2018-06-22

Bestyrelsesmøde 22. juni 2018 kl. 9.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 23. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Henrik Brodersen


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. april 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2017
Sagsnr.: 6877


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 8.334.
 
Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 4.910, medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 12.032.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrænding, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode, samt at vi i øvrigt kvartalsvis registrerer adskillige interne fordelinger.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 0,3 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen kan henføres til forøgede affaldsgebyrer og afgiftsrefusion modregnet færre indtægter for de resterende indtægtsgrupper.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres ydermere større varmesalg (i enheder) end budgetteret, hvilket sammen med periodens reducerede omkostninger medfører en varmepris på ca. 65 kr./GJ. I Slagelse er varmeprisen stort set uændret i forhold til sidste måned, og andrager ca. 58 kr./GJ.
 
Det skal bemærkes, at varmepriserne vil være stigende i løbet af året.
 
Budgetforbedringen for gebyrindtægterne kan henføres til affaldsenergi med ca. 3,1 mio. kr., modregnet svigtende indtægter for deponi med ca. 0,7 mio. kr. og haveaffald med ca. 1,0 mio. kr.
 
Den øgede refusion af statsafgifter på ca. 2,1 mio. kr. kan ligeledes henføres til affaldsenergi. Budgetforbedringerne for energiafdelingen kan i høj grad ses på afdelingens samlede resultat.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 12,0 mio. kr. mindre end budgetteret, og er dermed den direkte forklaring på periodens samlede budgetmæssige afvigelse. Der er budgetmæssige besparelser for de fleste omkostningsgrupper, dog med undtagelse af personale- og affaldsbehandlingsomkostningerne.
 
For personaleomkostningerne er budgettet som udgangspunkt delt ligeligt over året, mens perioderegnskabet indeholder udbetaling af ferietillæg.
 
 
Den budgetmæssige forbedring for maskiner og materiel er udtryk for naturlig tilbageholdenhed med omkostningsdisponeringer allerede ved året start, men er ikke samtidig forventninger om, at året vil vise samme budgetmæssige forbedring.
 
Af besparelsen kan de væsentligste afvigelser henføres til Energiafdelingen med ca. 4,0 mio. kr. (vedligehold af ovnlinjerne i både Slagelse og Næstved) og ca. 1,7 mio. kr. til Genbrugspladserne (anskaffelser og vedligehold af containere m.v.).
 
For affaldsbehandlingsomkostningerne skyldes det budgetmæssige merforbrug, at afholdte omkostninger vedrørende dagrenovation i Sorø Kommune først er viderefaktureret med de faktisk afholdte omkostninger i maj måned. Omkostningerne (og dermed det budgetmæssige merforbrug) andrager ca. 3,3 mio. kr. Budgetforbedringen i øvrigt for andre afdelinger kan henføres til Energiafdelingen (bortskaffelse af slagger m.v.).
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 6,6 mio. kr. mindre end budgetteret, idet den budgetmæssige afvigelse primært henføres til Energiafdelingen med ca. 5,3 mio. kr. Budgetafvigelsen kan stort set udelukkende henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reduceret tillægsafgifter og CO2-afgift med samlet ca. 3,6 mio. kr. Der er tale om en omkostning/indtægt, som udelukkende kan henføres til affaldsområdet. Ligeledes er der på afgiftsområdet en tilbagebetaling vedrørende tidligere år på ca. 1,1 mio. kr.
 
Den budgetmæssige forbedring for Energiafdelingen på ovennævnte 5,3 mio. kr. indgår som væsentlig del af afdelingens samlede budgetforbedring.
 
Afskrivningerne er budgetmæssigt fordelt ligeligt over året, mens de faktiske afskrivninger først påbegyndes, når anlægget er indkøbt eller byggeri er afsluttet og klar til brug.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 0,3 mio. kr. under periodens budget og kan henføres til Kommuneservice. Budgetforbedringen vedrører primært projekter og kampagner samt pr-omkostninger.
 
Merforbruget på bygningsområdet vedrører istandsættelsen af mødelokale.
 
Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
 
De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, idet det skal bemærkes, at budgettet ligeledes indeholder forventet kommunal garantiprovision.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 30. april 2018.

Præsentation: Økonomirapport pr. 30. april 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Generalforsamling for Sorø Fjernvarme A/S (B)

J.nr.: 00.01.00P24-0002/2017
Sagsnr.: 6908


Sorø Fjernvarme A/S ejes af AffaldPlus, som er eneste aktionær. AffaldPlus’ bestyrelse repræsenterer dermed AffaldPlus på generalforsamlingen for Sorø Fjernvarme A/S.
 
Sorø Fjernvarmes bestyrelse består jævnfør vedtægterne af:
 
Formand: Formanden for AffaldPlus Poul A. Larsen
Bestyrelsesmedlem: Sorø Kommunes repræsentant i AffaldPlus, Ivan Hansen
Bestyrelsesmedlem: Sorø Kommunes repræsentant i AffaldPlus, Per Hovmand.
 
Herudover består bestyrelsen af 2 bestyrelsesmedlemmer, som – på baggrund af indstilling fra varmekunderne – udpeges af generalforsamlingen.
 
På kundemøde den 30. maj 2018 i Sorø blev der afholdt valg blandt kunderne.
 
8 kandidater havde meldt sig, og hver især fik mulighed for at give en kort præsentation, hvorefter der blev afholdt lukket afstemning.
 
Følgende indstilles som medlemmer af bestyrelsen:
 
Hans Henrik Hansen og Ulf Barlyng.

Præsentation: Sorø Fjernvarme.
 
Indstilling:
Direktøren indstiller, at generalforsamlingen godkender de to repræsentanter.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 5. Jordkøb, lukket punkt (B)

J.nr.: 82.01.00G01-0002/2018
Sagsnr.: 6942


Sagen er under udarbejdelse og fremsendes særskilt inden bestyrelsesmødet.

Indstilling:


Beslutning:


 

Pkt. 6. Udfald af voldgiftssag - Siemens (E)

J.nr.: 82.07.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6833


Siemens havde anlagt voldgiftssag mod AffaldPlus, da vi har tilbageholdt betaling af ca. 3,9 mio. kr. opgjort som erstatning, som følge af forsinket levering af udført arbejde på dampturbine.
 
Mellemværendet er opstået som følge af uenighed om, hvorvidt den oprindelige omfattende og detaljerede aftale om renovering af turbinen (hovedaftalen) ligeledes var gældende, da der efterfølgende blev indgået yderligere aftale om anbefalede ekstraarbejder på turbinen (reparationsaftalen).
 
AffaldPlus mente, der var tale om to særskilte aftaler, medens modparten mente, der var tale om én samlet aftale.
 
Desværre fik modparten medhold af Voldgiftsretten, idet AffaldPlus dog fik medhold i, at der var tale om forsinket levering i 4 uger.
 
I årsrapporten for 2016 er det tilbageholdte beløb på ca. 3,9 mio. kr. hensat, hvorfor der ikke nu vil fremkomme driftsmæssige posteringer af det tilbageholdte beløb.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Ændrede indsamlingsordninger i Sorø og Slagelse kommuner (E)

J.nr.: 00.02.G01/2010-154 - Slagelse
Sagsnr.: 4560
J.nr.: 00.02.G01-0001/2015 - Sorø
Sagsnr.: 6809


Slagelse og Sorø Kommuner er begyndt på nye indsamlingsordninger 1. maj 2018. Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner følger efter 1. oktober 2018 og Faxe Kommune 1. april 2019.

På mødet gives en orientering om forløbet med implementeringen af de nye ordninger og en første tilbagemelding på, hvordan det fungerer med sortering og indsamling af de to nye fraktioner Madaffald og Metal/Glas/Plast.

Præsentation: Nye indsamlingsordninger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Evaluering af møde med fagudvalg 25. maj 2018 (E)

J.nr.: 07.00.G01/2011-110
Sagsnr.: 4937


Evaluering af fællesmødet med henblik på at opsamle pointer til brug for kommende fællesmøder, herunder det planlagte fællesmøde i 4. kvartal 2019 om målsætningerne for de kommende affaldsplaner.


Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Besigtigelse af Genbrugsterminalen (E)

J.nr.: 82.00.00G01-0001/2018
Sagsnr.: 6943


Genbrugsterminalen oparbejder papir, pap og plast, som modtages fra egne genbrugspladser og fra kommunale ordninger. Den behandlede mængde var i 2017 godt 15.000 ton.

Genbrugsterminalen besigtiges.

Præsentation: Genbrugsterminalen, juni 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.


 

Pkt. 10. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400

 

Mødet hævet

Kl. 12.00.

Sign.: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn