2018-10-12

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 12. oktober 2018, kl. 9.00, AffaldPlus, Ved Fjorden 20, Næstved
Opdateret: 25. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Indkaldte:     Politiker, Sorø Kommune, Ivan Hansen
Politiker, Sorø Kommune, Per Hovmand
Bestyrelsesformand Poul A. Larsen
Bestyrelsesmedlem Hans Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem Ulf Barlyng
Direktør, AffaldPlus, John Kusz
Afdelingschef - Energi og forbrænding, AffaldPlus, Ole Andersen
Økonomichef, AffaldPlus, Peter Fugmann
Afbud:
 

Pkt. 1. Godkendelse af fortsættelse af uændret projektbeskrivelse

I rapporten ”Fremtidens varmeforsyning i Sorø” belyser de udarbejdede scenarier fremtidige forsyningsmuligheder og deres tilhørende økonomi.

For at kunne fortsætte arbejdet, skal der træffes en principiel beslutning om, hvilken teknologi varmeproduktionen skal baseres på.

Alle scenarier er baseret på, at der mellem forsyningsnettene i Sorø og Frederiksberg etableres en forbindelse. Denne forbindelse har ikke indgået i tidligere projektansøgning, hvorfor den p.t. ikke er godkendt. Det forventes at være uproblematisk at få projektgodkendt denne ledning.

Rapporten beskriver scenarie 5 som det mest økonomisk fordelagtige, dog er der risiko for, at scenarie 5 ikke kan projektgodkendes efter varmeforsyningsloven.

Hvis scenarie 5 skal godkendes, skal kraftvarmekravet ophæves for området. I energiaftalen af 29. juni 2018 skrives der følgende:
 
”Med energiaftalen ophæves produktionsbindingerne i de mindre fjernvarmeområder1) fra 1. januar 2019”.

1)Mindre fjernvarmeområder omfatter områder under 200 TJ leveret varme (ca. 350 fjernvarmeområder, 240.000 husstande). Mellemstore områder dækker over fjernvarmeområder med over 200 TJ varme og med en elproduktion på under 50 MW (ca. 50 fjernvarmeområder, 280.000 husstande). De store områder omfatter områder med mere end 50 MW elproduktionskapacitet (ca. 16 fjernvarmeområder >1.000.000 husstande.

Energistyrelsen er blevet spurgt om en præcisering af denne definition, men det har det ikke været muligt at få. Fjernvarmeleverancen ab værk har været 195-198 TJ de sidste 3 år. Hvis dette tal skal korrigeres for graddage, kommer vi markant over 200 TJ, og derved er vi et mellemstort fjernvarmeområde.

Hvis Sorø Fjernvarme bliver defineret som et mindre fjernvarmeområde, så skal der laves en projektansøgning, der skal godkendes efter en ny varmeforsyningslov, som ikke er vedtaget endnu, men i energiaftalen står der skrevet:
 
Med energiaftalen ophæves produktionsbindingerne i de mindre fjernvarmeområder fra 1. januar 2019. Det er vigtigt for at kunne afbøde konsekvenserne af grundbeløbets ophør. De mindre fjernvarmeområder omfatter ca. 240.000 husstande. Parterne undersøger om flere værker kan komme ind under aftalen fra 1. januar 2019. Det er forventeligt, at værkerne efter grundbeløbets ophør overgår til varmepumper.
Parterne enige i, at det sikres, at godkendelsesprocessen for omstillingen af varmeproduktionen i en midlertidig periode skal understøtte, at værkerne kun omstiller til biomasse, hvor det vurderes nødvendigt for bl.a. at understøtte grundbeløbets ophør. Regeringen udarbejder oplæg til konkret model.

I overstående tekst indskærpes det, at intentionen med ophævelse af produktionsbindingerne skal foranledige skift til varmepumpeteknologi og kun til biomasse ved dispensation.

Cowi vurderer, at det vil tage imellem 2-3 år at få en projektgodkendelse igennem på scenarie 5, og der vil være en risiko for, at projektet ikke kan godkendes.

Scenarie 1-3 er alle baseret på den nuværende projektgodkendelse, dog med en sammenlægning af de to godkendte kedler i scenarie 1 og 2. Det anses dog for at være en formsag at få godkendelse til et samlet anlæg.

Ved brug af haveparkaffald (HAP) som brændsel, ses en reduktion af varmeprisen på ca. 45 kr./MWh.

HAP som brændsel er ikke afprøvet i stor skala på ristefyrede kedler. De sidste 5 år er der blevet udviklet anlæg baseret på forgasserteknologi med HAP som brændsel.

Affaldsbranchen har brugt HAP som tilskudsbrændsel siden 2010.
 
Hos AffaldPlus er 60.000 tons HAP blevet energiudnyttet.

Indstilling:
Det indstilles, at der bygges et biomassefyret kraftvarmeanlæg baseret på ORC-teknologi, der passer til den eksisterende projektgodkendelse. Anlægget dimensioneres til at anvende HAP som brændsel. Der vil være tale om et teknologineutralt udbud i rammen, der beskrives i scenarie 1-3 samt, at der fremsendes ansøgning til Sorø Kommune om projektgodkendelse af etablering af en forbindelse imellem Sorø og Frederiksberg fjernvarmenet.

Beslutning:
Godkendt som indstillet. Hans Henrik bakkede op bag beslutningen, men ønskede grundlæggende et scenarie uden el-produktion, placeret i Lynge området (Heat only).

 

Pkt. 2. Godkendelse af mødekalender for resten af 2018 og 2019

For 2018 er der ikke udarbejdet en mødekalender, da der i den resterende del af året kun er fastlagt møde den 14. december 2018.

For 2019 er der udarbejdet forslag til mødekalender. Forslaget vedlægges dagsordenen.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.
 

Pkt. 3. Evt.


 

Mødet hævet

Kl.

Sign.: Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.