2018-05-08

Bestyrelsesmøde 8. maj 2018 kl. 8.00, Ved Fjorden 20, Næstved
Opdateret: 24. oktober 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Indkaldte:     Politiker, Sorø Kommune, Ivan Hansen 
Politiker, Sorø Kommune, Per Hovmand
Bestyrelsesformand, AffaldPlus, Poul A. Larsen
Direktør, AffaldPlus, John Kusz

Afbud:


 

Pkt. 1. Arealerhvervelse til fremtidige anlæg

Forhandling med Sorø Kommune om pris på jord til fremtidige anlæg.

Indstilling:

Beslutning:
Punktet blev drøftet, og det blev besluttet at kontakte kommunen.


 

Pkt. 2. Bestyrelseshonorar

Fastsættelse af bestyrelseshonorar.
  • Formand.
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer inklusiv 2 forbrugerrepræsentanter.
Indstilling:

Beslutning:
Formand kr.  25.000.
Øvrige     kr.  15.000.


 

Pkt. 3. Klage over Sorø Fjernvarmes tidligere varmepriser

Udkast til afgørelse over klage over Sorø Fjernvarmes tidligere varmepriser
  • Udkastet giver ikke medhold i betragtningerne om for høje indregnede omkostninger.
  • Afgørelsen kan først ankes efter en egentlig afgørelse.
  • Såfremt afgørelsen ikke ankes er varmekunderne samtidigt afskåret for at søge spørgsmålet prøvet på et senere tidspunkt.
Bilag: Udkast til afgørelse med tilhørende bilag 1 og bilag 2 samt supplerende oplysninger.

Indstilling:

Beslutning:
Der skal fremsendes kommentarer til udkastet.


 

Pkt. 4. Kundemøde 30. maj 2018

Rollefordeling i forbindelse med kundemøde.

Indstilling:

Beslutning:
Opgaverne blev aftalt.

 

Pkt. 5. Anlægsinvesteringer

Anlægsinvestering for 2018.

Bilag: Investeringsbudget for 2018.

Indstilling:

Beslutning:
Investeringsrammen blev godkendt.
Direktøren frigiver anlægsmidler.

 

Pkt. 6. Kontakt til KommuneKredit - Status

Status på kontakt til KommuneKredit omkring eventuel/mulig byggekredit eller lignende.

På nuværende tidspunkt afventer vi Sorø Kommunes svar fra KommuneKredit om det videre forløb.

Indstilling:

Beslutning:
Kommunen kontaktes.

 

Pkt. 7. Status vedrørende refusionsopgørelse

Status på dialogen med SEAS-NVE omkring refusionsopgørelse.
  • Vi har foreslået SEAS-NVE at afregne kr. 248.518,65 uden igangværende arbejder på kr. 4.156.691,00.
  • "Igangværende arbejder" andrager i øvrigt ifølge medsendte bilag kr. 4.796.341,77.
Indstilling:

Beslutning:
Drøftet.

 

Pkt. 8. Regeringens nye forsyningsstrategi

Indledende betragtninger om mulige effekter af regeringens nye forsyningsstrategi.

Indstilling:

Beslutning:
Orientering givet.

 

Mødet hævet

Kl.

Sign.: Peter Fugmann