2018-05-25

Bestyrelsesmøde 25. maj 2018 kl. 10.30, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 23. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Henrik Brodersen, Henrik Rützou Aakast, Benny Christensen og Torben Lollike

 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2017
Sagsnr.: 6877


Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 10.525.
 
Det periodiserede budget viser et underskud på t.kr. 6.633, medens den tilsvarende periode sidste år viser et overskud på t.kr. 7.950.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbet er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Budgetafvigelser skal vurderes under hensyntagen til den begrænsede regnskabsperiode, samt at vi i øvrigt kvartalsvis registrerer adskillige interne fordelinger.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 0,2 mio. kr. mindre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen kan henføres til forøgede affaldsgebyrer og afgiftsrefusion modregnet færre indtægter for de resterende indtægtsgrupper.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger umiddelbart medfører reducerede energiindtægter. I Næstved konstateres ydermere større varmesalg (i enheder) end budgetteret, hvilket sammen med periodens reducerede omkostninger medfører en varmepris på niveau med varmeprisen i Slagelse. For Næstved andrager varmeprisen ca. 60 kr./GJ og i Slagelse ca. 57 kr./GJ, idet det skal bemærkes, at disse varmepriser dog vil stige i løbet af året.
 
Budgetforbedringen for gebyrindtægterne kan henføres til affaldsenergi med ca. 3,4 mio. kr., modregnet svigtende indtægter for deponi og haveaffald.
 
Den øgede refusion af statsafgifter på ca. 2,0 mio. kr. kan ligeledes henføres til affaldsenergi. Budgetforbedringerne for energiafdelingen kan i høj grad ses på afdelingens samlede resultat.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 15,0 mio. kr. mindre end budgetteret og er dermed den direkte forklaring på periodens samlede budgetmæssige afvigelse. Der er budgetmæssige besparelser for samtlige omkostningsgrupper.
 
Den budgetmæssige forbedring for maskiner og materiel er udtryk for naturlig tilbageholdenhed med omkostningsdisponeringer allerede ved årets start, men er ikke samtidig forventninger om at året vil vise samme budgetmæssige forbedring.
 
Af besparelsen kan de væsentligste afvigelser henføres til energiafdelingen med ca. 3,2 mio. kr. (vedligehold af ovnlinjerne i både Slagelse og Næstved) og ca. 1,4 mio. kr. til genbrugspladserne (anskaffelser og vedligehold af containere m.v.).
 
For affaldsbehandlingsomkostningerne andrager budgetforbedringen for genbrugspladserne ca. 1,0 mio. kr. (transportomkostninger angiveligt på grund af vinteren), medens den resterende budgetforbedring kan henføres til energiafdelingen (bortskaffelse af slagger etc.).
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 5,4 mio. kr. mindre end budgetteret, idet den budgetmæssige afvigelse primært henføres til energiafdelingen med ca. 4,6 mio. kr. Budgetafvigelsen kan stort set udelukkende henføres til afgiftsområdet, hvor ændret sammensætning af affaldet har medført reduceret tillægsafgifter og CO2-afgift med samlet ca. 3,5 mio. kr. Der er tale om en omkostning/indtægt som udelukkende kan henføres til affaldsområdet. Ligeledes er der på afgiftsområdet en tilbagebetaling vedrørende tidligere år på ca. 1,1 mio. kr.
 
Den budgetmæssige forbedring for energiafdelingen på ovennævnte 4,6 mio. kr. indgår i afdelingens samlede budgetforbedring.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 0,9 mio. kr. under periodens budget og kan henføres til kommuneservice. Budgetforbedringen vedrører primært projekter og kampagner samt PR-omkostninger.
 
Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
De finansielle omkostninger er fortsat påvirket af det lave renteniveau, idet det skal bemærkes, at budgettet ligeledes indeholder forventet kommunal garantiprovision.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bilag: Økonomirapport pr. 31. marts 2018.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. marts 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Rapporten blev godkendt.

 

Pkt. 4. Trivselsundersøgelse 2018 (E)

J.nr.: 81.16.00P05-0001/2018
Sagsnr.: 6938


Hvert tredje år gennemfører AffaldPlus en trivselsmåling i hele virksomheden. Det sker dels for at efterleve aftalekrav dels for at få et ledelsesværktøj, som viser om - og i givet fald hvor - der er brug for fokus, for at sikre en fortsat god trivsel i virksomheden.
 
Alle medarbejde modtog i marts måned et spørgeskema og arbejdsmiljørådgiver CRECEA har efterfølgende udarbejdet rapporter for både AffaldPlus samlet og for de enkelte teams og afdelinger.
 
Det samlede resultat er rigtig flot - især er det godt at se, at områder som mening i arbejdet, involvering, samarbejdsevne og ledelseskvalitet  ligger flot sammenlignet med landsgennemsnittet. Det ses også i den sociale kapital, som er et udtryk for de tre faktorer samarbejdsevne, tillid og følelse af retfærdighed.  Desuagtet kan der i nogle teams og afdelinger være nogle emner, som der skal arbejdes videre med.
 
Det videre arbejde foregår i de såkaldte udvidede AM-grupper, hvor både arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, teamleder og chef deltager.
 
Det er i chefgruppen aftalt, at gennemgang af rapporter for teams/afdelinger så vidt muligt sker i maj og juni måneder, og at det opfølgende arbejde derefter går i gang. I november gives status for arbejdet til AMO og chefgruppen.

Hovedresultaterne af trivselsundersøgelsen vil blive gennemgået på mødet.

Præsentation: AffaldPlus 2018 - rapport udarbejdet af CRECEA.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Orientering om aktiviteter i afdeling Energi (E)

J.nr. 00.01.00P16-0004/2018
Sagsnr.: 6931


På mødet orienteres om afdelingens aktiviteter.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Evaluering af studieturen (E)

J.nr.: 00.05.00G01-0001/2018
Sagsnr.: 6928


Der ønskes en evaluering af studieturen.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.00.

Sign.: Finn Hansen, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Villum Christensen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.