsynet, som træffer afgørelse om i hvilket omfang om med hvilket beløb forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital kan opkræves.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at kommunerne har opkrævet rente af indskudskapitalen indtil tilbagebetalingen til kommunerne, men at fakta på nuværende tidspunkt er, at NFV ikke har betalt andel af disse renter.

Den andel af kommunernes opkrævede rente, som er betalt af Energiafdelingen, er således for nærværende udelukkende betalt af affaldskunderne.

Anden uenighed:
I en for AffaldPlus uvedkommende sag har Energiklagenævnet nu truffet afgørelse om, at fremført underdækning skal opkræves indenfor efterfølgende 2 år, hvilket medfører, at tidligere års underdækninger ikke kan fremføres til modregning i efterfølgende – i øvrigt allerede afregnede – overdækninger.

Afgørelsen har vi naturligvis taget til efterretning, og i samme indlæg som nævnt overfor, meddelt, at vi ikke søger modregning mellem årenes under- og overdækninger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Mystery shopper - Status (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0002/2014
Sagsnr.: 6663


AffaldPlus har en stor direkte kontakt med borgere og virksomheder i forbindelse med alle de forskellige anlæg og aktiviteter. Der foretages derfor lejlighedsvis forskellige former for tilfredshedsmålinger, som dels viser et tilfredshedsniveau og dels peger på mulige udviklingsområder. Alene for genbrugsområdet var der mere end 2,2 mio. kundebesøg i 2018.

På genbrugsområdet blev der i 2018 foretaget to forskellige typer undersøgelser for områderne: Genbrugspladser, PlusButikker, og Genbrugsterminalen. De to typer er henholdsvis ”Mystery Shopper” (hemmelige kunder) og EXIT-undersøgelser, som er interviews af rigtige kunder. Firmaet Shoptimizer har stået for undersøgelserne.

Mystery Shopper
Alle genbrugspladser besøges af en for medarbejderne ukendt kunde, som har medbragt affald og skal agere en almindelig kunde. Der spørges og observeres ud fra en spørgeramme på 30-35 spørgsmål. Den er opdelt på fire hovedområder (ankomst, pladsens faciliteter, kundebetjeningen og afslutning). Hver plads/anlæg blev besøgt 8 gange fordelt over året.

Exit-målinger
En ”ekstern” interviewer kunder, som er på den enkelte plads. Der er en spørgeramme på 10-12 spørgsmål, og der spørges det antal kunder, som kan nås på en dag. Der blev foretaget 2 undersøgelser pr. plads/anlæg i 2018.

Resultater
 
Område Tilfredsheds-%
Mystery Shopper EXIT-målinger
Genbrugspladser 85,9 89,4
PlusButikker 85,6 82,3
Genbrugsterminalen 88,2 88,8
I alt 86,6 88,9

Der ses variationer for de enkelte pladser og anlæg, ligesom der er variation over året. Herudover peger resultaterne på udviklingsmuligheder, som mere fokus på affald til direkte genbrug og til en vis grad større fokus på renholdelse visse steder. Resultaterne anvendes til særlige indsatser for den enkelte plads/anlæg.

Succeskriteriet har været en tilfredshedsprocent på mindst 80, svarende til rigtig god kundeservice.

Der orienteres nærmere om undersøgelserne på mødet.

Præsentation: Mystery Shopper.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Frivillige organisationers adgang til genbrugspladserne (E)

J.nr.:07.59.00G01-0003/2014
Sagsnr.: 6685


AffaldPlus har flere gange drøftet udfordringerne med organisationernes adgang til genbrugspladserne. Der har været taget forskellige initiativer, og AffaldPlus har bl.a. i 2016 foreslået Ministeren en pragmatisk løsning, i form af et konkret forslag, hvilket Ministeren har afvist. Materialet fremgår af bilag til sagen.

Problemstillingen er, at rigtig mange frivillige organisationer er at betragte som en virksomhed i affaldsbekendtgørelsens forstand, bl.a. fordi de har et CVR-nr.

Problemstillingen er landsdækkende og har ført til en række spørgsmål til ministeren igennem tiden, herunder med flere foretræder til følge.

Det er administrationens vurdering, at der kan beskrives følgende tre modeller for frivillige organisationers adgang til genbrugspladser:
  1. Transportørmodellen
  2. Storskraldsmodellen
  3. Betalingsmodellen (nuværende).
Der er nærmere redegjort for de tre modeller i tilhørende bilag. Der er samtidig udarbejdet en opgørelse over hvordan andre affaldsselskaber håndterer sagen.

Affaldsselskabet – Norfors beliggende i Hørsholm og ejet af 5 kommuner – har via Partnerskab for Cirkulær Økonomi, søgt økonomi under Region Hovedstaden PARCK (Partnerskab for Cirkulære Kommuner) og opnået økonomi til at kortlægge og foreslå modeller for samarbejde mellem kommuner/affaldsselskaber og de frivillige organisationer. Projektet er udbudt blandt tre rådgivere, og opgaven skal løses af Affaldskontoret med aflevering i april måned.

Administrationen revurderer mulighederne for nye modeller eller evt. justering af de beskrevne modeller.

Ministeren har tidligere lovet de frivillige organisationer, at der vil "blive set på" deres adgang til genbrugspladser i forbindelse med en revision af affaldsbekendtgørelsen. Det vil i sig selv kunne ændre forudsætningerne for deres adgang.

Bilag:
 - Notat om frivillige organisationers adgang til genbrugspladser.
 - Korrespondance mellem AffaldPlus og Energi-, Forsynings- og Klimaministeren januar og februar 2016 om frivillige foreningers gebyrbetaling for adgang til genbrugspladser.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.10.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Elmer Jacobsen, Thor Temte, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand og Poul A. Larsen.