2018-08-31

Bestyrelsesmøde 31. august 2018 kl. 9.00, på Slagelse Affaldsenergi, Dalsvinget 11 i Slagelse
Opdateret: 16. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud:


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Halvårsregnskab (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2017
Sagsnr.: 6877


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 11.578, mens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 17.773.

Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 2.799.

I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, hvilke beløb er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.

I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.

Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.

Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:

Den samlede omsætning er 1,5 mio. kr. højere end det fordelte årsbudget.

Gebyrindtægterne er ikke helt som budgetteret, idet forskellen andrager ca. 0,6 mio. kr.

De manglende indtægter kan henføres til affaldsenergi med ca. 0,7 mio. kr. I forbindelse med perioderegnskabet pr. 30. april viste haveaffald svigtende indtægter på ca. 1,0 mio. kr., hvilket i nærværende regnskab nu er ændret til en budgetforbedring på ca. 0,1 mio. kr.

De svigtende indtægter for affaldsenergi mere end opvejes af forøgede refusioner af statsafgifter.

Budgetafvigelsen ved salg af genanvendelige materialer vedrører genbrugsterminalen, men det skal påpeges, at de svigtende indtægter fuldt ud opvejes af reducerede købsomkostninger. Som det fremgår af afdelingsregnskaberne, er afdelingens samlede nettoresultat således bedre end budgetteret (ca. 0,2 mio. kr.).

Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor stigende omkostninger umiddelbart medfører forøgede energiindtægter – dog maksimalt til gældende varmeprisloft.

I Næstved er varmeprisen på ca. 90 kr./GJ, mod kr. 83 kr./GJ. sidste år. I Slagelse er varmeprisen ændret med 3 kr./GJ. i forhold til perioderegnskabet 30/4, og andrager ca. 61 kr./GJ.

Den i Næstved stigende varmepris i forhold til perioderegnskabet pr. 30. april (opgjort i kr./GJ) skyldes lukning af ovnene i forbindelse med planlagt revision. Det årsfordelte budget tager således ikke højde for denne revision, idet fordelingen over året følger den sædvanlige historiske afsætning. Samlet er der på nuværende tidspunkt fortsat afsat mere varme end budgetteret (i enheder ca. 4 %).

Energiindtægterne indeholder i øvrigt el-indtægter, hvor de vigende indtægter opvejes af kompensationsbetalingen i forbindelse med by-pass.

Det skal bemærkes, at varmepriserne forventes faldende i løbet af året.

Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 11,3 mio. kr. mindre end budgetteret, og er dermed den grundlæggende forklaring på periodens samlede budgetmæssige forbedring. Der er budgetmæssige besparelser for omkostningsgrupperne maskiner og materiel med 2,2 mio. kr., produktionsomkostninger med 6,0 mio. kr. samt afskrivninger med 2,8 mio.kr.

For personaleomkostningerne er budgettet – som udgangspunkt – delt ligeligt over året, mens perioderegnskabet indeholder udbetaling af ferietillæg.
Den budgetmæssige forbedring for maskiner og materiel er udtryk for naturlig tilbageholdenhed med omkostningsdisponeringer allerede ved årets start, men er ikke samtidig forventning om, at året vil vise samme budgetmæssige forbedring. Periodens afvigelse kan i al væsentlighed henføres til genbrugspladserne og vedrører anskaffelse og vedligehold af materiel.

Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 6,0 mio. kr. mindre end budgetteret, idet den budgetmæssige afvigelse primært henføres til energiafdelingen med ca. 4,4 mio. kr. Budgetafvigelsen kan stort set udelukkende henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reducerede tillægsafgifter og CO2-afgift med samlet ca. 2,3 mio. kr. Ligeledes er der på afgiftsområdet en tilbagebetaling vedrørende tidligere år på ca. 1,1 mio. kr. Udover afgiftsområdet konstateres budgetbesparelse for spildevandsafgift og elforbrug med samlet ca. 1,0 mio. kr.

Afskrivningerne er budgetmæssigt fordelt ligeligt over året, mens de faktiske afskrivninger først påbegyndes, når anlægget er indkøbt, eller byggeri er afsluttet og klar til brug.

Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,1 mio. kr. under periodens budget, og kan henføres til kommuneservice og kommunikation. Budgetforbedringen vedrører primært personaleomkostninger og pr-omkostninger.

Finansielle poster:
I perioden er modtaget afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede afkast dog modregnes forventet kurstab.

De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, og indeholder forventet kommunal garantiprovision.

Segmentregnskaber:
Afdelingsregnskaberne viser udelukkende større budgetafvigelse for energiafdelingen.

Afdelingen har forøgede varmeindtægter med ca. 1,7 mio. kr. samt øvrige indtægter med i alt ca. 1,1 mio. kr. eller totalt ca. 2,8 mio. kr.

Omkostningsmæssigt har afdelingen samlede forbedringer for produktionsomkostningerne med ca. 10,4 mio. kr.

Endelig har afdelingen meromkostning til andel af fællesomkostninger og finansielle poster med ca. 0,1 mio. kr.

Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. juni 2018.

Præsentation: Økonomirapport 30. juni 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Dagsorden til borgmestermøde oktober 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


Der er inviteret til Borgmestermøde i forlængelse af bestyrelsesmødet den 26. oktober 2018.

Bilag: Forslag til dagsorden.

Indstilling:
Til drøftelse og godkendelse.

Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt, med den tilføjelse at borgmestrene gives mulighed for evt. supplerende punkter.

 

Pkt. 5. Forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital (B)

J.nr: 00.02.G01/2008-056
Sagsnr.: 6402


Indledningsvis skal det nævnes, at kontraktforhandlingerne med Næstved Varmeværk fortsat ikke er afsluttet.

Der er derudover et par uafsluttede sager i Energitilsynet/Energiklagenævnet.

Sagen i Energiklagenævnet vedrører muligheden for at overføre underdækning (tab opstået i forbindelse med omkostninger udover prisloftet) til indregning/opkrævning efterfølgende år.

Sagen vil formentlig blive afsluttet inden årets udgang.

Sagen i Energitilsynet omhandler ansøgning om tilladelse til indregning af renter af kommunernes tidligere indskud (i FASAN). Sagen er anlagt 1. marts 2007 og dermed i varmeåret 2006/07.

Sagen er fortsat uafklaret, og en afgørelse skal ikke forventes indeværende år.

I forbindelse med de seneste indlæg fra parternes advokater har varmeværkets advokat sået tvivl om tidligere års indregning af renter – før sagen er startet i marts 2007 – angiveligt for at vurdere muligheden for at opnå økonomiske fordele heraf.

Der er fejlagtigt indregnet renter, men for alle årene 2004/05 – 2006/07 er der tale om underdækninger, hvorfor varmeværket ikke har betalt de indregnede renter.

Efterfølgende år 2007 – 2009 viser overdækninger, hvilke alle i overensstemmelse med daværende regler er tilbagebetalt til varmeværket.

Der er også for disse år indregnet renter, men efter ønske og aftale med varmeværket, er de opkrævede renter midlertidigt placeret på varmeværkets bankkonto.

I en helt anden sag er der på et senere tidspunkt truffet afgørelse i Energiklagenævnet, i henhold til hvilken det er muligt at fremføre underdækning, som er opstået såfremt de faktiske omkostninger overstiger den aftalte pris – hvilket ikke skal forveksles med det på et senere tidspunkt gældende prisloft.

Denne problemstilling bliver nu yderst relevant i sagen om de indregnede og betalte renter, i hvilken forbindelse der efterfølgende vil opstå krav om tilbagebetaling af større beløb hidrørende fra tidligere års udbetalte overdækninger. Ligeledes skal de midlertidigt overførte renter tilbagebetales.

Den forventede afgørelse om indregning af renter af de kommunale indskud kan ændre på beløbene, men ikke principperne om afregning.

Der er udelukkende tale om at følge de til enhver tid gældende regler, således som de er fastsat af Energitilsynet og Energiklagenævnet. Eventuel uenighed herom vil naturligvis blive afklaret af myndighederne.

Administrationen vil gennemgå de mulige økonomiske konsekvenser for årene 2007 – 2009, inden der rettes henvendelse til varmeværket.

Præsentation: Forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital.

Indstilling:    
Det økonomiske mellemværende søges opkrævet i henhold til varmeforsyningslovens regler.

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 6. Krav fra SEAS-NVE vedrørende Sorø Fjernvarme (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
Sagsnr.: 6908


I forbindelsen med erhvervelsen af ovennævnte aktivitet, mener SEAS-NVE øjensynligt fortsat at have et tilgodehavende - hidrørende fra ”igangværende arbejder” - til trods for, at der efter vores opfattelse ikke er tale om igangværende arbejder, men derimod tale om investeringer SEAS-NVE har foretaget og afsluttet i løbet af sidste år op mod overdragelsen.

Kravet er over tid ændret/reduceret fra ca. 4,2 mio. kr. til nu ca. 1,3 mio. kr.

Kravet er som nævnt igen fremført, men er blevet afvist.

I øvrigt mener SEAS-NVE ligeledes, der er tale om overtrædelse af fortrolighedsaftalen, hvilket krav naturligvis ligeledes er afvist.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.
Henrik Brodersen deltog ikke i dette punkt.

 

Pkt. 7. Nye ordninger i Sorø og Slagelse (E)

J.nr.: 00.02.G01/2010-154
Sagsnr.: 4560


Slagelse og Sorø Kommuner indførte nye indsamlingsordninger 1. maj 2018 for at leve op til kravet i regeringens Ressourcestrategi om mindst 50 % genanvendelse af 7 fokusfraktioner senest i 2022.

I Sorø har AffaldPlus stået for implementeringen af den nye ordning, hvilket der blev orienteret om på bestyrelsesmødet den 22. juni 2018. Der gives en kort opfølgende orientering om status og erfaringerne frem til nu.

I Slagelse har AffaldPlus som en del af kommunens nye indsamlingsordninger stået for indsamling af storskrald og haveaffald som en "Genbrugspladsernes henteordning". Fra Slagelse Kommunes side er der en forventning om, at ordningen både understøtter kommunens bestræbelser på at leve op til Ressourcestrategiens krav om genanvendelse, men også at der indsamles mere til direkte genbrug, og at borgerne oplever ordningen som en forbedring af serviceniveauet på området. Der gives en orientering om status og erfaringer med den nye ordning.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Opfølgning på køb af grund på Fiskerhusvej 23 i Næstved (E)

J.nr.: 82.01.00G01-0002/2018
Sagsnr.: 6942


I forlængelse af sag om jordkøb, pkt. 5 fra sidste bestyrelsesmøde, er alle forudsætninger for vores køb af Fiskerhusvej 23 i Næstved faldet på plads herunder følgende:

  • Købspris og –betingelser.
  • Næstved Kommunes vedtagelse af detailhandelsplanen den 26. juni 2018, som bl.a. omfatter tilladelse til større pladskrævende varegrupper på Fiskerhusvej.
  • Advokatnotat fra Kønig & Partnere som konkluderer lovligheden ved kommunal udlejning.

Dermed overtog AffaldPlus ejendommen den 1. august i år. Fiskerhusvej 23 udgør ca. 27.900 m² hvoraf bygninger udgør ca. 2.000 m².

AffaldPlus respekterer de to lejemål, som var en del af sælgers forpligtigelser. Herudover agter AffaldPlus yderligere at udleje ca. 300 m² værkstedsareal. 

Oversigt over lejeaftaler:

  • REMONDIS A/S (tidligere M. Larsen Vognmandsfirma A/S): 6.000 m² med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.
  • Materialepladsen A/S: 10.000 m², hvor opsigelsesvarslet er 2 år efter en uopsigelighedsperiode på 30 år.
  • Materialepladsen A/S: 300 m² værkstedsareal (lejebetingelser forhandles pt.).

Samlet set råder AffaldPlus over ca. 11.900 m² heraf ca. 1.700 m² bygninger. 

Der er i købskontrakten aftalt en periode frem til 1. oktober 2018, hvor sælger kan fjerne maskiner og inventar. Derfor vil der ikke pågå væsentlige ombygninger før det er sket, eller efter tidsfristen.

Den første aktivitet, som vi planlægger på ejendommen, er oparbejdning af tøj samt oplag. Samtidig overvejes etablering af et genbrugs-byggemarked.

Økonomi
Den samlede tillægsbevilling for købet er kr. 8,1 mio., hvoraf der er afsat kr. 900.000,- til ombygning og andre omkostninger.
 

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Dagsorden for bestyrelsesmøde i Sorø Fjernvarme 31. august 2018 (E)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
Sagsnr.: 6908


Dagsordenen vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Dagsorden Sorø Fjernvarme - bestyrelsesmøde 31. august 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400

 

Mødet hævet

Kl. 12.30.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.