2018-09-28

Bestyrelsesmøde 28. september 2018 kl. 9.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 17. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Henrik Brodersen og Finn Hansen


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Bestyrelsens mødekalender for 2019 (B)

J.nr.: 00.01.G01/2009-078
Sagsnr.: 4403


Der er udarbejdet forslag til mødekalender for 2019

Bilag: Forslag til bestyrelsesmødekalender 2019.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt. Studietursperiode fastlægges til 18.-24. maj.

 

Pkt. 4. Borgmestermøde 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Som det blev besluttet på bestyrelsesmødet den 31. august, har forslaget til dagsorden været sendt til borgmestrene for at give dem mulighed for at foreslå ændringer eller tilføjelser til dagsordenen. AffaldPlus har ikke modtaget forslag eller kommentarer fra borgmestrene, så administrationen foreslår, at den dagsorden, som blev drøftet på bestyrelsesmødet den 31. august, nu besluttes og fremsendes til borgmestrene.

Bilag: Dagsorden for borgmestermødet 26. oktober 2018.

Indstilling:
Dagsordenen besluttes og fremsendes til borgmestrene.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 5. Næstved Varmeværk (E)

J.nr.: 00.02.G01/2008-056
Sagsnr.: 6402

Administrationen har ved tidligere lejligheder orienteret om vores udeståender med Næstved Fjernvarme, og herunder verserende sager i Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet) og Energiklagenævnet.

Forsyningstilsynet har den 31. august fremsendt udkast til afgørelse i sagen om forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital.

Høringsfristen til afgørelsen er den 8. oktober.

Det fremgår af udkast til afgørelsen, får AffaldPlus tilladelse til indregning af renter med kr. 10.749.000, hvilket skal foretages hurtigst muligt, og senest indenfor en periode på 8 år.

De godkendte renter vedrører perioderne 1. juni 2006 – 31. maj 2007, 1. juni – 31. december 2007, 2008, 2009 samt 2017 og 2018.

Det er yderst tilfredsstillende, at Forsyningstilsynet i langt overvejende grad er enig med AffaldPlus og tager vores velunderbyggede argumentation til efterretning. Afgørelsen bygger i et vist omfang på skøn og vurderinger, men konklusionerne følger vores synspunkter.

Efter modtagelse af eventuelle indlæg fra parterne, forventes Forsyningstilsynet umiddelbart herefter at fremsende afgørelse. Det er muligt at anke afgørelsen til Energiklagenævnet, men eventuel anke vil ikke have opsættende virkning på udmøntning af Forsyningstilsynets afgørelse.

Som tidligere oplyst, har vi efter aftale med Næstved Fjernvarme midlertidigt tilbageført de allerede indregnede renter på ca. 6,9 mio. kr., ved at overføre beløbet til varmeværkets bankkonto.

Når afgørelsen foreligger, og vi forventeligt får tilladelse til indregning af renterne, forventer vi, at varmeværket straks overfører renterne til AffaldPlus. I modsat fald vil varmeprisen i årevis blive påvirket af renterne, hvilket hverken vil være i vores eller varmeværkets interesse.

I en anden sag har Næstved Fjernvarme klaget til Energiklagenævnet over tidligere afgørelse, i daværende Energitilsyn, vedrørende beregning af affaldsvarmeprisloftet for 2016.

Næstved Fjernvarme krævede således prisloftet for 2016 nedsat fra 75 kr./GJ til 73 kr./GJ, hvilket for AffaldPlus havde medført en manglende indtjening på ca. 1,7 mio. kr.

Det virker ikke rimeligt, at der gennem flere år skabes usikkerhed om ganske væsentlig indtjening for hele branchen, og problemstillingen om at ændre prisloftet med tilbagevirkende kraft burde aldrig være rejst overfor myndighederne.

Om ønsket kan afgørelserne rekvireres i administrationen.

Udkast til afgørelse fra Forsyningstilsynet og afgørelse fra Energiklagenævnet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Præsentation: Forrentning af indskudskapital.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Genanvendelse af tekstiler (E)

J.nr.: 07.01.00G01-0001/2018
Sagsnr.: 6962


AffaldPlus deltager i Gate 21 projektet FUTURE, som vil kvalificere udviklingen af fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem, så det bliver baseret på vedvarende energikilder og genanvendte materialer. Projektet har et samlet budget på 6,78 mio. €. EU’s grænseregionale Interreg program; Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS) finansierer projektet med 3,2 mio. €, mens de tre regioner medfinansierer med 1,26 mio. €.

Projektet består af syv casesamarbejder på tværs af de tre regioner i Greater Copenhagen. De syv cases tester og demonstrerer forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller indenfor vedvarende energi eller udnyttelse af ressourcer.

AffaldPlus deltager i de to cases "Intelligent brug af produktdata der forbereder og fremmer genbrug i fremtidens cirkulære samfund" og "Resttekstiler som en del af fremtidens byggeri". På mødet orienteres om tekstilprojektet og i forlængelse af det om AffaldPlus' arbejde med at genanvende en større del af de tekstiler, som indsamles på genbrugspladserne.

EU stiller krav om indsamling af tekstiler fra 2025, hvilket AffaldPlus' ejerkommuner allerede lever op til gennem indsamling på genbrugspladserne, men en større andel af tekstiler til genanvendelse vil bidrage til at nå de stigende krav til genanvendelse af husholdningernes affald.

Præsentation: Genanvendelse af tekstiler.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Erfaringer med pulpanlægget (E)

J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014
Sagsnr.: 6695


På mødet orienteres om erfaringerne med produktion og afsætning af pulp af madaffald fra de nye indsamlingsordninger, som blev indført 1. maj 2018 i Slagelse og Sorø kommuner.

Præsentation: Erfaringer med produktion og afsætning af pulp af madaffald.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 8. Orientering om Næstved Kommunes byrådsbehandling af Næstved Fjernvarmes årsrapport (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0003/2016
Sagsnr.: 6831


Byrådet i Næstved har på møde 18. september 2018 behandlet spørgsmålet om, hvorvidt Næstved Kommunes repræsentant i Næstved Fjernvarmes bestyrelse, vil kunne stemme for den fremlagte årsrapport.

I årsrapportens afsnit om forventninger til fremtiden fremgår det, at Næstved Fjernvarme vil arbejde for en hel eller delvis udfasning af affaldsvarme. Dette er ikke i tråd med Næstved Kommunes varmeplan, eller umiddelbare ønsker for fremtiden, hvilket gør at kommunen ikke kan stemme for årsrapporten i sin nuværende form.

Kommunen ønsker tilføjet, at eventuelle ændringer til det fremtidige grundlag for fjernvarmeforsyning i Næstved, skal ske i et enigt samarbejde mellem Næstved Fjernvarme, AffaldPlus og Næstved Kommune.

På mødet gives en orientering om sagen.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 9. Nationalt samarbejde om forbrændingsegnet dagrenovation (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0003/2018
Sagsnr.: 6963


På mødet orienteres om, hvordan AffaldPlus indgår i samarbejde om løsningen af de kapacitetsproblemer, som indimellem opstår på affaldsenergianlæggene i Danmark.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Eventuel

J.nr.: 00.01.G01(2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.30.

Sign.: Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.