2018-04-20

Bestyrelsesmøde 20. april 2018 kl. 9.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 15. maj 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Poul A. Larsen

På bestyrelsesmødet vil revisor Svend Skaarup Sand være til stede og gennemgå uddrag af det samlede regnskabsmateriale samt revisionsprotokollen.


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Pkt. 10 og 11 udgår, ellers godkendt.

 

Pkt. 3. Årsrapport 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S08-0001/2018
Sagsnr.: 6924


AffaldPlus kommer ud af 2017 med et større overskud end forventet
 
Årets budgetterede resultat var et overskud på ca. 6,6 mio. kr. Der var budgetteret med et overskud i Energiafdelingen og underskud i Genbrugsafdelingen. Øvrige afdelinger budgetterede stort set med nul-resultater. 
 
Udvikling i aktiviteterne og økonomiske forhold
 
Det økonomisk største område — Energiafdelingen – viser et overskud på 22,6 mio. kr., hvilket er den altovervejende forklaring på årets flotte resultat.
Sammenlignes afdelingens resultat med 2016, indeholder det flotte resultat for 2016 et modtaget forligsbeløb på ca. 23,9 mio. kr. samt tilbagebetalte afgifter på ca. 4 mio. kr.
Uden disse ekstraordinære indtægter havde sidste år medført et resultat på ca. 7,7 mio. kr.
 
Det forbedrede resultat for 2017 skyldes beslutning om at importere affald til forbrænding, med en økonomisk effekt på næsten 3 mio. kr., samt tilbagebetalte afgifter inklusiv renter på ca. 4,0 mio. kr. Endelig er modtaget indtægter fra brændbare mængder fra andre anlæg på ca. 2,4 mio. kr. samt kompensationsbetaling ved bypass af turbinen med yderligere ca. 2,4 mio. kr. Ovennævnte – ikke budgetterede – indtægter giver en samlet indtægt på ca. 11,8 mio. kr. ud af afdelingens samlede budgetforbedring på ca. 13,3 mio. kr.
 
Afdelingens energiindtægter vedrører dels varmeindtægter for energiproduktion på de to affaldsenergianlæg og dels el-indtægter fra anlægget i Næstved. El–indtægterne er højere end i 2016, hvilket både forbedrer afdelingens resultat og giver mulighed for at reducere varmepriserne, idet indtægterne deles med varmekunderne.
 
Varmepriserne er direkte relateret til energiafdelingens indtægter og omkostninger i øvrigt, og det noteres med tilfredshed, at varmepriserne for forbrændingsanlæggene i både Næstved og Slagelse er på niveau med sidste år. Varmeprisen i Næstved er reduceret fra ca. 75 kr./GJ til ca. 74 kr./GJ. I Slagelse er varmeprisen steget fra ca. 64 kr./GJ til ca. 65 kr./ GJ. Begge varmepriser er lavere end de budgetterede, og desuden under de for året gældende prislofter. 
 
For genbrugspladserne er der tale om en forventet reduktion i resultatet, hvilket skyldes, at behandlingsomkostningerne for transport og genanvendelse af træ er steget væsentligt.
Som følge af fortsat mange indbrud og indbrudsforsøg, har det desuden været nødvendigt at fortsætte udbygningen af overvågningen af pladserne, hvorfor der konstateres en budgetoverskridelse for ejendomsdrift. 
 
Genbrugsterminalen med salg af pap, papir og plast til oparbejdning, viser igen i år et tilfredsstillende positivt resultat, hvilket er bedre end budgetteret, men knap på niveau med det flotte overskud i 2016. 
 
Miljøanlæggene (deponi- og komposteringsområdet) viser et resultat som budgetteret, hvilket er væsentligt bedre end underskuddet i 2016.
 
Den samlede omsætning er på niveau med 2016, hvilket dog dækker over enkelte større ændringer. I 2016 var indregnet kompensationsbetalingen i affaldsgebyrerne med ca. 23,9 mio. kr. Stigningen i øvrigt kan derfor henføres til affaldsimporten samt behandling for andre anlæg.
Den forøgede omsætning for genbrugspladserne vedrører indtægter for salg af jern og metal samt stigende omsætning for genbrugsbutikkerne.
 
Blandt diverse indtægter indgår for 2017 viderefakturerede omkostninger vedrørende dagrenovation, Sorø. Der er tale om viderefakturerede ydelser uden indtjening.
De samlede produktionsomkostninger inkl. afskrivninger øges i forhold til sidste år, idet de væsentligste afvigelser vedrører omkostninger til affaldsbehandling.
Indeholdt i affaldsbehandlingsomkostningerne er omkostninger til dagrenovation, Sorø, hvilke viderefakturerede omkostninger i øvrigt er indeholdt i diverse indtægter, jævnfør ovenfor.
 
De samlede fællesomkostninger er stort set på niveau med 2016, idet det udelukkende er omkostningerne til konsulenter der udviser en større ændring. Omkostningsstigningen kan henføres til teknisk rådgivning samt juridisk assistance i forbindelse med gennemførelse af tvister.
 
For de finansielle poster konstateres en reduceret indtægt i de finansielle indtægter, hvilket skyldes, at der i 2016 blev modtaget større rentegodtgørelse i forbindelse med tilbagebetaling af afgifter.
For året har kursregulering af værdipapirbeholdningen stort set været nul.
De finansielle omkostninger er øget, hvilket dækker over reducerede renter vedrørende de optagne lån, samt indført princip om opkrævning af kommunal garantiprovision.
 
Ud over årets overskud på 20.686 t.kr. påvirkes "egenkapital" positivt af kursreguleringen på indgåede renteswap med 9.845 t.kr.
 
"Hvile -i -sig -selv -kapitalen" er samlet forbedret med 3.531 t.kr.
 
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentligt ville kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
 
Der er ingen usædvanlige forhold eller væsentlig usikkerhed i forbindelse med indregning og måling, end hvad der er normalt for branchen.
 
Der afholdes ikke omkostninger til forskning og udvikling.
 
Bilag 1: Årsberetning 2017.
Bilag 2: Oversigt over afsluttede anlægsarbejder.
Bilag 3: Revisionsprotokollat af 01.08.17 vedrørende tiltrædelse.

Præsentation: Årsrapport 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Årsrapporten blev godkendt.

 

Pkt. 4. Ændring af anlægsinvestering 2018 - Butik og Haveaffaldsplads i Slagelse (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2017
Sagsnr.: 6877


Etablering af en haveaffaldsplads og en PlusButik i tilknytning til Slagelse Genbrugsplads er, i overensstemmelse med investeringsplanen, planlagt til gennemførelse i 2018. Der er frigivet kr. 7,8 mio. til projekterne. Licitationen var opdelt i en anlægsdel og en bygningsdel. Den samlede omkostning for de to, viste et beløb på kr. ca. 13,6 mio. Alene omkostningen til etablering af PlusButikken vurderes at udgøre ca. kr. 8 mio.
Idet den samlede omkostning væsentligt overstiger den frigivne anlægssum, er licitationen aflyst.
 
I stedet indeholder budget 2019 – jf. senere pkt. på dagsordenen – en etablering af en haveaffaldsplads i tilknytning til Slagelse Genbrugsplads til kr. 5,8 mio. (2 mio. yderligere), mens etableringen af PlusButikken helt er udgået.
 
Etablering af haveaffaldspladsen er vigtig for planen om at samle al haveaffald et sted – dels fra Haveaffaldspladsen på Assensvej og dels haveaffald fra genbrugspladsen – som samlet set muliggør salg af arealerne på Assensvej. Dette vil give mulighed for mere plads på selve genbrugspladsen og samtidig gøre drift mere effektiv og give mere plads for kunderne ved aflæsning af haveaffald. Arealerne på Assensvej (samlet areal 5.846 m² ekskl. fællesvej og en bygning på 140 m²) vurderes at repræsentere en værdi på omkring kr. 3 mio. Den reelle salgspris kendes ikke, men der er flere, der har vist interesse for arealerne.
 
Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at omkostninger til PlusButikker gerne skal dækkes af den samlede økonomi i segmentet. Det vurderes, at kr. 8 mio. vil være i overkanten af et beløb, der kan forrentes på den måde. Derfor er etablering af en PlusButik i Slagelse taget ud af anlægsbudgettet med henblik på at gentænke konceptet.

Præsentation: Ændring af anlægsinvestering 2018 - Butik og Haveaffaldsplads i Slagelse.
 
Indstilling:
 • Investeringsplanen for etablering af en Haveaffaldsplads og PlusButik i tilknytning til Slagelse Genbrugsplads gennemføres ikke som planlagt
 • Etablering af en Haveaffaldsplads i tilknytning til Slagelse Genbrugsplads indarbejdes i budget 2019
 • Etablering af en PlusButik i Slagelse udgår af investeringsplanen og konceptet for etablering af PlusButikker revideres.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

pkt. 5. Alfa Specialaffald - Regnskab 2017 samt Budget 2019 (B)

J.nr.: 86.20.01S55-0001/2018
Sagsnr.: 6929


AffaldPlus ejer sammen med affaldsselskaberne Norfors (Nordsjælland) og REFA (Lolland og Falster) I/S Alfa Specialaffald (Alfa), som har til formål at varetage alle typer opgaver i forbindelse med affaldsordninger for farligt affald for interessenterne. AffaldPlus er repræsenteret i Alfas bestyrelse ved direktør John Kusz og afdelingschef for genbrug og udvikling Allan Johansen.
 
Jf. vedtægterne skal moderselskabernes bestyrelser årligt godkende følgende: 
 1. Forslag til interessentskabets opgaver i det kommende regnskabsår
 2. Revideret årsregnskab og årsberetning
 3. Forslag til revisor
 4. Budgetforslag for kommende år samt overslagsårene og takster for det kommende regnskabsår.
1. Opgaver
Alfa løser opgaver som beskrevet i bilag 1, som er opgaver i forbindelse med farligt affald.
 
2. Årsregnskab og årsberetning
Regnskabet viser en omsætning på 20,6 mio. kr. med et overskud på 0,600 mio. kr. Den samlede tonnage er steget til 882,8 ton og antal ekspeditioner er steget til 4.542 stk. Egenkapitalen er med årets resultat på 3,600 mio. kr. Der foreligger en blank revisorpåtegning.
 
Det bemærkes, at 2017 var det første år med Norfors som en del af Alfa, hvilket fremgår af udviklingen på alle punkter i forhold til 2016.
 
3. Forslag til revisor
Da REFA står for økonomiassistance til Alfa, vælges den revisor, som REFA vælger. Det er pt. BDO statsautoriseret revisionsselskab.
 
4. Forslag til takster og budget/budgetoverslag
Budget og budgetoverslag er baseret på regnskabstal for 2017 samt vurderinger af udvikling af mængder, priser mv. Forslag til budget 2019 og overslagsårene ses i bilag 3.
 
Taksterne er uændrede i forhold til takster for 2018, bortset fra 3 enkelttakster, som er nedsat væsentligt, samt 2 der er reguleret op som følge af prisstigning fra underleverandør. Der er således en generel takstudvikling med reducerede priser i forhold til den generelle prisudvikling. Det er kun taksterne for indsamlingsordningen for olie- og benzinudskillere, der skal godkendes i den enkelte kommunes Byråd. Forslag til takstblad fremgår af bilag 4. Grundlaget for taksterne er forslag til budget 2019, som opererer med en omsætning på 19,7 mio. kr. og et positivt resultat på 0,087 mio. kr.

Bilag 1: Forslag til interessentskabets opgaver i det kommende regnskabsår.
Bilag 2: Årsregnskab, årsberetning og revisionsberetning (integreret).
Bilag 3: Forslag til budget 2019 samt overslagsårene 2020-22.
Bilag 4: Forslag til takster for 2019.

Indstilling:
 • Regnskab og årsberetning for 2017 godkendes.
 • De beskrevne opgaver og forslag til revisor godkendes.
 • Forslag til takster og budget/budgetoverslag godkendes.
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 6. Budget 2019 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2018
Sagsnr.: 6927


Budgettet for 2019 viser et underskud på 2.804 t.kr., idet budgetmaterialet i øvrigt er tilstræbt med høj grad af nøjagtighed for såvel drifts- som anlægskonti.
 
Til budgettet kan knyttes følgende væsentlige budgetforudsætninger: 
 • Alle beløb er i hele 1.000 kr., med mindre andet fremgår. 
 • Lønudviklingen for 2019 er baseret på lønningerne for december 2017, tillagt regulering for året 2018 og 2019. 
 • Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. 
 • Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse Affaldsenergi er medtaget under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpriser samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge affaldsenergianlæg. 
 • Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1. januar 2016. Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. 
 • Den samlede varmeafsætning på Slagelse Affaldsenergi budgetteres til 406.800 GJ.
 • For Næstved Affaldsenergi budgetteres med en varmeafsætning på 864.000 GJ.
 • De beregnede varmepriser er for Slagelse under varmeprisloftet, men for Næstved over varmeprisloftet. I Næstved budgetteres varmeprisen til 89,00 kr./GJ og i Slagelse til 64,85 kr./GJ. 
 • Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler, tillagt forventet rentestigning. 
 • Affaldsmængderne er budgetteret til:
  • Affaldsenergianlæggene inkl. biobrændsel, 143.000 tons
  • Affaldsenergianlæggene, importeret affald, 36.000 tons
  • Forbehandlingsanlæg, 20.000 tons
  • Deponeringsmængderne, 14.950 tons
  • Træ til genanvendelse, 11.500 tons
  • For haveaffald, kompostering og biobrændsel forventes mængderne til 54.450 tons
  • Afsat kompostmængde, 3.000 tons
  • Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, 15.079 tons.
    
 • I forhold til 2018 er taksterne ændret således:
  • Affaldsenergi – Stort brændbart reduceret fra 760 kr. til 610 kr.
  • Deponi – miljøgebyr – uændret
  • Madaffald (KOD) – reduceret fra 475 kr. til 425 kr.
  • Komposteringsanlæg/biobrændsel – Haveaffald reduceret med 35 kr.
  • Genbrugspladserne – uændret
  • Kommunespecifikke ydelser – stigende med 1 kr./pr. indbygger til 22 kr.
  • For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende.
    
 • Driftsbudgetterne for overslagsårene 2020 – 2022 er medtaget og fremskrevet med fremskrivningsprocent på 2,16 % i forhold til budget 2019, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. På nuværende tidspunkt er der ikke budgetteret med takstændringer i øvrigt, hvorfor der forventes låneoptagelse i år 2022, for at finansiere de planlagte anlægsinvesteringer.
 • Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. 
 • På Slagelse Affaldsenergi er der medtaget nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år 2030. Der indledes drøftelser med SK Forsyning herom.
 • Der budgetteres med investeringer på Slagelse Affaldsenergi, hvor investeringerne ikke vil være fuldt ud afskrevet med udgangen af år 2020, hvor den nuværende aftale ophører. 
 • Der hensættes ikke til reetablering af bygninger og pladser.
 • Der medtages ikke resultatandel af associerede virksomheder i budgettet. 
Budgettet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag 1: Budget 2019.
Bilag 2: Takstkatalog 2019.
Bilag 3: Takster 2019 - Genbrugspladser.

Præsentation: Budget 2019.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Budget 2019 og tilhørende takster blev godkendt.

 

Pkt. 7. Studietur for bestyrelsen 23. - 25. maj 2018 (E)

J.nr.: 00.05.00G01-0001/2018
Sagsnr.: 6928


Foreløbigt program for studietur for bestyrelsen onsdag den 23. maj – fredag den 25. maj 2018 vedlægges til orientering.
 
Det skal bemærkes, at besøg hos Reiling kræver sikkerhedssko.

Evt. afbud til turen bedes meddelt på bestyrelsesmødet.

Bilag: Foreløbigt program for studietur for bestyrelsen 23. - 25. maj 2018.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Orientering om aktiviteter i afdeling Sorø Fjernvarme (E)

J.nr.: 00.01.00P16-0003/2018
Sagsnr.: 6930


På mødet orienteres om afdelingens aktiviteter.

Indstilling:
Til efterretning:

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Orientering om aktindsigtssager (E)

J.nr.: 00.07.00A53 - 0001/2014
Sagsnr.: 6710


På bestyrelsesmødet i april 2017 orienterede administrationen om et stadigt stigende antal begæringer om aktindsigt, som medfører ganske omfattende arbejde med at fremskaffe de ønskede oplysninger eller dokumentation.
 
For 2017 drejer anmodningerne sig primært om rejser og repræsentation for bestyrelse og direktion, samt lønforholdene for direktionen.
 
Der har dog været andre områder som:
 • Henvendelsen fra DI omkring genbrugsbutikker (rapporteret til bestyrelsen i december 2017)
 • Afsluttede såvel som igangværende voldgiftssager
 • Samhandel med både indenlandske og udenlandske leverandører
 • Revisionsprotokollen
 • Indsigt i tilbud fra andre tilbudsgivere i forbindelse med gennemførelse af udbud.
Enkelte opgaver medfører et så voldsomt tidsforbrug, at anmodningen afvises, hvilket dog blot for især en enkelt person medfører klage til Ankestyrelsen over afvisningen. Hermed påføres vi yderligere omkostninger i form af tidsforbrug.
 
Det er ikke rimeligt, at den samme borger/klager igen og igen påfører AffaldPlus ganske unødvendige og overflødige arbejdsopgaver, som vi ikke altid har mulighed for at besvare indenfor de fastsatte tidsfrister.
AffaldPlus har således ikke ansat medarbejdere til at besvare aktindsigtsbegæringer, hvilke omkostninger vi heller ikke ønsker at påføre borgerne.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 10. Orientering om aktiviteter i afdeling Energi (E)

J.nr.: 00.01.00P16-0004/2018
Sagsnr.: 6931


På mødet orienteres om afdelingens aktiviteter.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Punktet udgår jfr. pkt. 2 på dagsordenen.

 

Pkt. 11. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


Punktet udgår jfr. pkt. 2 på dagsordenen.

 

Rundvisning på anlæg på Ydernæs


 

Mødet hævet

Kl. 11.40.

Sign.: Benny Christensen, Elmer Jacobsen, Heino Hahn, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Thor Temte, Torben Lollike, Finn Hansen og Henrik Rützou.