2018-10-26

Bestyrelsesmøde 26. oktober 2018 kl. 9.00. Ved Fjorden 20 "Nederste etage"
Opdateret: 29. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud:
 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. august 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2017
Sagsnr.: 6877


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 8.455, mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 19.210.

Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 4.854.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, hvilke beløb er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser. Der indregnes dog maksimalt varmepriser i overensstemmelse med udmeldt affaldsvarmeprisloft.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Indledning:

Regnskabsopfølgningen for juli og august viser en markant afvigelse i forhold til månedernes budget, hvilket i langt overvejende grad skyldes et enkelt forhold – udviklingen i varmeprisen for Næstved.
Energiafdelingen viser, som konsekvens heraf, en reduktion i årets overskud fra ca. 13,1 mio. kr. pr. 30. juni til nu ca. 2,4 mio. kr.

Varmeprisen afspejler omkostningerne, idet indregningen også for perioderegnskaberne dog er maksimeret af affaldsvarmeprisloftet.  Med udgangen af august andrager varmesalget (i enheder) ca. 2 % mere end budgetteret, men da omkostninger er stigende, konstateres en varmepris på ca. 105 kr./GJ mod budgetteret ca. 94 kr./GJ. Sidste år var varmeprisen ca. 86 kr./GJ.

I perioderegnskabet indregnes, som nævnt ovenfor, maksimalt varmeprisloftet på 89 kr./GJ, hvorfor der i nærværende regnskab ikke er medtaget indtægter hidrørende for varmeprisen, udover prisloftet, svarende til ca. 8,2 mio. kr. I halvårsregnskabet var beløbet ca. 0,7 mio. kr.

Såfremt omkostningerne med årets udgang giver en resulterende varmepris maksimalt svarende til prisloftet, vil den manglende indtægt blive indregnet senere i året.

Det drejer sig primært om at udvise tilbageholdenhed med omkostningsdisponering.

Omsætning:
Den samlede omsætning er ca. 9,2 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget.

Gebyrindtægterne er ikke helt som budgetteret, idet forskellen andrager ca. 2,5 mio. kr.

De manglende indtægter kan henføres til affaldsenergi med ca. 2,9 mio. kr. og vedrører dagrenovation og dagrenovationslignende. Ikke mindst den ændrede sortering i Slagelse medfører reducerede gebyrindtægter for energiafdelingen.

De svigtende indtægter for affaldsenergi opvejes ikke af forøgede refusioner af statsafgifter, idet kapaciteten for bortkølingen ikke har været tilstrækkelig i den lange varme sommer. Hermed har det hverken været muligt at importere eller tilbageføre yderligere mængder fra mellemdeponi.

Budgetafvigelsen ved salg af genanvendelige materialer vedrører genbrugsterminalen, men det skal påpeges, at de svigtende indtægter fuldt ud opvejes af reducerede købsomkostninger (registreres som øvrig produktionsomkostning). Som det fremgår af afdelingsregnskaberne er afdelingens samlede nettoresultat således bedre end budgetteret (ca. 0,1 mio. kr.).

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor stigende omkostninger umiddelbart medfører forøgede energiindtægter – dog maksimalt til gældende varmeprisloft.

Der henvises til den føromtalte indledning.

I Næstved er varmeprisen på ca. 105 kr./GJ, mod budgetteret 94 kr./GJ og sidste år kr. 86 kr./GJ. I Slagelse er varmeprisen 62 kr./GJ, mod 59 kr./GJ sidste år. For Slagelse er varmeprisen ligeledes lavere end det budgetterede.

Det skal bemærkes, at varmepriserne forventes faldende i løbet af året, dog kan årets ”løvfaldssommer” ændre på årets resulterende varmepris.

Den i Næstved stigende varmepris skyldes forøgede omkostninger, blandt andet i forbindelse med lukning af ovnene ved planlagt revision. Det årsfordelte budget tager således ikke højde for denne revision, idet fordelingen over året følger den sædvanlige historiske disponering.

Energiindtægterne indeholder i øvrigt el-indtægter, hvor de vigende indtægter (grundbeløbsbetalingen) ikke fuldt ud opvejes af kompensationsbetalingen i forbindelse med by-pass. Samlet er der tale om en budgetafvigelse på ca. 1,7 mio. kr.

De forbedrede indtægter for genbrugspladserne skyldes merindtjening på jern og metal fratrukket færre indtægter for pap og papir.

Desuden konstateres større salg i butikkerne på ca. 0,5 mio. kr.

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 10,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

Der er større budgetmæssige besparelser for omkostningsgrupperne: produktionsomkostninger med 6,7 mio. kr., bygningsdrift med ca. 1,2 mio. kr. samt afskrivninger med 3,7 mio. kr.

Den budgetmæssige afvigelse for maskiner og materiel kan i al væsentlighed henføres til genbrugspladserne og vedrører anskaffelse og vedligehold af materiel. Samlet set er der tale om budgetforbedring på ca. 2,2 mio. kr.

Der er dog samtidig tale om merforbrug i Energiafdelingen, hvor revisionen af ovnlinjerne i Næstved samlet har medført et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. Heri kan modregnes besparelser i Slagelse, så afdelingen netto har et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr.

Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 6,7 mio. kr. mindre end budgetteret, idet de væsentlige budgetmæssige afvigelse kan henføres til genbrugsterminalen med ca. 2,2 mio. kr. (jævnfør tidligere) og energiafdelingen med ca. 4,2 mio. kr.

For energiafdelingen kan budgetafvigelsen bland andet henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reduceret tillægsafgifter og CO2-afgift med samlet ca. 0,6 mio. kr. Ligeledes er der på afgiftsområdet en tilbagebetaling vedrørende tidligere år på ca. 1,1 mio. kr. Udover afgiftsområdet konstateres budgetbesparelse for spildevandsafgift og elforbrug med samlet ca. 1,9 mio. kr.

Afskrivningerne er budgetmæssigt fordelt ligeligt over året, mens de faktiske afskrivninger først påbegyndes, når anlægget er indkøbt, eller byggeri er afsluttet og klar til brug.

Bygningsdrift:
Budgetbesparelsen vedrører primært vedligeholdelse af produktionsbygningerne i Næstved.

Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 2,0 mio. kr. under periodens budget, og kan væsentligst henføres til kommuneservice og kommunikation. Budgetforbedringen vedrører primært pr-omkostninger samt informationskampagner og projekter.

Finansielle poster:
I perioden er modtaget afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede afkast dog modregnes forventet kurstab.

De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau og indeholder forventet kommunal garantiprovision. Desuden er medtaget renter efter voldgiftsafgørelse.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 31. august 2018.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. august 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Orientering om rente-SWAP (E)

J.nr.: 00.01.00A21-000/2014
Sagsnr.: 6682


I forbindelse med byggeriet af ovnlinje 4 samt erhvervelse af Kraftvarmeværket i Næstved blev der oprindeligt optaget lån med variabel rente på t.kr. 538.500.

Til imødegåelse af renterisiko blev indgået swap-aftaler både med variabel og fast rente, samt i såvel DKK som EUR og i øvrigt med varierende udløbsdato.

Aftalerne blev indgået i overensstemmelse med den daværende finansielle politik.

Gennem årene er aftalerne søgt optimeret, om end mulighederne i et vigende rentemarked dog er yderst begrænsede. Senest i løbet af indeværende sommer har vi, sammen med vores finansielle rådgivere, vurderet mulighederne under hensyntagen til vores samlede økonomiske situation. Den af bestyrelsen godkendte finansielle politik er naturligvis overholdt.

Ændringerne vurderes samlet set ikke at påvirke nettorenterne.

I relation til budgetlægningen medtages renter for ”det store lån” med tilhørende swap-aftaler i overensstemmelse med den af vores bankrådgiver skønnede forventning til renteudviklingen, dog med en budgetteret rentestigning på yderligere 0,5 %.

I efteråret 2017 forventede vores bankrådgiver en gennemsnitlig rente på 3,45 % for 2018, hvilken rente banken forventede stigende for overslagsårene 2019 – 2021, for i 2021 at andrage 3,99 %.

Dags dato andrager den gennemsnitlige renter 3,65 %, og på nuværende tidspunkt forventer vores finansielle rådgiver en gennemsnitlig rente for 2019 på 3,74 %.

På baggrund af denne usikkerhed er renterne beregnet og opstillet i nedennævnte oversigt. Basecase er umiddelbart bankens vurdering, hvilket dog som nævnt ovenfor bliver tillagt 0,5 % i vores budgetter.

Der er udelukkende tale om renter for lånet hidrørende fra byggeri af ovnlinje 4 samt erhvervelse af Kraftvarmeværket.

Rentebetaling – Budgetportefølje
DKK                                       2019
Basecase                          7.961.766
Scenarie (100 bps)           8.954.964
Scenarie (50 bps)             8.458.056
Scenarie (-50bps)             7.466.094
Scenarie (-100 bps)          6.971.040

Nuværende porteføljerenter er selskabets samlede lån, mens budgettet udelukkende omfatter ovennævnte lån.

Gennemsnits porteføljerente
DKK                                      2019       2020       2021       2022       2023        2024       2025       2026
Nuværende portefølje        3,74 %    3,96 %    4,06 %    3,80 %    3,85 %    3,55 %    3,71 %    3,02 %
Budget portefølje               4,10 %    4,34 %    4,45 %    4,14 %    4,24 %    3,95 %    4,33 %    4,10 %

Præsentation: Rente-SWAP.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Ankestyrelsens beslutning om anmodning om aktindsigt (E)

J.nr.: 00.07.00A53-0001/2014
Sagsnr.: 6710


Administrationen har gentagne gange orienteret om arbejdsbelastningen i anledning af de stadig flere anmodninger om aktindsigt.

Særligt anmodninger fra en enkelt borger har været tidskrævende og har efterhånden mest karakter af chikane.

Seneste omfangsrige aktindsigtsbegæring er nu afgjort af Ankestyrelsen, og konklusionen giver fuldt ud I/S AffaldPlus medhold.

Borgeren vil herefter blive tilskrevet om behandlingen af de fremtidige aktindsigtsbegæringer.

Bilag: Ankestyrelsens brev af 9. oktober 2018 vedr. anmodning om aktindsigt.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Regeringens aftale om cirkulær økonomi (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0006/2012
Sagsnr.: 6534


Regeringen har den 11. oktober indgået en aftale om cirkulær økonomi med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Som en del af aftalen vil man fremme en ensartet indsamling af affald i hele Danmark:

"Initiativ F: Fremme mere standardiseret indsamling af husholdningsaffald.
En standardiseret indsamling af affald er vigtig for at skabe et velfungerende marked i stor skala for affald til genanvendelse. Der igangsættes derfor udarbejdelse af branchefælles standarder for indsamlingsordninger og sorteringskriterier for husholdningsaffaldet. Arbejdet forestås i dialog med branchen, kommunerne og relevante myndigheder og er således i overensstemmelse med regeringens byrdestop. Standarderne indfases over en periode. Der afsættes i alt 5,7 mio. kr. i perioden 2019-20 til dette initiativ."

Hele aftalen kan læses her.

På mødet orienteres kort om forventningerne til arbejdet i forlængelse af aftalen.

Præsentation: Cirkulær økonomi.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Genbrugsbyggemarked (E)

J.nr.: 07.59.00G01-0001/2018
Sagsnr.: 6965


AffaldPlus er involveret i Næstved Kommunes projekt ”Bæredygtig Grøn Byudvikling”, herunder to delprojekter om:

1. Innovative små og mellemstore virksomheder og
2. Innovative affaldsløsninger.

Der skal bl.a. arbejdes med øget lokal genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

AffaldPlus har i den forbindelse budt ind med etablering af et genbrugsbyggemarked, herunder afprøvning af koncepter, der fremmer genbrug og genanvendelse. Samtidig arbejdes med yderligere udsortering af genanvendelige materialer på genbrugspladserne – bl.a. med henblik på at udvinde materialer til bygge- og anlægsområdet.

Der redegøres nærmere for sagen på mødet.

Præsentation: Genbrugsbyggemarked, oktober 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Forberedelse af borgmestermøde (E)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Dagsordenen til borgmestermødet gennemgås og drøftes.

Bilag: Dagsorden til borgmestermøde 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Orientering fra bestyrelsesmøde i Sorø Fjernvarme 12. oktober 2018 (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
Sagsnr.: 6908


Der vil på mødet blive orienteret om Sorø Fjernvarmes ekstraordinære bestyrelsesmøde 12. oktober 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400

 

Mødet hævet

Kl. 12.30

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.