2017-11-24

Bestyrelsesmøde 24. november 2017 kl. 10.00, Ved Fjorden 20 "Mødelokale 1"
Opdateret: 28. november 2017

Mødedeltagelse / Afbud

Bestyrelsen: Niels O. Pedersen, Villum Christensen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Poul A. Larsen, Jørn Elo Hansen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Jørgen Egede Johannessen, Martin Hillerup, Thor Temte og Elmer Jacobsen

Afbud: Martin Hillerup og Villum Christensen


 

Pkt. 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden (B)

J.nr.: 00.01.00A10-0001/2013
Sagsnr.: 6628


Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 3. Økonomirapport pr. 30. september 2017 (B)

J.nr.: 00.01.00S55-0001/2016
Sagsnr.: 6827


Økonomirapporten indeholder ikke resultatandele af ejerandele for associerede virksomheder og det 100 % ejede datterselskab.
 
Perioderegnskabet for nævnte periode viser et overskud på t.kr. 20.198.
 
Det periodiserede budget viser et overskud på t.kr. 1.604, medens den tilsvarende periode sidste år viser et underskud på t.kr. 4.389.
 
Resultatet for september viser isoleret set et overskud på t.kr. 988, som er bedre end sidste års underskud på t.kr. 60 og månedens budgetterede underskud på t.kr. 814.
 
I perioderegnskabet er medtaget beregnede varmepriser for affaldsenergianlæggene i Næstved og Slagelse. Beløbene er indregnet i regnskabet uden hensyntagen til opkrævede acontopriser.
 
I perioderegnskabet indgår ikke periodisering af omkostningerne, forskydning i feriepenge- og pensionshensættelse samt forskydning i hensættelse til retableringsforpligtelse for deponierne.
 
Årsbudgettet er periodiseret indenfor de væsentligste områder baseret på historiske data. Periodisering er foretaget for forbrændingen, deponi og genbrugspladsområdet på indtægtssiden samt affaldsbehandlings- og produktionsomkostninger. Der er benyttet forskellige fordelinger på afdelingerne.
 
Til regnskabet kan knyttes følgende kommentarer:
Omsætning:
Den samlede omsætning er 17,0 mio. kr. bedre end det fordelte årsbudget. Afvigelsen dækker over både positive og negative afvigelser.
 
Af de primære budgetafvigelser for affaldsgebyrerne vedrører ca. 1,8 mio. kr. deponiområdet og ca. 4,7 mio. kr. energiafdelingen.
 
Budgetafvigelsen på deponiområdet vedrører merindtægt for træ til genanvendelse. Der er tale om intern omsætning, hvor den tilsvarende omkostning registreres hos genbrugspladserne.
 
For energiafdelingen er affaldsimport påbegyndt i løbet af juli måned. Affaldsimporten erstatter tilbageførte mængder fra egne anlæg, hvorfor refusionen af statsafgifter (på tilbageførte mængder) er mindre end budgetteret.
 
Indtægter for salg af varme er direkte relateret til omkostningerne, hvorfor vigende omkostninger eller stigende varmesalg (i enheder) umiddelbart medfører reducerede enhedspriser på den solgte varme. I Næstved konstateres således større varmesalg (i enheder ca. 11 %) end budgetteret, hvilket medfører en varmepris på ca. 86 kr./GJ, mod ca. 95 kr./GJ sidste år og budgetteret ca. 95 kr./GJ. Der er udelukkende indregnet varmeindtægt i henhold til prisloftet for 2017 på 85 kr./GJ.
 
I Slagelse andrager varmeprisen ca. 64 kr./GJ, mod ca. 65 kr./GJ sidste år.
 
Af merindtægten for genbrugspladserne på ca. 3,2 mio. kr. kan ca. 2,7 mio. kr. henføres til forøgede indtægter for salg af jern og metal.
 
Blandt diverse indtægter indgår viderefakturering af omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø. I budgetmæssig henseende var udelukkende budgetteret med personaleomkostninger og refusion heraf, men efterfølgende har kommunen ønsket, at øvrige omkostninger ligeledes fremgår som både omkostning og viderefaktureret indtægt. Som følge heraf er der tale om en budgetmæssig afvigelse i perioderegnskabet på ca. 8,3 mio. kr.
 
For kubeordninger er der ikke afholdt de budgetterede omkostninger, hvorfor der er viderefaktureret ca. 1,3 mio. kr. mindre end budgetteret.
 
Produktionsomkostninger:
De samlede produktionsomkostninger andrager ca. 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret, og med undtagelse af affaldsbehandlingsomkostninger, er samtlige omkostningsgrupper mindre end budgetteret.
 
Af budgetbesparelsen for personaleomkostningerne på ca. 1,8 mio. kr. kan ca. 1,9 mio. kr. henføres til energiafdelingen, hvor den største budgetafvigelse vedrører Slagelse Affaldsenergi (med ca. 0,9 mio. kr.).
 
Vedrørende budgetbesparelsen for maskiner og materiel på netto ca. 1,5 mio. kr. kan ca. 3,0 mio. kr. henføres til genbrugspladserne, hvor der er brugt mindre på vedligeholdelse og anskaffelser af containere og komprimatorer. I perioden har energiafdelingen dog – primært på forbrændingslinjerne i Næstved – afholdt omkostninger ud over det budgetterede på ca. 2,6 mio. kr.
 
For kubeordningerne er i perioden ikke afholdt omkostninger til indkøb og vedligehold, medens der var budgetteret med ca. 1,3 mio. kr.
 
For affaldsbehandlingsomkostningerne er der tale om en budgetoverskridelse på ca. 10,0 mio. kr. For viderefakturerede omkostninger vedrørende dagrenovation Sorø konstateres budgetoverskridelse med ca. 8,3 mio. kr.
 
For genbrugspladserne konstateres budgetoverskridelse for affaldsbortskaffelse på ca. 0,7 mio. kr.
 
Øvrige produktionsomkostninger andrager ca. 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvoraf energiafdelingen bidrager med med ca. 0,4 mio. kr.
 
Budgetafvigelsen kan i al væsentlighed henføres til afgiftsområdet, hvor tilbagebetalinger vedrørende tidligere år andrager ca. 3,2 mio. kr. Beløbene indgår ikke i beregningen af varmepriserne.
 
Som følge af stigende varmesalg overstiger affaldsvarmeafgiften det budgetterede med ca. 3,6 mio. kr.
 
Afdelingen konstaterer derudover stigende omkostninger til biobrændsel og spildevand. Disse omkostninger opvejes dog af reducerede omkostninger til blandt andet el.
 
For bygninger, veje, arealer og pladser andrager omkostningerne ca. 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Dette kan primært henføres til færre omkostninger til anskaffelser.
 
Fællesomkostninger:
De administrative omkostninger er ca. 2,5 mio. kr. under periodens budget.
 
Den væsentligste afvigelse vedrører personaleomkostningerne med ca. 3,2 mio. kr., hvoraf lønningerne andrager ca. 1,6 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til kommuneservice og fællesadministrationen.
 
Blandt øvrige administrative fællesomkostninger er den største budgetmæssige besparelse på it-området med ca. 0,5 mio. kr. samt udviklingsprojekter og pr-omkostninger med ca. 0,4 mio. kr.
 
Finansielle poster:
I perioden er modtaget forventet afkast af værdipapirbeholdning, idet det for hele året budgetterede dog modregnes forventet kurstab.
 
Økonomirapporten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.
 
Bilag: Økonomirapport pr. 30. september 2017.

Præsentation: Økonomirapport pr. 30. september 2017.

Indstilling:
Til godkendelse.

Beslutning:
Godkendt.

 

Pkt. 4. Opfølgning på borgmestermøde 2017 (E)

J.nr.: 00.01.00P15-0001/2012
Sagsnr.: 6472


På dagsordenen til borgmestermødet var; Rammebetingelserne på affaldsområdet, Håndtering af nye indsamlingsordninger samt Fællesskabet og samarbejdet.

Der lægges op til en drøftelse af borgmestermødet med henblik på, hvordan dagsordenen for kommende borgmestermøder bør udformes.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 5. Status for valgperioden (E)

J.nr.: 01.00.00P15-0001/2014
Sagsnr.: 6677


AffaldPlus har sammen med ejerne opnået vigtige resultater i valgperioden, som slutter med udgangen af 2017.

Det er lykkedes at navigere i de til tider modsatrettede udmeldinger fra centralt hold eksemplificeret ved Regeringens Ressourcestrategi fra 2013 og forslaget til ny forsyningsstrategi fra 2016. Derfor er ejerkommunerne ved indgangen til en ny valgperiode klar med et sammenhængende affaldssystem, som kan leve op til kravene om mere genanvendelse og en bevægelse i retning af cirkulær økonomi. Samtidig med, at der holdes fast i gamle dyder som beskyttelse af miljøet og en sund økonomi i virksomheden.

Nye affaldsordninger
Gennem samarbejde om ejerkommunernes affaldsplaner er det lykkedes at blive enige om ensartede indsamlingsordninger, som sikrer, at kommunerne kan nå Ressourcestrategiens mål om 50 % genanvendelse af syv fokusfraktioner i 2022. Ordningerne indføres i Slagelse og Sorø i maj 2018 og i de fire øvrige kommuner i oktober 2018.
 
AffaldPlus’ forbehandlingsanlæg til KOD er klar til at håndtere det indsamlede madaffald fra 1. maj 2018. Afsætningen af pulp har været udbudt, og der er opnået en pris, som er med til at sikre, at den samlede pris for behandling af madaffaldet ender på et niveau, som er godt og vel 100 kr. lavere end forbrændingsprisen.

I forbindelse med de nye indsamlinger skal borgerne også sortere til indsamling af glas, metal og plast. AffaldPlus har indgået et samarbejde med en privat aktør om central sortering af fraktionen til genanvendelse.

Endeligt er etableringen af nye storskralds- og haveaffaldsindsamlinger som Genbrugspladsernes Henteordning undervejs i Slagelse (1. maj 2018) og med en foreløbig beslutning, som afventer 8 ugers høring, om det samme i Ringsted.

Røggaskondenseringsanlæg
Der er etableret røggaskondenseringsanlæg på Næstved Affaldsenergi ovnlinje 4. Dette har bidraget til, at AffaldPlus har erstattet et forbrug på ca. 5 mio. kubikmeter gas som brændsel til spidslast og derfor slet ikke fyrer med gas længere.

Biobrændsel
AffaldPlus producerer i dag biomasse til energianlæggene, hvilket er et af kravene i Ressourcestrategien. Produktionen af biomasse har også været en medvirkende forudsætning for at skabe synergi ved en overtagelse af Sorø Fjernvarme, hvor biomassen kan energiudnyttes i et fremtidigt ORC-anlæg.

Affaldsordninger i Sorø Kommune
AffaldPlus har siden 1. januar 2016 taget sig af indsamlingsordningerne i Sorø Kommune.  Der er opbygget et godt samarbejde med administrationen i Sorø og med afsæt i erfaringerne og resultaterne fra Sorø Kommune, kan det konkluderes, at overdragelsen af opgaver er lykkedes og ovenikøbet har flere fordele som eksempelvis øget tilgængelighed for borgerhenvendelser. Samtidig har adskillelsen af drift og myndighed frigjort ressourcer og tid til myndighedsopgaver i Sorø Kommune.

Opgaven løses som en specialopgave for Sorø Kommune, og AffaldPlus har i forlængelse af opgaven udviklet et fleksibelt koncept for løsning af specialopgaver; selskabet løser specialopgaver for en eller flere ejere, hvor det giver mening og er til fordel for begge parter uden at belaste de øvrige ejere økonomisk eller på anden måde.

PlusButikkerne
Der er etableret PlusButikker i Næstved og Rønnede, og yderligere en forventes etableret i Slagelse i 2018. Rammerne for de mindre PlusMarkeder er etableret i Vordingborg. Der er desuden indrettet reparationsværksteder i PlusButikken i Næstved og i tilknytning hertil ligeledes tøjoparbejdning. Der er på nuværende tidspunkt skabt 10 fuldtidsstillinger i PlusButiks- og oparbejdningssegmentet. Sammen med genbrugsplads-området er der skabt koncepter for jobtræning af rigtig mange mennesker. Flere er lykkedes med at tilegne sig kompetencer og derigennem få arbejde som fastansat eller afløser.

Dansk Industri klagede i januar 2015 over kommunernes genbrugsbutikker herunder tre konkrete genbrugsbutikker (bl.a. AffaldPlus). Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen fastslog i februar 2017, at ”i affaldsreglerne er der ikke noget til hinder for, at kommuner selv sælger det klargjorte affald i egne butikker”. Ankestyrelsen afgjorde i juni 2017, at det er lovligt for kommunerne at drive genbrugsbutikker.

YderZonen
YderZonen blev indviet i oktober 2013 og nåede allerede i 2014 målet om 5.000 besøgende skoleelever. Siden da er tilbuddet blevet en integreret del af mange skolers undervisning, og vi forventer besøg af 7.000 skoleelever fra ejerkommunerne i 2017.

Salg af ydelser intern/ekstern
Energiafdelingen foretager nu næsten al vedligeholdelse på genbrugspladserne, dette giver synergi afdelingerne imellem og en bedre udnyttelse af de interne ressourcer. Energiafdelingen er desuden begyndt at fjernovervåge flere eksterne anlæg.

Særlige økonomiske forhold
Bestyrelsen besluttede på sit møde i oktober 2016 at udnytte kapaciteten på Næstved Affaldsenergi fuldt ud til produktion af elektricitet ved at importere affald til anlægget. Det giver en samlet forbedring af anlæggets økonomi på 5 mio. kr. om året. Ved udgangen af 2016 blev der endeligt afregnet for det affald, som AffaldPlus tidligere har leveret til Odense Kraftvarmeværk. Aftalen betød, at AffaldPlus modtog 23,9 mio. kr.. Endelig har der i perioden været ført diverse sager, som har betydet, at AffaldPlus har fået tilbagebetalt mere end 15 mio. kr. fra SKAT. De ekstraordinære indtægter har gjort det muligt at reducere og udskyde behovet for at lånefinansiere selskabets investeringer.
 
Sorø Fjernvarme
AffaldPlus har siden efteråret 2016 drøftet overtagelse af Sorø Fjernvarme med SEAS-NVE og Sorø Kommune. I skrivende stund ser det ud til, at en aftale vil falde på plads inden årets udgang. En aftale vil i Sorø betyde omstilling til en mere bæredygtig energiproduktion og modvirke den voldsomme prisstigning, som bortfaldet af grundbeløbsbetalingen pr. 1. januar 2019 ellers vil medføre. Sorø Fjernvarme vil i givet fald blive udskilt i sit eget selskab, så der er vandtætte skotter til AffaldPlus’ økonomi. Men der vil være synergieffekter for AffaldPlus gennem en bedre udnyttelse af park- og haveaffaldet og salg af ydelser til Sorø Fjernvarme.
 
Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 6. Status Sorø Fjernvarme (E)

J.nr.: 00.02.00G01-0001/2016
Sagsnr.: 6617


Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret om de igangværende forhandlinger.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 7. Besigtigelse af KOD-anlæg (E)

J.nr.: 82.06.02G00-0001/2014
Sagsnr.: 6695


Bestyrelsen tilbydes en besigtigelse af KOD-anlægget.

Indstilling:
Til efterretning.

Beslutning:
Taget til efterretning.

 

Pkt. 8. Eventuelt

J.nr.: 00.01.G01/2009-075
Sagsnr.: 4400 

Mødet hævet

Kl. 12.30

Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen