2018-08-31

Bestyrelsesmøde 31. august 2018, kl. 13.00, Slagelse Affaldsenergi, Dalsvinget 11, Slagelse
Opdateret: 25. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Indkaldte:     Politiker, Sorø Kommune, Ivan Hansen
Politiker, Sorø Kommune, Per Hovmand
Bestyrelsesformand Poul A. Larsen
Bestyrelsesmedlem Hans Henrik Hansen
Bestyrelsesmedlem Ult Barlyng
Direktør, AffaldPlus, John Kusz
Afdelingschef - Energi og forbrænding, AffaldPlus, Ole Andersen
Økonomichef, AffaldPlus, Peter Fugmann
 
Afbud:           Ulf Barlyng
 

Pkt. 1. Økonomi, herunder aftale med KommuneKredit

I forbindelse med erhvervelsen/overdragelsen af aktiviteten har vi ikke modtaget detaljerede økonomiske oplysninger på kontoniveau, hvorfor budgettet for 2018 er baseret på omkostninger på et mere overordnet niveau.

Regnskabsopfølgningen for indeværende år kan derfor ikke foretages tilstrækkeligt detaljeret og svarende til de fremtidige opfølgninger.

Regnskabet for første halvår af 2018 blev præget af den kolde vinter, med deraf følgende øget varmeforbrug og dermed varmesalg. I forhold til periodens budgettere varmesalg er der solgt ca. 15% mere.

Det øgede varmesalg har medført større forbrug af gas, tilmed til stigende priser.

Investeringerne blev oprindeligt forventet afskrevet over 10 år, hvilket vi har ændret til 20 år, i øvrigt svarende til tilbagebetalingstiden for det hjemtagne lån i Kommunekredit. Hermed er opnået sammenfald i tilbagebetalingen og afskrivningerne på de belånte anlæg.

Perioderegnskabet viser samlet, at den variable varmepris andrager 488 kr./MWh hvilket er ca. 3- 4 % højere end budgetteret.

Det må forventes, at den efterfølgende lange varme sommer kan medføre hel eller delvis kompensation af denne prisstigning.

På bestyrelsesmødet vil perioderegnskabet pr. 30. juni blive gennemgået, idet der i forbindelse med regnskabet på nuværende tidspunkt dog fortsat udestår enkelte forhold.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 2. Driftsaktiviteter

Der vil blive orienteret om ledningsrenovering i forsyningsområdet Katrinelyst. Renoveringen omfatter ca. 350 m hovedledning og ca. 450 m stikledning. Disse ledninger er anlagt i 1980 og varmetabet i det område er uforholdsmæssig stort.

Forsyningsområdet Engstien, som er et lokalt forsyningsområde, har siden udstykningen været forsynet fra to oliekedler. Der foretages udskiftning af den ene kedel til en træpille kedel, og den ene oliekedel forbliver som reserve. Tilbagebetalingstiden på investeringen er ca. 2,5 år fordi brændselsomkostningerne reduceres betragteligt.

Netværk til decentral styring af produktionsanlæggene omlægges, så sikkerheden for uvedkommendes muligheder for indtrængning forhindres.

Kedelstyringen på produktionsanlægget i Vedelsgade udskiftes, fordi det ikke i fremtiden er muligt at erhverve reservedele til det nuværende styringsanlæg.
Der implementeres styringsenhed til dynamisk regulering af fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet. Dette gennemføres med det formål, at reducere varmetabet mest muligt.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 3. Etablering af ORC-anlæg, herunder jordkøb samt nyt energiforlig

Der er underskrevet aftale på køb af 15.500 m2 på Kragelundsvej, udmatrikuleringen pågår. Der er indgået aftale med Sorø Kommune om, at Sorø Kommune forestår igangsætning af udgravning for eftersøgning af forekomst af oldtidsfund, opstartsomkostningerne til dette er indarbejdet i købsprisen for jorden.

Der er indgået aftale med COWI om rapportering af div. scenarier for forskellige produktionsanlæg til fremtidig leverance. Rapporten skal danne baggrund for beslutning af produktionsanlæg. Rapporten forventes at være klar til præsentation for bestyrelsen i løbet af 1-1,5 mdr.

Der vil kort blive orienteret om udfaldsmulighederne og betydningen for SFV af det netop indgåede energiforlig.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 4. Udvidelse af fjernvarmemarkedet i Sorø

Indtil produktionsanlægget på Kragelundsvej er i drift, udarbejdes der ikke konverterings-projekter i SFV.

Ved direkte henvendelser fra borgere der ønsker tilslutning, gennemføres disse, hvor det er muligt. I 2018 er der indtil videre tilsluttet 25 nye kunder.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Gennemførelse af lovpligtige energibesparelser

For at gennemføre og dokumentere lovpligtig energibesparelse, er det valgt, at SFV bliver andelshaver i Dansk Fjernvarmes handelsselskab, det er den bedste økonomiske og administrative løsning.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Evt.

Under punktet blev energiklasser for fjernvarmerør drøftet.

Der blev fremsat ønske om tilvejebringelse af fjernvarmekort over Sorø.

 

Mødet hævet

Kl. 

Sign.: Poul A. Larsen, Ivan Hansen, Per Hovmand og Hans Henrik Hansen.