2018-02-23

Bestyrelsesmøde 23. februar 2018 kl. 9.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 28. februar 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Finn Hansen, Henrik Rützou Aakast, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Henrik Brodersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn

Afbud: Henrik Rützou Aakast og Henrik Brodersen


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2017
Sagsnr.: 6909


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Pkt. 7 og 8 behandles i omvendt rækkefølge.

 

Pkt. 3. Eksport af materialer til genanvendelse (B)

J.nr.: 00.02.00P21-0001/2018
Sagsnr.: 6921

 
AffaldPlus tager imod genanvendeligt affald i form af papir, pap og plast fra kommunale indsamlingsordninger samt egne genbrugspladser.
 
Materialerne modtages og oparbejdes til salgsegnede kvaliteter, som i stor udstrækning afsættes uden for Danmark. I 2017 håndterede Næstved Genbrugsterminal 15.000 tons, og er derfor afhængig af en fair behandling ved udførelse af de genanvendelige materialer.
 
De genanvendelige produkter eksporteres – efter Transportforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1013/2006 om overførsel af affald) – som ”grønt affald”, dvs. affald, der ikke skal anmeldes forud for overførslen – men der er jævnligt udfordringer med en meget stram, dansk kontrol på området.
 
Kontrollen foretages af Miljøstyrelsen og Politiet. Den meget stramme kontrol medfører store bøder og tilbagesendelse af materialerne til stor gene for danske virksomheder. Myndighederne vurderer unødigt stramt, og der skal ikke meget til, før de genanvendelige materialer vurderes at overtræde grænserne for, hvornår det kan klassificeres som ”grønt affald” og derfor, efter myndighedernes opfattelse, burde have været anmeldt på forhånd (notificeres).
 
Den foretagne kontrol er som udgangspunkt baseret på en subjektiv vurdering, hvorimod flere andre EU-lande har indført faste grænseværdier for, hvor stor en andel – målt i % af partiernes vægt – der må udgøres af fejlsorteringer.
 
Der er fra dansk side således ikke klare retningslinjer for, hvor stort indholdet af fejlsorteringer må være og derfor heller ikke, hvornår genanvendelige materialer kan eksporteres som grønt affald – og dermed heller ikke for, hvornår de ikke kan. Ej heller Miljøstyrelsens vejledning i klassificering af grønlistet affald (Miljøstyrelsens vejledning nr. 1, 2011: Klassificering af grønlistet affald under ”transportforordningen” (forordning nr. 1013/2006) – en praktisk vejledning) giver en klar indikation herpå.
 
Eksport sker til modtageanlæg, som er miljøgodkendt i de respektive modtagerlande.
 
Et konkret eksempel viser, at Miljøstyrelsen og Politiet kategoriserede 5 eksportpartier som ”ulovlig eksport af affald”, da myndighederne mente, at de skulle have været anmeldt og notificeret på forhånd. Myndighederne fandt affald i de genanvendelige materialer af fx flamingo, skumplast, plastlåg, nylonsnor, arbejdshandsker, tetrapack-emballage, bag-in-boks med småsjat af vin, enkelte stykker elektronik fra legetøj og enkelte stykker beton/sten – alle i meget små mængder.
 
I den konkrete sag tabte virksomheden sagen, men den er anket til landsretten, da afgørelsen kan få betydelig negativ indvirkning på mulighederne for eksport af genanvendelige materialer.
 
Modtagevirksomhederne kan håndtere de nævnte fremmedelementer – i de fundne koncentrationer – uden problemer i deres oparbejdning af de modtagne genanvendelige materialer. Modtagevirksomheder accepterer således normalt op til 3-5 % urenheder.
 
Indstilling:
AffaldPlus retter henvendelse til Dansk Affaldsforening om, i samarbejde med branchen, at få Miljøstyrelsen til at fastsætte klare retningslinjer, der fastlægger entydige toleranceværdier for fejlsorteringer og dermed  klare retningslinjer for, hvornår genanvendelige materialer kan eksporteres som grønt affald. 
 
Beslutning:
Godkendt som indstillet.

 

Pkt. 4. Øget åbningstid på helligdage på visse genbrugspladser (B)

J.nr.: 07.59.00.G01/2010-230
Sagsnr.: 4641


Den samlede serviceramme for genbrugspladser blev besluttet af bestyrelsen i december 2011 med nogle justeringer senest i november 2014. Åbningstiderne er en væsentlig del af servicerammen, og den beskriver bl.a. nogle særlige lukkedage på helligdage. Overordnet er der to hovedkategorier for åbningstider A-pladser og B-pladser. A-pladserne har mest åbent, samtidig med at der er mindst én A-plads i hver kommune.
 
Mange kunder har igennem tiden ytret ønske om, at særligt lukkedagene langfredag, påskedag og pinsedag kunne gøres til dage, som følger de almindelige åbningstider for de pågældende dage.
 
Hvis alle A-pladser holder åbent de 3 påske-/pinsedage, vil der være imødekommelse overfor det udbredte ønske og samtidig være afbalanceret i forhold til en forøget omkostning i niveauet 110.000,- kr. (lønomkostning).
 
I forhold til Faxe Kommune anbefales, at der optages drøftelse med kommunen med henblik på – i givet fald – at lade den øgede åbningstid tilfalde Rønnede Genbrugsplads, fordi den ligger som et bedre geografiske centrum. Forslag til ny serviceramme fremgår af bilag til sagen.
 
Den foreslåede justering vurderes at være så beskeden, så den ikke kræver behandling i de enkelte ejerkommuner.
 
Udvidelse af åbningstiden til påske og pinse kan gennemføres med virkning fra påsken 2018.

Bilag: Forslag til ny serviceramme.
 
Præsentation: Serviceramme for genbrugspladser.

Indstilling:
Justering af forretningsplanen godkendes med virkning fra marts 2018. 
 
Beslutning:
Godkendt, idet den øgede omkostning indarbejdes som tillæg i driften.

 

Pkt. 5. Foreløbigt årsregnskab 2017 (E)

J.nr.: 00.01.00S08-0001/2018
Sagsnr.: 6924


Revisionen har endnu ikke afsluttet gennemgang af regnskabsmaterialet, hvilken gennemgang/revision revisor ikke anser som afsluttet, før årsrapporten er godkendt af bestyrelsen.
 
På nuværende tidspunkt er vi ikke bekendt med revisionsbemærkninger eller ændringer til det afleverede regnskabsmateriale.
 
Revisionen har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt eller orienteret om indholdet af revisionsprotokollen.
 
I forbindelse med årsafslutningen foretages naturligt vurdering af aktiverne, og nødvendige nedskrivninger og hensættelser foretages, ligesom der for passivsiden medtages årets samlede omkostninger, uanset om der er modtaget opkrævning.
 
Det samlede resultat viser et regnskabsmæssigt overskud på t.kr. 20.692, hvilket er på niveau med det seneste perioderegnskab, men væsentligt bedre end budgetteret overskud på t.kr. 6.649.
 
Sidste års overskud på t.kr. 36.526 var i øvrigt påvirket af væsentlige ekstraordinære indtægter. 
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 18,2 mio. kr. bedre end budgettet, hvilken afvigelse dækker over både positive og negative afvigelser.
 
De primære budgetafvigelser for affaldsgebyrerne på ca. 8,8 mio. kr. vedrører energiafdelingen med ca.  8,1 mio. kr. og vedrører primært affaldsimport.
 
Affaldsimporten blev påbegyndt i løbet af juli måned og erstatter tilbageførte mængder fra egne anlæg, hvorfor refusionen af statsafgifter (på tilbageførte mængder) er mindre end budgetteret.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger eller stigende varmesalg (i enheder) umiddelbart medfører reducerede enhedspriser på den solgte varme. I Næstved konstateres således større varmesalg (i enheder ca. 10 %) end budgetteret, hvilket medfører en varmepris på ca. 73,5 kr./GJ, mod ca. 75 kr./GJ sidste år og budgetteret ca. 85 kr./GJ.
 
I Slagelse andrager varmeprisen ca. 65 kr./GJ, mod ca. 64 kr./GJ sidste år og budgetteret ca. 71 kr./GJ.
Blandt energiindtægterne indgår ligeledes kompensationsbetaling ved bypass af dampturbinen i tilfælde af lave elpriser. Indtægten andrager 2,4 mio. kr.
 
Af merindtægten for genbrugspladserne på ca. 4,4 mio. kr. kan ca. 3,7 mio. kr. henføres til forøgede indtægter for salg af jern og metal, mens omsætningen i butikkerne er ca. 0,5 mio. kr. bedre end budgetteret.
 
Blandt diverse indtægter indgår viderefakturering af omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø. I budgetmæssig henseende var udelukkende budgetteret med personaleomkostninger og refusion heraf, men efterfølgende har kommunen ønsket, at øvrige omkostninger ligeledes fremgår som både omkostning og viderefaktureret indtægt. Som følge heraf, er der tale om en budgetmæssig afvigelse i regnskabet på ca. 10,8 mio. kr.
 
For kubeordninger er der ikke afholdt de budgetterede omkostninger, hvorfor der er viderefaktureret ca. 1,7 mio. kr. mindre end budgetteret.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 6,9 mio. kr. mere end budgetteret, og med undtagelse af affaldsbehandlingsomkostninger og bygningsdrift, er øvrige omkostningsgrupper mindre end budgetteret.
 
Personaleomkostningerne viser en budgetmæssig besparelse på ca. 1,0 mio. kr.
 
Energiafdelingen viser samlet en besparelse på ca. 2,4 mio. kr., hvilket beløb stort set kan deles ligeligt mellem Næstved og Slagelse. I besparelsen skal modregnes et samlet merforbrug for genbrugspladserne på ca. 1,0 mio. kr.
 
Vedrørende budgetbesparelsen for maskiner og materiel på netto ca. 1,5 mio. kr., kan ca. 2,7 mio. kr. henføres til genbrugspladserne, hvor der er brugt mindre på vedligeholdelse og anskaffelse af containere og komprimatorer.
 
For kubeordningerne er i perioden ikke afholdt omkostninger til indkøb og vedligehold. Der var budgetteret med ca. 1,7 mio. kr.
 
I perioden har energiafdelingen dog – primært på forbrændingslinjerne i Næstved – afholdt omkostninger udover det budgetterede på ca. 1,6 mio. kr., og tilsvarende har miljøanlæggene afholdt omkostninger udover budgetteret med ca. 1,3 mio. kr. til vedligehold af rullende materiel.
 
For affaldsbehandlingsomkostningerne er der tale om en budgetoverskridelse på ca. 15,9 mio. kr., hvor alene de viderefakturerede omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø bidrager med ca. 10,8 mio. kr.
 
Derudover konstaterer genbrugspladserne budgetoverskridelse for affaldsbortskaffelse på ca. 2,7 mio. kr., mens miljøanlæggene har afholdt omkostninger med ca. 2,5 mio. kr. mere end budgetteret – ligeledes til affaldsbortskaffelse.
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 4,6 mio. kr. mindre end budgetteret, hvoraf energiafdelingen bidrager med ca. 3,5 mio. kr.
 
Budgetafvigelsen kan i al væsentlighed henføres til afgiftsområdet, hvor tilbagebetalinger vedrørende tidligere år andrager ca. 3,2 mio. kr. Beløbene indgår ikke i beregningen af varmepriserne.
 
For bygninger, veje, arealer og pladser andrager omkostningerne ca. 1,4 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket primært kan henføres til øgede omkostninger på genbrugspladsområdet til vedligeholdelse og overvågning. Samlet har afdelingen afholdt ca. 2,5 mio. kr. mere end budgetteret.
 
For energiafdelingen er der tale om budgetbesparelser på samlet ca. 1,0 mio. kr., primært til færre vedligeholdelsesomkostninger.
 
Afskrivningerne er væsentligt mindre end budgetteret, hvilket skyldes, at der på årsbasis var budgetteret med anlægsinvesteringer på 78,6 mio. kr., mens der er afholdt ca. 40,0 mio. kr. 
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 1,0 mio. kr. under budgettet.
 
Omkostninger til konsulentbistand overstiger budgettet med ca. 3,1 mio. kr., hvoraf omkostninger til teknisk rådgivning overstiger budgettet med ca. 2,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til genbrugspladserne, hvor stigende omkostninger primært til projektering ikke var budgetteret tilstrækkeligt.
 
Derudover har der været forøgede advokatomkostninger med ca. 1,2 mio. kr.
 
Vedrørende budgetafvigelsen for administrationen på ca. 3,5 mio. kr., kan ca. 2,5 mio. kr. henføres til personaleomkostningerne, hvoraf der har været afholdt færre lønninger til kommuneservice og fællesadministrationen.
 
Blandt øvrige administrative fællesomkostninger er den største budgetmæssige besparelse på it-området med ca. 0,5 mio. kr. samt udviklingsprojekter og besøgstjenesten med ca. 0,6 mio. kr.
 
Finansielle poster:
Blandt de finansielle indtægter indgår renter af tilbagebetalte afgifter med ca. 0,5 mio. kr.
 
Modregnet i renteindtægterne var et forventet kurstab på værdipapirbeholdningen, hvilket dog blev næsten 0,9 mio. kr. mindre end forventet.
 
De finansielle omkostninger indeholder ikke budgetteret garantiprovision til ejerkommunerne på ca. 1,3 mio. kr. Når omkostningerne alligevel er som budgetteret, skyldes det et fortsat lavt renteniveau.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 31. december 2017.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. december 2017.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Orientering om renteudvikling på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E)

Journalnr.: 00.01.00A21-0001/2014
Sagsnr.: 6682


I forbindelse med udarbejdelsen af det reviderede budget for 2018 blev medtaget renter for ”det store lån” med tilhørende swap-aftaler i overensstemmelse med den af vores bankrådgiver skønnede forventning til renteudviklingen dog med en budgetteret rentestigning på yderligere 0,50 %. Andelen af fast rente var og er fortsat 62 %.
 
Den 6. oktober 2017 andrager renten 3,23 %, hvilken rente vores bankrådgiver forventede stigende til gennemsnitlig 3,45 % for 2018.
 
For overslagsårene 2019 – 2021 forventer banken at renten løbende stiger for i 2021 at andrage 3,99 %.
 
Det er vores bankrådgivers forventning, at engagementets rente (i %) vil være stigende gennem restløbetiden, dog med en naturlig usikkerhed.
 
På baggrund af denne usikkerhed er renterne beregnet og opstillet grafisk i vedhæftede bilag. Basecase er umiddelbart bankens vurdering, men usikkerhed i rentebetalingerne fremgår ligeledes.

Udover ovennævnte renter betales renter af 2 andre mindre lån samt garantiprovision til ejerkommunerne af den samlede finansiering i Kommunekredit.
 
På bestyrelsesmødet vil administrationen orientere om selskabets finansiering.

Bilag: Rentebetaling - Budgetmateriale.

Præsentation: Renteudvikling på lån med tilhørende swap-aftaler.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Orientering om aktiviteter i afdeling Kommuneservice (E)

J.nr.: 00.01.00P16-0001/2018
Sagsnr.: 6922 


På mødet orienteres om afdelingens aktiviteter herunder om formidlingscenteret YderZonen.

Præsentation: Aktiviteter i afdeling Kommuneservice.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Orientering om aktiviteter i afdeling Genbrug (E)

J.nr.: 00.01.00P16-0002/2018
Sagsnr.: 6923


På mødet orienteres om afdelingens aktiviteter.

Præsentation: Aktiviteter i afdeling Genbrug.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 9. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


 

Rundvisning på anlæg på Ydernæs


 

Mødet hævet

Kl. 13.00.

Sign.: Finn Hansen, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Torben Lollike, Villum Christensen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Heino Hahn.