2018-12-14

Bestyrelsesmøde 14. december 2018 kl. 15.00 på Skjoldenæsholm Konferencecenter, Skjoldenæsvej 106, 4174 Jystrup
Opdateret: 1. juli 2019

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Thor Temte


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. oktober 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2017
Sagsnr.: 6877


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 10.932, mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 21.691.

Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 8.047.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, hvilke beløb er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt for affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:

Den samlede omsætning er ca. 5,3 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget.

Gebyrindtægterne er ca. 0,9 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket stort set udelukkende kan henføres til merindtægter for haveaffald.

Som følge af den varme og solrige sommer og efterår er der ikke tilbageført de budgetterede mellemdeponerede mængder, hvorfor refusionen af statsafgiften bliver ca. 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret.

Budgetafvigelsen ved salg af genanvendelige materialer vedrører genbrugsterminalen, men det skal påpeges, at de svigtende indtægter fuldt ud opvejes af reducerede købsomkostninger. Som det fremgår af afdelingsregnskaberne er afdelingens samlede nettoresultat således bedre end budgetteret (ca. 0,1 mio. kr.).

Den forøgede omsætning for genbrugspladserne hidrører fra butikkerne samt salg af jern og metal og modregnet vigende indtægter på papir og pap.

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter – i øvrigt med enhedspris maksimalt til gældende varmeprisloft.

I Næstved er varmeprisen på ca. 92 kr./GJ, mod budgetteret 97 kr./GJ og kr. 85 kr./GJ sidste år. Desuagtet disse varmepriser indregnes maksimalt affaldsvarmeprisloftet, som for indeværende år andrager 89 kr./GJ.

Varmeafsætningen er fortsat bedre end budgetteret, dog nu reduceret til 3 % (i enheder).

I Slagelse er varmeprisen ændret med 4 kr./GJ i forhold til halvårsregnskabet 30. juni, og andrager nu ca. 65 kr./GJ, hvilket i øvrigt er identisk med varmeprisen sidste år.

Energiindtægterne indeholder i øvrigt el-indtægter, hvor de vigende indtægter opvejes af kompensationsbetalingen i forbindelse med by-pass.

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 4,9 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket stort set svarer til budgetafvigelsen for omsætningen. Bruttoindtjeningen er dermed som budgetteret.

Der er i øvrigt tale om såvel budgetoverskridelsen som budgetbesparelser.

For personaleomkostningerne er tale om besparelser/forbedringer på genbrugsområdet på ca. 2,5 mio. kr. samt et merforbrug på genbrugspladserne på ca. 3,4 mio. kr.

De stigende omkostninger for genbrugsområdet skyldes hovedsagelig ekstra arbejdsopgaver i Sorø og Ringsted i forbindelse med udbringning/mærkning af beholdere samt andre serviceydelser. Samtidig er der et merforbrug i butikssegmentet som følge af større omsætning og flere solgte varer. Der er ligeledes et merforbrug i storskrald- og haveaffaldsindsamlingen, idet der i normeringen ikke var taget hensyn til arbejdet før opstartstidspunktet 1. maj. Det samlede ekstraarbejde er finansieret ved tilsvarende merbetaling.

Af den budgetmæssige overskridelse for maskiner og materiel på ca. 2,9 mio. kr. vedrører ca. 4,0 mio. kr. energiafdelingen og 1,7 mio. kr. miljøanlæggene, modregnet en besparelse for genbrugspladserne på ca. 2,2 mio. kr. og kuberne ca. 0,6 mio. kr.

Merforbruget i energiafdelingen vedrører gennemført revision, mens der for miljøanlæggene er tale om overskridelser på vedligehold af rullende materiel.

Affaldsbehandlingsomkostningerne er stigende for genbrugspladserne som følgende af stigende mængder med ca. 3,3 mio. kr. og kuber med ca. 1,8 mio. kr., men samtidig konstaterer energiafdelingen besparelser på ca. 2,7 mio. kr. på bortskaffelse af slagger og flyveaske.

Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 4,7 mio. kr. mindre end budgetteret, idet den budgetmæssige afvigelse kan henføres dels til genbrugsterminalen med ca. 2,4 mio. kr. og dels til energiafdelingen med ca. 2,7 mio. kr. Budgetafvigelsen for energiafdelingen kan henføres til afgiftsområdet, hvor en tilbagebetaling vedrørende tidligere år andrager ca. 1,1 mio. kr. Der udover konstateres budgetbesparelse for spildevandsafgift og elforbrug med samlet ca. 1,7 mio. kr.

På bygningsområdet er der tale om besparelser på vedligeholdelse i Næstved.

Afskrivningerne er budgetmæssigt fordelt ligeligt over året, mens de faktiske afskrivninger først påbegyndes, når anlægget er indkøbt, eller byggeri er afsluttet og klar til brug. Som følge heraf konstateres energiafdelingens reducerede afskrivninger med ca. 3,6 mio. kr. og genbrugspladserne ca. 0,8 mio. kr.

Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 2,6 mio. kr. under periodens budget, og kan henføres til kommuneservice og kommunikation. Budgetforbedringen vedrører primært personaleomkostninger, samt pr-omkostninger.

Finansielle poster:
I perioden er modtaget afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede afkast dog modregnes forventet kurstab.

De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, og indeholder forventet kommunal garantiprovision.

Segmentregnskaber:
Afdelingsregnskaberne viser udelukkende større budgetafvigelse for energiafdelingen og genbrugspladserne.

Afdelingernes budgetmæssige afvigelser er beskrevet ovenfor i de regnskabsmæssige hovedpunkter.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 31. oktober 2018.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. oktober 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Revideret budget 2019 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2018
Sagsnr.: 6927


Budgetforudsætninger til Revideret budget 2019:

- Alle beløb er i hele 1.000 kr., med mindre andet fremgår.

- Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf.

- Lønudviklingen for 2019 er baseret på lønningerne for juli 2018, tillagt regulering for året 2018 og 2019.

- Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper.

- Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter.
  Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg.

- Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/1 2016. Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet.

- Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 406.800 GJ.
   For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 864.000 GJ.

- De beregnede varmepriser er for Slagelse under varmeprisloftet og for Næstved identisk med affaldsvarmeprisloftet. I Næstved budgetteres varmeprisen
  til 88,00 kr./GJ og i Slagelse til 63,84 kr./GJ.

- Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler, tillagt forventet rentestigning.

- Affaldsmængderne er budgetteret til:
 • Affaldsenergianlæggene inkl. biobrændsel, 138.200 tons
 • Affaldsenergianlæggene, importeret affald 33.000 tons
 • Forbehandlingsanlæg, 17.000 tons
 • Deponeringsmængderne, 14.000 tons
 • Træ til genanvendelse, 11.500 tons
 • For haveaffald, kompostering og biobrændsel forventes mængderne til 54.300 tons
 • Afsat kompostmængde, 3.000 tons
 • Behandlede mængder, Genanvendelige materialer 24.188 tons
- Som følge af kørselsudligning vil der være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for
  samtlige kommuner for takster på affaldsenergisanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg/biobrændsel.

- I forhold til 2018 er taksterne ændret således:
 • Affaldsenergi – Stort brændbart reduceret fra kr.760 til kr.610
 • Deponi – miljøgebyr - uændret
 • Madaffald (KOD) – reduceret fra kr. 475 til kr. 425
 • Komposteringsanlæg/biobrændsel – Haveaffald reduceret med kr.35
 • Genbrugspladserne – uændret
 • Kommunespecifikke ydelser – stigende med 1 kr./pr. indbygger til kr.22
 • For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende
 • MGP, stigende med kr. 135, fra kr. 565 pr./t. til kr. 700 pr./t.
 • Driftsbudgetterne for overslagsårene 2020 – 2022 er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocenterne for den kommunale pris- og lønudvikling.
- Driftsbudgetterne for overslagsårene 2020 - 2022 er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocenterne for den kommunale pris- og lønudvikling.

   På nuværende tidspunkt er der ikke budgetteret med takstændringer i øvrigt, hvorfor der forventes lånoptagelse i år 2019, for at finansiere de planlagte
  anlægsinvesteringer.

- Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene.

- På Slagelse Affaldsenergi er der medtaget nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år 2030. Der er indledt drøftelser med SK Forsyning herom.

- Der budgetteres med investeringer på Slagelse Affaldsenergi, hvor investeringerne ikke vil være fuldt ud afskrevet med udgangen af år 2020, hvor den
  nuværende aftale ophører.

- Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.

- Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet.

Bilag: Revideret budget 2019.

Præsentation: Revideret budget 2019.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 5. Invitation til strategiseminar hos Næstved Fjernvarme (B)

J.nr.: 00.02.00G01-0004/2018
Sagsnr.: 6974


Næstved Fjernvarme har inviteret bestyrelsesformand Poul A. Larsen og næstformand Elmer Jacobsen til strategiseminar den 11. januar 2019:

"Til
Carsten Rasmussen
Helle Jessen
Helge Adam Møller
Kristian Skov-Andersen
Poul A. Larsen (formand for AffaldPlus)
Elmer Jacobsen (næstformand for AffaldPlus)

Bestyrelsen ved Næstved Fjernvarme har et årligt strategiseminar i januar måned, hvor forskellige byrådsmedlemmer tidligere har deltaget i punktet ”den politiske time”, hvor bestyrelsen og politikere kan drøfte forskellige emner inden for energipolitik, med speciel fokus på fjernvarme.

Vi planlægger det således, at I kan spise aftensmad sammen med os, hvis I har lyst.

Arrangementet er på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved - fredag den 11. januar 2019 kl. 16.00.

I får et program og en nærmere introduktion til årets emne når dagen nærmere sig.


I det omfang I har tid og lyst til at deltage bedes dette meddelt undertegnede inden den 5. januar 2019, herunder om I deltager i den hyggelige middag."

Indstilling:
Formand og næstformand meddeler Næstved Fjernvarme, at de deltager i strategiseminaret.

Beslutning:
AffaldPlus repræsenteres af Elmer Jacobsen og Benny Christensen.


 

Pkt. 6. Studietur for bestyrelsen maj 2019 (B)

J.nr.: 00.05.00G01-0003/2018
Sagsnr.: 6973


Bestyrelsen har i forbindelse med godkendelsen af mødekalenderen for 2019 på mødet den 28. september besluttet at gennemføre en studietur i perioden 18. - 24. maj 2019.

Det foreslås, at turen går til Holland, som er førende på en række områder indenfor bl.a. behandling af genanvendelige materialer som tekstiler og beton samt indenfor arbejdet med cirkulær økonomi (CØ). Endvidere foreslås, at turen foregår i to minibusser med egne chauffører, og at turen finder sted i perioden søndag den 19. maj – fredag den 24. maj 2019.

Hvis transporten ændres til fly, vil der kunne spares 1-2 timer hver vej i transporttid, og det vil koste ca. 1.400 kr. mere pr. person.

Turen kan evt. forlænges med en dag – altså afgang lørdag den 18. maj 2019 (ekstra omkostning ca. 1.800 kr./person).

Foreløbigt program for studieturen samt økonomisk overslag vil blive forelagt på mødet.

Evt. afbud til turen kan meddeles på bestyrelsesmødet.

Indstilling:
AffaldPlus indstiller, at studieturen 2019 går til Holland i perioden 19. maj – 24. maj 2019.

Beslutning:
Studieturen tilrettelægges til tidsrummet lørdag 18. maj til fredag 24. maj i 2 minibusser.


 

Pkt. 7. Brand på Slagelse Affaldsenergi (E)

J.nr.: 09.02.00G02-0003/2015
Sagsnr.: 6775


Lørdag ved 15:30 tiden opstod der brand på Slagelse Affaldsenergi.

Branden opstod under påfyldningspusheren og udviklede sig op i kedelhuset, hvor den slutteligt brændte igennem taget på kedelhuset.

Vores egne medarbejdere var, af anden grund, på anlægget, og de kunne således bistå brandvæsnet i deres hurtige indsats, og branden blev derfor slukket relativt hurtigt.

Desværre nåede branden, at lave en del skader på de tekniske installationer, særligt på hydraulik og el-installationer.

Søndag gennemgik vores medarbejdere anlægget og udarbejdede en aktivitetsplan for, hvad der skulle sættes i værk, med henblik på at begrænse yderligere skade på anlægget.

I den forløbne uge er der arbejdet på at få overblik over årsagen til branden, samt konsekvenserne heraf – herunder hvor længe anlægget forventes at være ude af drift.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og vores forsikring er med i udredningsarbejdet.

På bestyrelsesmødet gives en mere detaljeret redegørelse for hændelsen.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 8. Opfølgning på borgmestermøde (E)

J.nr: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


På dagsordenen til borgmestermødet var; Håndtering af kommunernes nye indsamlingsordninger, Håndtering af plast samt Fællesskabet og samarbejdet.

Der lægges op til en drøftelse af borgmestermødet med henblik på, hvordan dagsordenen for kommende borgmestermøder bør udformes.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Status for kontraktforhandlinger med Næstved Fjernvarme (E)

J.nr.: 86.00G01/2011-102
Sagsnr.: 4925


Der vil på mødet blive orienteret om status for forhandlingerne med Næstved Fjernvarme.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Referat fra bestyrelsesmøde hos Sorø Fjernvarme (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
Sagsnr.: 6908


Der vil på mødet blive givet et referat fra Sorø Fjernvarmes bestyrelsesmøde 14. december 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 11. Samarbejde med Gate 21 (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0005/2018
Sagsnr.: 6975


På mødet orienteres om AffaldPlus' deltagelse i projekt ”Fælles Regional Energiomstilling”.

Formålet med projektet er, at understøtte kommuner, forsyningsselskaber og øvrige aktører i omstillingen til vedvarende energi i Region Sjælland, for dermed at skabe overblik over investeringsbehov, formulere konkrete investeringsplaner og bidrage til, at omsætte strategi til handling gennem formulering af konkret beslutningsoplæg for en række energianlæg.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 12. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 17.55.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.