2018-12-14

Bestyrelsesmøde 14. december 2018, kl. 10.00, Støvlet Katrines Hus, Slagelsevej 63, 4180 Sorø
Opdateret: 18. december 2018

Mødedeltagelse / Afbud


Bestyrelsen: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Perioderegnskab pr. 30. september 2018 (B)


I forbindelse med erhvervelsen/overdragelsen af aktiviteten har vi ikke modtaget detaljerede økonomiske oplysninger på kontoniveau, hvorfor budgettet for 2018 er baseret på omkostninger på et mere overordnet niveau.

Regnskabsopfølgningen for indeværende år kan derfor ikke foretages tilstrækkeligt detaljeret og svarende til de fremtidige opfølgninger.

Fordelingen af årsbudgettet er som udgangspunkt fordelt ligeligt over året, dog er omkostningerne til brændsel (gas) fordelt i henhold til graddage.

Perioderegnskabet viser en realiseret variabel varmepris på 462 kr./MWh, mens halvårsregnskabet viste en variabel varmepris på 488 kr./MWh.

Acontobetalingerne er baseret på en budgetteret variabel betaling på 470 kr./MWh.

Regnskabets omkostninger viser primært afvigelse på brændselsomkostninger, hvilket skyldes den kolde vinter, med deraf følgende øget varmeforbrug. I forhold til periodens budgetterede varmesalg er der solgt ca. 7 % mere.
Det øgede varmesalg har medført større forbrug af gas, tilmed til stigende priser.

På grund af manglende erfaringsdata er det ikke muligt at vurdere årets endelige varmepris.

Bilag: Perioderegnskab pr. 30. september 2018.

Præsentation: Perioderegnskab pr. 30. september 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.


 

Pkt. 4. Budget, takster 2019 og takstblad (B)


Alle beløb er i 1.000 kr., medmindre andet fremgår.

Budgettet for 2019 er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf.

Efter et års drift er indsigten i selskabets omkostningsstruktur øget, hvorfor det med udgangspunkt i selskabets registreringer er muligt på et bedre grundlag at vurdere udviklingen i såvel indtægter som omkostninger.

Omkostningerne fremskrives i overensstemmelse med forventningerne til prisudviklingen.

Der har hele tiden været forventet en stigning i varmeprisen fra 2018 til 2019.

I de oprindeligt budgetterede/beregnede varmepriser for 2019 og efterfølgende år var indeholdt bortfald af grundbeløbsbetalingen.

Samtidigt viser udviklingen i omkostningerne til indkøb af gas for el-produktion imidlertid en stigning udover det forventede. 

Samlet medfører ovennævnte forhold, at stigningen i varmeprisen er større end oprindeligt budgetteret/forventet. For et gennemsnitligt eenfamiliehus var der oprindeligt forventet en varmepris for 2019 på ca. kr. 14.800., men den stigende gaspris medfører yderligere omkostninger på ca. kr. 500.

For et gennemsnitligt enfamiliehus forventes varmeprisen stigende fra indeværende år ca. kr. 12.000 til næste år ca. kr. 15.300.

En gennemsnitlig lejlighed forventes stigende fra kr. 9.600 til kr. 12.300.

Bilag: Budget 2019 med tilhørende takstblad.

Præsentation: Budget 2019.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 5. Energisparetiltag (E)


Bestyrelsen orienteres om uafklarede forhold vedr. energispareforpligtigelse for Sorø Fjernvarme i 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Mellemværende med SEAS-NVE (E)


Efter overtagelsen af aktiviteten er der desværre fortsat enkelte udeståender med SEAS-NVE. Disse elementer gennemgås nedenfor:

Antenneleje:
Ved en gennemgang af aftalerne/kontrakterne omkring antenneleje har det vist sig, at der er indbetalt deposita til SEAS-NVE.
SEAS-NVE mener, det samlet drejer sig om kr. 136.600 med tillæg af moms.

Der er tale om 5 aftaler, og en gennemgang heraf med opgørelsen fra SEAS-NVE viser uoverensstemmelser i 3 aftaler, ligesom der efterfølgende er fremkommet en hidtil ukendt allonge til en enkelt aftale, indeholdende reduceret betaling.

Der burde samlet være opkrævet deposita for kr. 229.340 med tillæg af moms, idet en afklaring af de manglende opkrævninger afventer bekræftelse fra lejerne.

Der er således tale om et tilgodehavende enten hos lejerne eller SEAS-NVE.

Beløbet er ikke medtaget i refusionsopgørelsen, hvorfor der udestår et tilgodehavende hos SEAS-NVE.

Igangværende arbejder:
SEAS-NVE fastholder fortsat, at der ved overtagelsen var igangværende arbejder, hvilket bestrides af Sorø Fjernvarme.

Beløbet blev af SEAS-NVE oprindeligt opgjort til kr. 4.156.691, men er efterfølgende reduceret til kr. 1.329.011.

Kravet er gentagne gange blevet afvist, men SEAS-NVE har igen i november fastholdt kravet med kommentar om, at der skal foreligge en for begge parter rimelig forligsmæssig løsning.

Refusionsopgørelse:
Da SEAS-NVE mener at have et tilgodehavende for igangværende arbejder på kr. 1.329.011, har selskabet modregnet det ubestridte mellemværende vedrørende deposita på kr. 136.600.

Sammenfatning:
Da det ikke umiddelbart kan forventes, at der opnås enighed om ovennævnte mellemværende, vil det - efter aftale/anbefaling fra vores juridiske rådgiver - blive nødvendigt at foretage de nødvendige juridiske tiltag til inddrivelse af selskabets tilgodehavende, foreløbigt opgjort til kr. 136.600.

Det fastholdes, at der ikke på overtagelsesdagen er tale om igangværende arbejder, hvorfor et sådant krav afvises.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Forsyningstilsynets behandling af indregnede omkostninger (E)


Sorø Kommune har ved brev af 12. februar 2018 til Forsyningstilsynet klaget over indregnede omkostninger i tidligere års priseftervisninger.
I mail af 8. marts 2018 er klagen blevet uddybet.

Desuagtet problemstillingen vedrører perioden før overtagelsen af aktiviteten, skal klagen rettes mod og behandles af den til enhver tid værende ejer af aktiviteten, hvorfor kravet formeldt er rettet mod Sorø Fjernvarme.

Såfremt der bliver tale om tilbagebetaling til varmeforbrugerne, vil et sådant krav blive rettet mod SEAS-NVE.

Den egentlige sagsbehandling varetages af Forsyningstilsynet, men tilsynet har med skiftende argumenter ikke følt anledning til at sagsbehandle klagen.

Da tilsynets argumenter klart har kunnet tilbagevises, har tilsynet efterfølgende i november anmodet om fremsendelse af alt relevant materiale til behandling af klagen.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvilken konklusion Forsyningstilsynet træffer, idet afgørelsen i øvrigt kan ankes til Energiklagenævnet.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Eventuelt 

Mødet hævet

Kl. 12.10.

Sign.: Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.