2017-12-15

Bestyrelsesmøde 15. december 2017 kl. 15.00
Comwell Sorø Storkro, Abildvej 100, 4180 Sorø
Opdateret: 24. august 2018

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud:
 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 31. oktober 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr: 6827


Økonomirapporten indeholder ikke resultatandele af ejerandele for associerede virksomheder og det 100 % ejede datterselskab.
 
Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 21.691.
 
Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 3.501, mens den tilsvarende periode sidste år viser et underskud på t.kr. 3.309.
 
Resultatet for oktober viser isoleret set et overskud på t.kr. 1.493, hvilket stort set svarer til sidste års overskud på t.kr. 1.080, og på niveau med månedens budgetterede overskud på t.kr. 1.897.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse, hvilke beløb er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 21,8 mio. kr. bedre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen dækker over både positive og negative afvigelser.
 
Af de primære budgetafvigelser for affaldsgebyrerne vedrører ca. 2,1 mio. kr. deponiområdet og ca. 6,6 mio. kr. energiafdelingen.
 
Budgetafvigelsen på deponiområdet vedrører merindtægt for træ til genanvendelse. Der er tale om intern omsætning, hvor den tilsvarende omkostning registreres hos genbrugspladserne.
 
For energiafdelingen er affaldsimport påbegyndt i løbet af juli måned. Affaldsimporten erstatter tilbageførte mængder fra egne anlæg, hvorfor refusionen af statsafgifter (på tilbageførte mængder) er mindre end budgetteret.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger eller stigende varmesalg (i enheder) umiddelbart medfører reducerede enhedspriser på den solgte varme. I Næstved konstateres således større varmesalg (i enheder ca. 11 %) end budgetteret, hvilket medfører en varmepris på ca. 85 kr./GJ, mod ca. 90 kr./GJ sidste år og budgetteret ca. 95 kr./GJ. Der er udelukkende indregnet varmeindtægt i henhold til prisloftet for 2017 på 85 kr./GJ.
 
I Slagelse andrager varmeprisen ca. 65 kr./GJ, mod ca. 66 kr./GJ sidste år.
 
Blandt energiindtægterne indgår ligeledes kompensationsbetaling ved bypass af dampturbinen i tilfælde af lave elpriser. Indtægten andrager 1,7 mio. kr.
 
Af merindtægten for genbrugspladserne på ca. 3,9 mio. kr. kan ca. 2,7 mio. kr. henføres til forøgede indtægter for salg af jern og metal, mens omsætningen i butikkerne er ca. 0,5 mio. kr. bedre end budgetteret.
 
Blandt diverse indtægter indgår viderefakturering af omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø. I budgetmæssig henseende var udelukkende budgetteret med personaleomkostninger og refusion heraf.
 
Men efterfølgende har kommunen ønsket, at øvrige omkostninger ligeledes fremgår som både omkostning og viderefaktureret indtægt. Som følge heraf er der tale om en budgetmæssig afvigelse i perioderegnskabet på ca. 9,2 mio. kr.
 
For kubeordninger er der ikke afholdt de budgetterede omkostninger, hvorfor der er viderefaktureret ca. 1,5 mio. kr. mindre end budgetteret.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 8,5 mio. kr. mindre end budgetteret, og med undtagelse af affaldsbehandlingsomkostninger og øvrige produktionsomkostninger, er samtlige omkostningsgrupper mindre end budgetteret.
 
Af budgetbesparelsen for personaleomkostningerne på ca. 1,6 mio. kr. kan ca. 1,8 mio. kr. henføres til energiafdelingen, hvor den største budgetafvigelse vedrører Slagelse Affaldsenergi (med ca. 1,2 mio. kr.).
 
Vedrørende budgetbesparelsen for maskiner og materiel på netto ca. 1,0 mio. kr. kan ca. 2,9 mio. kr. henføres til genbrugspladserne, hvor der er brugt mindre på vedligeholdelse og anskaffelser af containere og komprimatorer. I perioden har energiafdelingen dog – primært på forbrændingslinjerne i Næstved – afholdt omkostninger udover det budgetterede på ca. 2,9 mio. kr.
 
For kubeordningerne er i perioden ikke afholdt omkostninger til indkøb og vedligehold, mens der var budgetteret med ca. 1,5 mio. kr.
 
For affaldsbehandlingsomkostningerne er der tale om en budgetoverskridelse på ca. 13,3 mio. kr. For viderefakturerede omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø konstateres budgetoverskridelse med ca. 9,2 mio. kr.
 
For genbrugspladserne konstateres budgetoverskridelse for affaldsbortskaffelse på ca. 2,0 mio. kr.
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 1,2 mio. kr. mere end budgetteret, hvoraf energiafdelingen bidrager med med ca. 2,2 mio. kr.
 
Budgetafvigelsen kan i al væsentlighed henføres til afgiftsområdet, hvor tilbagebetalinger vedrørende tidligere år andrager ca. 3,2 mio. kr. Beløbene indgår ikke i beregningen af varmepriserne.
 
Som følge af stigende varmesalg overstiger affaldsvarmeafgiften det budgetterede med ca. 4,4 mio. kr. og tillægsafgiften ca. 1,1 mio. kr.
 
Afdelingen konstaterer derudover stigende omkostninger til biobrændsel og spildevand. Disse omkostninger opvejes dog af reducerede omkostninger til blandt andet el.
 
For bygninger, veje, arealer og pladser andrager omkostningerne ca. 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette kan primært henføres til færre omkostninger til vedligeholdelse.
 
Afskrivningerne er væsentligt mindre end budgetteret, dette skyldes, at der på årsbasis var budgetteret med anlægsinvesteringer på 78,6 mio. kr., mens der med udgangen af november er afholdt ca. 32,5 mio. kr.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 3,5 mio. kr. under periodens budget.
 
Den væsentligste afvigelse vedrører personaleomkostningerne med ca. 3,2 mio. kr., hvoraf lønningerne andrager ca. 1,8 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til kommuneservice og fællesadministrationen.
 
Blandt øvrige administrative fællesomkostninger er den største budgetmæssige besparelse på it-området med ca. 0,6 mio. kr. samt udviklingsprojekter og pr-omkostninger med ca. 0,6 mio. kr.
 
Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 31. oktober 2017.

Præsentation: Økonomirapport pr. 31. oktober 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Rapporten blev godkendt.

 

Pkt. 4. Revideret budget 2018 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2017
Sagsnr.: 6877


Det reviderede budget viser et overskud på t.kr. 3.611, medens det oprindelige budget viste et overskud på t.kr. 10.236.
 
Budgetændringer kan i al væsentlighed henføres til energiafdelingen, hvor følgende forhold gør sig gældende: 
 • Affaldsgebyrerne er reduceret med ca. 4,4 mio. kr., hvilket skyldes forventning om behandling af færre mængder.
 • Vedligeholdelsesomkostningerne er øget med ca. 2,2 mio. kr., hvilket skyldes renovering af silo samt yderligere omkostninger i forbindelse med større revision af to ovnlinjer i Næstved.
 • Affaldsbehandlingsomkostningerne er øget med ca. 3,8 mio. kr. som følge af forventet totalstop i forbindelse med renovering af silo. Dermed forventes affaldsmængderne i et vist omfang leveret til andre anlæg.
 • Øvrige produktionsomkostninger er steget med ca. 1,3 mio. kr. Omkostningsstigningen fremkommer som følge af stigende omkostninger til afgifter på ca. 0,4 mio. kr., biobrændsel med ca. 0,6 mio. kr. samt køb af CO2-kvoter med ca. 0,3 mio. kr.
   
 • Som følge af øget affaldsvarmeprisloft fra 85 kr./GJ til 89 kr./GJ, forventes varmeindtægterne stigende i Næstved med ca. 3,2 mio. kr., mens varmeprisen i Slagelse reduceres fra 73,28 kr./GJ til 70,63 kr./GJ svarende til en reduceret indtægt på ca. 1,0 mio. kr. Den reducerede varmepris i Slagelse skyldes tilsvarende reduktion i omkostningerne.
 • El-indtægterne er opjusteret med ca. 1,1 mio. kr.
 • Lønningerne er reduceret med ca. 2,1 mio. kr. som følge af ændret drift for Slagelse Affaldsenergi.
Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf.
 
Takster:
Taksterne i det reviderede budget 2018 er fastlagt af bestyrelsen og kommunerne i forbindelse med det oprindelige budget for året.
 
Taksterne for revideret budget 2018 er i al væsentlighed uændret i forhold til revideret budget 2017, hvilket reelt er en reduktion af taksten i forhold til prisudviklingen.
 
Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg.
 
I forhold til 2016 har taksterne udviklet sig således:
 • Affaldsenergi – uændret
 • Deponi – miljøgebyr stigende med kr. 25 fra kr. 75 til kr. 100.
 • Komposteringsanlæg/biobrændsel – uændret
 • Genbrugspladserne – uændret
 • Kommunespecifikke ydelser – uændret
 • For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende.
Varmepriser:
Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/1 2016. Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet.
 
Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse affaldsenergi er medtaget med varmepriser under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpris samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge energianlæg.
 
Der budgetteres ikke med produktion fra ovnlinje 2 i Slagelse.
 
For Slagelse affaldsenergi er der indlagt nye investeringer, så anlæggets levetid kan forlænges til år 2030.
 
Indtægter, omkostninger og anlæg i øvrigt:
I forbindelse med budgetrevisionen har alle budgetansvarlige i øvrigt foretaget fornyet gennemgang af samtlige budgetterede beløb.
 
Budgettet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Revideret budget 2018.

Præsentation: Revideret budget 2018.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 5. Revision af vedtægter (B)

J.nr.: 00.01.P24/2010-153
Sagsnr.: 4559


I forløbet omkring overtagelse af Sorø Fjernvarme har det vist sig, at AffaldPlus vedtægter kræver en mindre justering for også at give selskabet mulighed for at løse opgaven med varmedistribution.
 
Der er derfor indhentet forhåndsgodkendelse til en sådan ændring hos Tilsynet. Forslag til reviderede vedtægter og Ankestyrelsens svar er vedlagt som bilag.
 
Ændringen er også sendt til godkendelse hos ejerkommunerne og er nu godkendt i alle seks kommuner.
 
AffaldPlus’ bestyrelse er blevet holdt tæt orienteret om sagens udvikling.
 
Da vedtægterne foreskriver, at ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen hos alle interessenterne efter indstilling fra bestyrelsen, anmodes bestyrelsen for en ordens skyld om at indstille ændringerne til ejerkommunernes godkendelse.
 
Vedtægterne vil efterfølgende blive sendt til Tilsynet for endelig godkendelse, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Bilag:
Forslag til reviderede vedtægter for I/S AffaldPlus.
Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse af ændrede vedtægter for I/S AffaldPlus, dat. 26. oktober 2017.
 
Indstilling:
Reviderede vedtægter indstilles til ejerkommunernes godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 6. Sorø Fjernvarme - Status (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6817


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om sagens stade.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Pkt. 7. Aktindsigt - DI Miljø (E)

J.nr.: 00.07.00A53-0001/2014
Sagsnr.: 6710


Dansk Industri (DI) har i brev af 8. november 2017 anmodet om aktindsigt i forskellige forhold vedrørende AffaldPlus' genbrugsbutikker.

AffaldPlus har den 3. december 2017 besvaret anmodningen om aktindsigt (hovedbrev samt bilagsmateriale på 135 sider).

Der vil på mødet blive orienteret om sagen.

Bilag: Svarbrevet til DI (uden bilag - de kan rekvireres, hvis det ønskes)

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400


Orientering om status i forhold til varmeleveringsaftale med Næstved Varmeværk.
 

Mødet hævet

Kl. 16.30

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen